Hvordan opretter jeg en fremtidsfuldmagt?

Fremtidsfuldmagtsordningen er et enkelt og privatretligt alternativ til den almindelige aftaleretlige fuldmagt og det offentligt fastsatte værgemål. Der er tale om en frivillig ordning, og det er dermed op til den enkelte at bestemme, om vedkommende ønsker at benytte sig af ordningen og oprette en fremtidsfuldmagt.

Når du opretter en fremtidsfuldmagt, udpeger du en eller flere repræsentanter til at varetage dine økonomiske og/eller personlige forhold, hvis du på et fremtidigt tidspunkt ikke længere selv har evne hertil som følge af sygdom, svækket mental funktion eller lignende. 

Så længe du stadig er i stand til at varetage dine forhold, har fremtidsfuldmagten ingen virkning. Ved oprettelsen registreres fremtidsfuldmagten i Fremtidsfuldmagtsregisteret, og det er først, når Familieretshuset (tidligere Statsforvaltningen) henter fremtidsfuldmagten og sætter den i kraft, at den får retsvirkning efter sit indhold.

Betingelser for oprettelse af en fremtidsfuldmagt

Alle, der er fyldt 18 år og i stand til at handle fornuftsmæssigt, kan oprette en fremtidsfuldmagt.

Få hjælp til at oprette en fremtidsfuldmagt

Fremgangsmåden ved oprettelse

Oprettelsen består af tre trin. Først skal fuldmagten oprettes. Herefter skal fuldmagten registreres og underskrives digitalt i Fremtidsfuldmagtsregisteret. Endelig skal fremtidsfuldmagten vedkendes for en notar, som påtegner fuldmagten digitalt.

Fuldmagtens udformning

Selve udformningen af fremtidsfuldmagten har stor betydning.

Det er således vigtigt, at du sikrer dig, at fuldmagten indeholder fyldestgørende oplysninger om fuldmagtsforholdets rækkevidde. Mangelfulde oplysninger herom kan i værste fald medføre, at fuldmagten ikke får den ønskede virkning.

Tjekliste til oprettelse af en fremtidsfuldmagt 

Fremtidsfuldmagtsregisteret

En fremtidsfuldmagt oprettes i Fremtidsfuldmagtsregisteret ved hjælp af den digitale selvbetjeningsløsning, som kan tilgås via tinglysning.dk.

Notarpåtegning

For at sikre, at den, der ønsker at afgive en fremtidsfuldmagt, er fornuftsmæssigt i stand til det, og ikke er undergivet direkte pres fra andre personer, skal fremtidsfuldmagten vedkendes for en notar, før den er gyldigt oprettet.

Notarvedkendelsen behøver ikke at ske i umiddelbar tilknytning til, at fremtidsfuldmagten oprettes i Fremtidsfuldmagtsregisteret. Fremtidsfuldmagten skal vedkendes for en notar, mens fuldmagtsgiveren har evne til at handle fornuftsmæssigt. Dette er en betingelse for, at fuldmagten til sin tid kan sættes i kraft af Familieretshuset.

Notaren vil ved sin påtegning på fremtidsfuldmagten bekræfte fuldmagtsgivers identitet, fuldmagtsgivers evne til at handle fornuftsmæssigt, og at fremtidsfuldmagten er udtryk for fuldmagtsgiverens eget ønske. Notarens påtegning vil blive afgivet digitalt og noteret digitalt på fremtidsfuldmagten.

Undtagelser fra digital oprettelse

Hvis du er fritaget for kravet om at modtage digital post fra det offentlige, kan du som fuldmagtsgiver oprette og underskrive en papirbaseret fremtidsfuldmagt. Der gælder særlige regler for oprettelse i den situation.

Ikraftsættelse af fremtidsfuldmagten

Det er Familieretshuset, der sætter fremtidsfuldmagten i kraft. Dette sker efter, at fuldmagtsgiveren eller fremtidsfuldmægtigen har indgivet en anmodning herom, og Familieretshuset på baggrund af samtlige omstændigheder vedrørende fuldmagtsgiverens aktuelle helbredstilstand, herunder en lægeerklæring, har vurderet, at fuldmagtsgiveren som følge af sygdom, svækket mental funktion eller lignende ikke længere har evne til at varetage sine forhold inden for de områder, som er omfattet af fuldmagten.

Når Familieretshuset har truffet afgørelse om, at fremtidsfuldmagten kan sættes i kraft, sørger Familieretshuset for, at fremtidsfuldmagten tinglyses i Personbogen, som er offentlig tilgængelig. Derved sikres, at fremtidsfuldmægtigen fremstår legitimeret i forhold til tredjemand.

Ret&Råd kan tilbyde rådgivning om alle tre led i forbindelse med oprettelsen, herunder hvad du som fremtidsfuldmægtig skal være opmærksom på og overveje i forhold til fuldmagtens indhold samt udforme fremtidsfuldmagten for dig. Vi sørger også for registreringen og rådgiver om notarforretningen.

Artikler relateret til familielån & fuldmagter

Fremtidsfuldmagt

Er det et spørgsmål om spådom og krystalkugler? Nej, det er faktisk et spørgsmål om juridisk sund fornuft.
Af Jette Jessen Advokat (H)

Gaver og lån i levende live

Som regel er gaver skatte- eller afgiftspligtige, hvis de overstiger det beløb, som man normalt giver af værdi ved den pågældende lejlighed. Får man således en gave med en usædvanlig høj værdi i forhold til, hvad man normalt giver ved den pågældende lejlighed, da er gaven skattepligtig.
Af Peter Paldan Sørensen Advokat (H)

Gaver og jura

En gave er i henhold til juridisk ordbog defineret som, ”det forhold at, giveren overfører en økonomisk fordel til modtageren, som udslag af gavmildhed”. Det vil blandt andet sige, at der ikke forventes at blive ydet nogen modydelse.
Af Jette Jessen Advokat (H)