Tvangsfjernelse - Kend jeres rettigheder

En tvangsfjernelse af et eller flere børn er et stort indgreb i familien. Det kan føles som familien mod kommunens store apparat. Familien kan føle sig meget alene og have svært ved at overskue situationen.

En tvangsfjernelse af et eller flere børn er et stort indgreb i familien. Ofte er der tale om en pro-ces som sker relativt hurtigt, og derfor kan det være meget svært som voksen og barn at overskue situationen og overskue en fremtid hvor børnene anbringes uden for hjemmet.

Hvornår kan en tvangsfjernelse blive aktuel?
Når kommunen ønsker at tvangsfjerne et barn er det som udgangspunkt i en af følgende situationer:

Forvaltningen må som udgangspunkt ikke gribe direkte til tvangsfjernelse, men skal forud for dette forsøge at give forældre og børn den støtte og hjælp som er muligt i hjemmet.
 • Tvangsfjernelse ved fødslen

  Der kan være tale om et ufødt barn som kommunen ønsker tvangsfjernet ved fødslen. I disse situationer skyldes det ofte, enten at forældrene har fået tvangsfjernet et barn tidligere, eller at der er bekymringer hos myndighederne for om forældrene kan tage vare på et barn
 • Tvangsfjernelse i udfordrede familier

  I mange situationer hvor børnene er lidt større skyldes et ønske om tvangsfjernelse, at der er tale om en familie som har det svært, og hvor forældrene selv har taget kontakt til kommunen for at få hjælp til børnene eller hjemmet. Hvis kommunen yder hjælp, men vurderer at den hjælp de kan give i hjemmet ikke er tilstrækkelig, så kan kommunen vælge at anbringe barnet uden for hjemmet. Dette kan ske som en frivillig anbringelse eller som en tvangsfjernelse
 • Tvangsfjernelse som følge af underretning til kommune

  Der kan også være tale om den situation at skole eller andre er bekymrede for et barn og laver underretninger til kommunen, som til sidst ender i en tvangsfjernelse.

Forældre føler sig magtesløse

Mange forældre føler sig magtesløse over for kommunen, når der gribes til tvangsfjernelse.

Det er socialrådgiveren som indstiller til en tvangsfjernelse hos Børn- og ungeudvalget, og det materiale som sagen vurderes på, er det materiale som forvaltningen mener er relevant.

Det kan være meget svært for forældre og som familie at få fremskaffet materiale som viser, at det forholder sig anderledes end det som forvaltningen beskriver.

Mange familier føler at de har levet i en kampzone igennem længere tid, hvor det har været en kamp mod systemet, og mange føler sig alene og fortabt.

Det kan derfor være en god ide at få en advokat ind i sagen på et så tidligt tidspunkt som muligt, således at man kan forsøge at påvirke processen og få afklaret om der er dokumenter som kan være relevante for sagen som kommunen ikke har medtaget, eller om der bør foretages undersøgelser eller indhentes udtalelser.

Især i de situationer hvor forældrene selv har rettet henvendelse til kommunen for at få hjælp, kan det virke meget voldsomt, at et råb om hjælp ender med at ens barn bliver tvangsfjernet. Mange forældre kan derfor føle sig snydt af myndighederne, når de har fået opfattelsen af at det var et sted man kunne få hjælp og de så i stedet ender med at tage ens barn.

Når sagen sendes i Børn- og ungeudvalget, modtager man først sagens akter ca. en uges tid før sagen skal behandles, og ofte er der tale om omfattende materiale som kan være svært at sætte sig ind i.

Hvilke advarsler får man?

Det er ikke sådan at kommunen fjerner ens børn fra den ene dag til den anden. Det er absolut undtagelsen, og sker kun i meget få tilfælde hvor der er behov for at børnene akut fjernes fra hjemmet.

I de fleste sager er der således tale om en længere proces forud, hvor kommunen eller barnets socialrådgiver indhenter oplysninger for at få afklaret forholdene i hjemmet.

Socialrådgiveren kan vælge at lave en undersøgelse af ens forældrekompetence, og der kan også indhentes andre udtalelser, materiale fra læge og udtalelser på børnene, samt besøg i hjemmet.

Ofte har forældrene ikke opfattelsen af at forvaltningen indhenter materiale til at vurdere om der bør ske en tvangsfjernelse, og derfor er det vigtigt at man som forælder får afklaret hvad kommunen arbejder hen imod.

Få hjælp ved tvangsfjernelse

Forvaltningen må som udgangspunkt ikke gribe direkte til tvangsfjernelse, men skal forud for dette forsøge at give forældre og børn den støtte og hjælp som er muligt i hjemmet.

Det er alene i den situation, hvor forvaltningen vurderer, at det ikke er tilstrækkeligt med hjælp i hjemmet, eller at forvaltningen vurderer, at forældrene ikke er modtagelige mod den hjælp som de får tilbudt, og at børnene sundhed og udvikling er i fare.

Gratis advokat ved tvangsfjernelse

Hvilke rettigheder har du ved tvangsfjernelse af dit barn?

Som forælder, har du en række rettigheder, som er værd at kende forud for en sag om tvangs-fjernelse, da overholdelsen af disse rettigheder kan få afgørende betydning for udfaldet af sagen. Dine rettigheder er kort forklaret nedenfor.

Inden kommunen træffer beslutning om anbringelse uden for hjemmet

 • Du har ret til gratis advokatbistand
 • Du har ret til frit at vælge din advokat – hvis ikke du gør det, anviser kommunen en til dig
 • Du har krav på at få indblik i alle sagens dokumenter
 • Dit barn skal høres i sagen, hvis barnet er gammelt nok og i øvrigt i en psykisk tilstand, der gør det muligt

Kommunen skal vælge den foranstaltning, som griber mindst ind i barnets hverdag. Det vil sige, at en fjernelse fra hjemmet kun skal ske, hvis det er den eneste mulighed for at afhjælpe barnets mistrivsel.

