Hvordan opretter jeg en fremtidsfuldmagt?

Fremtidsfuldmagtsordningen er et enkelt og privatretligt alternativ til den almindelige aftaleretlige fuldmagt og det offentligt fastsatte værgemål. Der er tale om en frivillig ordning, og det er dermed op til den enkelte at bestemme, om vedkommende ønsker at benytte sig af ordningen og oprette en fremtidsfuldmagt.

Når du opretter en fremtidsfuldmagt, udpeger du en eller flere repræsentanter til at varetage dine økonomiske og/eller personlige forhold, hvis du på et fremtidigt tidspunkt ikke længere selv har evne hertil som følge af sygdom, svækket mental funktion eller lignende. 

Så længe du stadig er i stand til at varetage dine forhold, har fremtidsfuldmagten ingen virkning. Ved oprettelsen registreres fremtidsfuldmagten i Fremtidsfuldmagtsregisteret, og det er først, når Statsforvaltningen henter fremtidsfuldmagten og sætter den i kraft, at den får retsvirkning efter sit indhold.

Betingelser for oprettelse af en fremtidsfuldmagt

Alle, der er fyldt 18 år og i stand til at handle fornuftsmæssigt, kan oprette en fremtidsfuldmagt.

Få hjælp til at oprette en fremtidsfuldmagt

Fremgangsmåden ved oprettelse

Oprettelsen består af tre trin. Først skal fuldmagten oprettes. Herefter skal fuldmagten registreres og underskrives digitalt i Fremtidsfuldmagtsregisteret. Endelig skal fremtidsfuldmagten vedkendes for en notar, som påtegner fuldmagten digitalt.

Fuldmagtens udformning

Selve udformningen af fremtidsfuldmagten har stor betydning.

Det er således vigtigt, at du sikrer dig, at fuldmagten indeholder fyldestgørende oplysninger om fuldmagtsforholdets rækkevidde. Mangelfulde oplysninger herom kan i værste fald medføre, at fuldmagten ikke får den ønskede virkning.

Tjekliste til oprettelse af en fremtidsfuldmagt 

Fremtidsfuldmagtsregisteret

En fremtidsfuldmagt oprettes i Fremtidsfuldmagtsregisteret ved hjælp af den digitale selvbetjeningsløsning, som kan tilgås via tinglysning.dk.

Notarpåtegning

For at sikre, at den, der ønsker at afgive en fremtidsfuldmagt, er fornuftsmæssigt i stand til det, og ikke er undergivet direkte pres fra andre personer, skal fremtidsfuldmagten vedkendes for en notar, før den er gyldigt oprettet.

Notarvedkendelsen behøver ikke at ske i umiddelbar tilknytning til, at fremtidsfuldmagten oprettes i Fremtidsfuldmagtsregisteret. Fremtidsfuldmagten skal vedkendes for en notar, mens fuldmagtsgiveren har evne til at handle fornuftsmæssigt. Dette er en betingelse for, at fuldmagten til sin tid kan sættes i kraft af Statsforvaltningen.

Notaren vil ved sin påtegning på fremtidsfuldmagten bekræfte fuldmagtsgivers identitet, fuldmagtsgivers evne til at handle fornuftsmæssigt, og at fremtidsfuldmagten er udtryk for fuldmagtsgiverens eget ønske. Notarens påtegning vil blive afgivet digitalt og noteret digitalt på fremtidsfuldmagten.

Undtagelser fra digital oprettelse

Hvis du er fritaget for kravet om at modtage digital post fra det offentlige, kan du som fuldmagtsgiver oprette og underskrive en papirbaseret fremtidsfuldmagt. Der gælder særlige regler for oprettelse i den situation.

Ikraftsættelse af fremtidsfuldmagten

Det er Statsforvaltningen, der sætter fremtidsfuldmagten i kraft. Dette sker efter, at fuldmagtsgiveren eller fremtidsfuldmægtigen har indgivet en anmodning herom, og Statsforvaltningen på baggrund af samtlige omstændigheder vedrørende fuldmagtsgiverens aktuelle helbredstilstand, herunder en lægeerklæring, har vurderet, at fuldmagtsgiveren som følge af sygdom, svækket mental funktion eller lignende ikke længere har evne til at varetage sine forhold inden for de områder, som er omfattet af fuldmagten.

Når Statsforvaltningen har truffet afgørelse om, at fremtidsfuldmagten kan sættes i kraft, sørger Statsforvaltningen for, at fremtidsfuldmagten tinglyses i Personbogen, som er offentlig tilgængelig. Derved sikres, at fremtidsfuldmægtigen fremstår legitimeret i forhold til tredjemand.

Ret&Råd kan tilbyde rådgivning om alle tre led i forbindelse med oprettelsen, herunder hvad du som fremtidsfuldmægtig skal være opmærksom på og overveje i forhold til fuldmagtens indhold samt udforme fremtidsfuldmagten for dig. Vi sørger også for registreringen og rådgiver om notarforretningen.

Blogs relateret til familielån & fuldmagter

Nye begrænsninger vedrørende adgangen til fleks- og afdragsfrie lån.

Den 01.01.2018 træder nye retningslinjer for boliglån i husstande med høj gæld i kraft, og disse retningslinjer vil være gældende i hele landet. Den nye model blev annonceret i oktober 2017, hvorefter institutterne har haft tid til at indfase reglerne samt tilpasse deres systemer.
Af Jeppe Ravn Hattens Jensen Advokat

Familielån

De såkaldte familielån er meget almindelige i forbindelse med at forældre låner deres børn et beløb, f.eks. i forbindelse med køb af bolig.
Af Elin L. Andersen Advokat (H)

I december skal man tænke på …. familielån (og gaver)

De fleste har hørt om udtrykket “familielån”, og at der kan være nogle særlige fordele ved at yde et sådant.
Af Per Andreasen Advokat (H)