Ingen overenskomst?

Disse områder bør du være en del af din ansættelseskontrakt, hvis du ikke er omfattet af en overenskomst.

Inden for en lang række områder er lønmodtageres rettigheder beskyttet af minimumskrav i en overenskomst.

Hvis du ikke er omfattet af en overenskomst, afhænger dine rettigheder udelukkende af den gældende lovgivning og af din ansættelsesaftale.

Du har som udgangspunkt altid ret til en ansættelseskontrakt, når din ansættelse varer mere end en måned. Og det kan godt betale sig at bruge noget tid på at gennemgå aftalen og evt. forhandle med arbejdsgiver, inden du skriver under.

Løn

Der findes ingen lovgivning der fastsætter en mindsteløn eller den ugentligt arbejdstid.

Du kan derfor godt arbejde mere end 37 timer til en løn der ligger langt under det sædvanlige, uden at arbejdsgiver kommer i problemer.

Du bør derfor forud for ansættelsen undersøge hvad der er sædvanlig løn og sørge for, at det fremgår af ansættelsesaftalen hvilken løn du har krav på og hvad lønnen dækker over.

Du har som udgangspunkt ikke krav på ekstra betaling eller afspadsering for overarbejde, weekendarbejde, deltagelse i personalemøder mv., hvorfor du bør sikre dig retten hertil også fremgår af din ansættelsesaftale.

Endeligt er det værd at bemærke, at man hverken har krav på en løbende regulering af sin løn eller lønforhandlinger. Det er derfor også en god ide at indgå en aftale herom fra start.

Pension

Der findes ingen lovgivning der pålægger arbejdsgiver en pligt til indbetaling af pension, men krav herom fremgår oftest af de kollektive overenskomster.

Hvis du ikke er omfattet af en overenskomst, har du ikke krav på pension, hvis det ikke fremgår af din ansættelsesaftale.

Det bør af ansættelsesaftalen fremgå at du er berettiget til pension, hvordan pensionen beregnes, hvilken procent lønmodtager/arbejdsgiver betaler og til hvilken pensionsordning der skal indbetales.

Ferie

Ferieloven er gældende for alle, og du vil derfor som minimum have ret til 5 ugers ferie i henhold hertil.

Du vil ikke have ret til den 6. ferieuge, altså de feriefridage, som er en del af en lang række overenskomster medmindre dette fremgår af din overenskomst.

Om du har ferie med løn samt ferietillæg på 1% eller krav på feriepenge bør også fremgår af kontrakten.

Endeligt er det selvfølgelig også muligt at forhandle sig til fridage med løn, f.eks. 1/5, 24/12 og 31/12

Barsel

Barselsloven giver alene en lønmodtager ret til at være fraværende fra sit arbejde i forbindelse med graviditet, barsel og adoption.

Hvis du ikke er omfattet af en overenskomst, har du derfor ikke ret til løn under graviditet, barsel eller adoption, hvis du har fravær fra dit arbejde.

Hvis du opfylder beskæftigelseskravet vil du dog have ret til barselsdagpenge i henhold til barselslovens bestemmelser.

Endeligt fremgår retten til fravær ved barnets 1. sygedag og omsorgsdage også alene af overenskomster.

Hvis du ikke er omfattet af en overenskomst skal det derfor fremgå af din ansættelsesaftale om du har ret til løn under barsel, samt fravær ved barnets 1. sygedag og omsorgsdage.

Der gælder særlige regler for løn under barsel for kvindelige funktionærer, idet funktionærloven sikrer en kvindelig funktionær ret til halv løn fra arbejdsgiveren, fra 4 uger før forventet fødsel og frem til 14 uger efter den faktiske fødselsdato.

Opsigelse

Regler om opsigelsesvarsler fremgår både af funktionærloven og langt de fleste overenskomster.

Hvis du ikke er funktionær og ikke er omfattet af en overenskomst, kan opsigelsesvarslet aftales frit, men det bør fremgå klart af ansættelsesaftalen, hvad der er afta

Hvis du har spørgsmål til artiklen eller behov for yderligere rådgivning, så kontakt din lokale Ret&Råd-advokat.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

*” indikerer påkrævet felt

Name
Samtykke*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.