Persondatapolitik - Randers & Aarhus C

Oplysninger om behandling af personoplysninger mv.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Advokatfirmaet Grønbæk & Huuse, Ret&Råd Randers og Aarhus, CVR-nr. 27817203 er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du kan kontakte os på nedenstående adresser:

Randers 

Ret&Råd Randers 

Østervold 20, 3 

8900 Randers C 

Mail: randers@ret-raad.dk 

Telefon: 89152500 

Århus

Ret&Råd Aarhus C

Banegårdspladsen 20, 1

8000 Aarhus C

Mail: aarhusc@ret-raad.dk

Telefon: 89152500

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger

Al behandling af personoplysninger sker i henhold til principperne i databeskyttelsesordningens art. 5 om gennemsigtighed, proportionalitet, rigtighed og fortrolighed mv.

Vi behandler personoplysninger for at kunne løse juridiske opgaver, og for at kunne opfylde de forpligtelser vi som advokatfirma i øvrigt har i henhold til love og regler.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af det opdrag, vi har fået, eller af den aftale vi har indgået om ydelse af juridisk rådgivning.

Behandlingen kan endvidere være begrundet i:

  • at den er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, 
  • at behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller 
  • at behandlingen er nødvendig for at opfylde væsentlige interesser, der overstiger den registreredes interesser (legitime interesser). I så fald vil der være redegjort nærmere for den legitime interesse på anden måde, f.eks. i ordrebekræftelser eller særskilt e-mail.

Vores behandling kan undtagelsesvis også hvile på samtykke. 

Der henvises til databeskyttelsesforordningens 6, stk. 1, litra a-c og litra f, samt af artikel 9, stk. 2, litra a og f.

3. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler både almindelige og personfølsomme oplysninger og oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser. Endvidere registrerer vi CPR-numre i det omfang, vi har behov for det, eller oplysningerne indgår i de oplysninger, vi modtager fra tredjemand. 

4. Modtagere eller kategorier af modtagere

I det omfang det findes nødvendigt af hensyn til sagens behandling vil vi kunne videregive eller overlade dine personoplysninger til følgende modtagere:

Sagens øvrige parter, rådgivere for parter, syns- og skønsmænd m.v., offentlige myndigheder i det omfang det er begrundet i sagens behandling. Vi vil løbende holde dig orienteret herom i det omfang, det er relevant

Endvidere overlades oplysninger til it-virksomheder, ekstern bogholder mv., som advokatfirmaet har indgået databehandleraftaler med.

Al videre sendelse af CPR-numre vil ske via sikker mail eller på anden sikker måde.

5. Hvor stammer de registrerede personoplysninger fra?

Vi registrerer personoplysninger, som vi har modtaget fra sagens parter, deres rådgivere, andre aktører i sagen. I det omfang der modtages personoplysninger i sagen vedr. dig fra andre i sagen, vil du løbende blive gjort bekendt hermed. 

Endvidere kan vi registrere oplysninger, som vi har indhentet fra offentlige databaser og registrere, f.eks. tinglysningssystemet og CVR-registret.

6. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer personoplysningerne så længe det har et sagligt formål. Efter en sag er afsluttet, opbevarer vi de registrerede persondata i 10 år, da der gælder en forældelsesfrist på 10 år for vores ansvar som rådgivere. Herefter slettes oplysningerne permanent. Oplysninger indhentet til opfyldelse af hvidvasklovens krav vil dog allerede blive slettet efter 5 år, da det følger af loven.

Vi er i henhold til de advokatetiske regler forpligtet til i alle sager at undersøge, om der foreligger interessekonflikt, hvorfor vi ikke sletter de oplysninger, der er nødvendige for at foretage denne undersøgelse.

7. Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis vores behandling af personoplysninger undtagelsesvis hviler på samtykke, kan dette samtykke til enhver tid trækkes tilbage ved henvendelse til os.
Trækkes et samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af personoplysninger på baggrund af det tidligere meddelte samtykke op til tidspunktet for tilbagetrækningen.

8. Den registreredes rettigheder

Den registrerede har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger.  

  • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 
  • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 
  • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 
  • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 
  • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. 

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. 

9. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

}