Gratis advokat når man er barn

De børn som risikerer at skulle anbringes uden for hjemmet har også ret til deres egen advokat til at varetage deres interesser når de er blevet 12 år.

Når barnet er blevet 12 år, har barnet ret til selv at udtale sig og har således også ret til at del-tage i mødet i Børn- og ungeudvalget.

Når man er 12 år, kan det være meget svært at skulle forholde sig til det omfattende materiale som vedrører sagen, og det kan også være svært at forstå hvad der kan ske.

Det kan derfor være rart for barnet at have en advokat som kan støtte barnet i processen.

Møde i Børn & Ungeudvalget

Tvangsfjernelsesforløbet starter som regel i Børn & Unge-udvalget. Det foregår ved, at I som forældre møder op på kommunen, hvor I enten skal argumentere for at barnet ikke skal anbringes uden for hjemmet, eller at det skal hjemgives igen.

Hvis I er repræsenteret ved advokat, vil advokaten ofte holde et møde med jer inden mødet i Børn- og ungeudvalget, hvor I forberedes på de spørgsmål som bliver stillet på mødet.

Advokaten gennemgår alle de akter, der er i kommunens system og undersøger om der er fejl og forkerte beskrivelser, af jer som forældre, eller af jeres børn, herunder om der er oplysnin-ger som ikke er medtaget i materialet.

Ved tvangsfjernelse af et barn skal kommunen være sikker på, at der ikke er andre muligheder.

En tvangsfjernelse skal således være sidste udvej – det siger loven.

Flere undersøgelser har vist, at kommunerne ofte ikke får undersøgt andre muligheder tilstrækkeligt.

Genbehandlingsfrist

Når en sag om tvangsfjernelse skal behandles, skal der fastsættes en genbehandlingsfrist, der afgør hvornår sagen skal behandles igen.

Genbehandlingsfristen er altså den tid der skal gå fra afgørelsen om at barnet skal tvangsfjer-nes, til myndighederne skal se på sagen igen.

Servicelovens §62 regulerer genbehandlingsfristens længde i sager om tvangsfjernelse.

Som udgangspunkt gælder følgende regler ved fastsættelse af genbehandlingsfristen:

 • Genbehandlingsfristen fastsættes til 1 år, hvis det er første gang barnet skal anbringes uden for hjemmet
 • Hvis dit barn tidligere har været anbragt uden for hjemmet, fastsættes genbehandlings-fristen typisk til 2 år
 • I særlige tilfælde kan genbehandlingsfristen sættes til 3 år, hvis dit barn er under 1 år ved tidspunktet for tvangsfjernelsen.

Det er Børn & Unge-udvalget, Ankestyrelsen og domstolene, der fastsætter genbehandlingsfri-sten i den konkrete sag. Reglen i § 62 er kun vejledende, idet myndighederne i den konkrete sag skal vurdere hvor lang tid der skal gå, før man bør se på sagen igen.

I den enkelte sag kan der være omstændigheder som gør, at der skal ses på sagen i løbet af en kortere frist. Det kan f.eks. være hvis der er tegn på positiv udvikling hos barnet eller forældre-ne, men at myndighederne alligevel ikke vurderer at barnet skal hjemgives.  Eller i sager hvor der kan rejses kritik af manglende oplysninger i sagen.

F.eks. hvis forvaltningen ikke har indhentet tilstrækkeligt med nye oplysninger til brug for sagens vurdering.

Genbehandlingsfristen gælder fra det tidspunkt hvor der træffes en afgørelse i sagen.

Dette betyder, at hvis man klager til Ankestyrelsen over afgørelsen som er truffet i Børn- og ungeudvalget, så løber genbehandlingsfristen altså først fra det tidspunkt hvor Ankestyrelsen har truffet afgørelse, og altså ikke fra det tidspunkt hvor Børn- og ungeudvalget har truffet afgørelse.

Når beslutningen om tvangsfjernelsen er truffet

Du har krav på at få din sag behandlet i Ankestyrelsen, hvis du ikke er enig i kommunens beslutning.

Ved Ankestyrelsens behandling af din sag, har du mulighed for at udtale dig på mødet, og hvis dit barn er 12 år, har barnet også ret til at udtale sig på mødet.

Hvis Børne- og ungeudvalget holder fast i tvangsanbringelsen, kan du klage til Ankestyrelsen, som inden for 8 uger behandler sagen.

Når dit barn er anbragt uden for hjemmet

Kommunen er forpligtet til løbende at undersøge, om betingelserne for anbringelse uden for hjemmet fortsat er til stede. Dette betyder, at hvis forholdene ændrer sig i hjemmet, så skal barnet hjemgives hvis betingelserne for tvangsfjernelse ikke længere er opfyldt, selv om gen-behandlingsfristen ikke er udløbet.

Du kan til enhver tid anmode kommunen om hjemgivelse af dit barn, hvis du mener at betin-gelserne for tvangsfjernelse ikke længere er opfyldt.

Det hjælper vi dig med

I sager med tvangsfjernelse kan det være afgørende for sagens udfald, at du inddrager en ad-vokat så tidligt som overhovedet muligt. Din advokat vil meget hurtigt kunne danne sig et overblik over din sag og oplyse dig om dine rettigheder og muligheder. Advokaten vil også kun-ne gennemgå alle dokumenter i sagen, som ofte er mange, og sikre at dine rettigheder re-spekteres og at regler i øvrigt bliver overholdt.

Hos Ret&Råd advokater har vi flere advokater som er specialiserede i tvangsfjernelser, og som vil kunne hjælpe jer igennem processen.