Marlene Hannibal

Marlene Christiansen Hannibal

Advokat (H)


Ret&Råd København Kontorfællesskab
Nørre Voldgade 16, 4. sal
1358 København K
+45 70 70 16 09

E-mail: mha@ret-raad.dk Telefon: +45 69 66 30 17 CVR: 28 00 12 15

Faglig profil:

Energi-, miljø- og offentlig ret

Jeg rådgiver i krydsfeltet mellem erhvervsret og offentlig ret. Det vil typisk være sager, der involverer, at en statslig eller kommunal myndighed træffer en afgørelse over en virksomhed, og virksomheden ønsker at få denne afgørelse prøvet af et administrativt klagenævn eller af domstolene for at få en endelig vurdering af sagen. Der kan også være tale om en privat person, der ønsker at få prøvet en afgørelse.

I mit arbejde tager jeg udgangspunkt i den specifikke lovgivning, som finder anvendelse i sagen, og sammenkæder den med min omfattende viden om offentlig ret. Offentlig ret er dels nedskrevne regler i bl.a. forvaltningsloven og offentlighedsloven, dels en række principper for hvordan offentlige myndigheder skal agere. Disse regler og principper vedrører ligebehandling, partshøring, aktindsigt mv. samt hvilke lovfortolkningsprincipper, der skal anvendes, når myndigheden skal træffe sin afgørelse.

I en konkret sag vil den argumentation, som jeg udvikler i samarbejde med klienten, derfor basere sig på både den specifikke lovgivning og på offentlig ret. Argumentationen vil - efter forudgående drøftelser med klienten - blive fremført på den måde, der bedst sikrer klientens interesser samtidig med, at klienten også "kan se sig selv" i det færdige produkt.

Jeg arbejder navnlig med sager inden for energi- og forsyningssektoren (sager for Energitilsynet og Energiklagenævnet), særligt vedrørende varmeforsyning samt inden for natur- og miljøområdet vedrørende naturbeskyttelsesloven og planloven (sager for Natur- og Miljøklagenævnet). Jeg har også ført et større antal retssager om disse emner.

Herudover beskæftiger jeg mig med den del af offentlig ret, der vedrører virksomheders mulighed for samarbejde med kommuner inden for grænserne af den såkaldte "kommunalfuldmagt".

Jeg er medforfatter til bøgerne ”Kommunale Forsyningsselskaber” (2010) og ”Klimaændringer i juridiske perspektiv” (2011).

Erfaring: 

Min erhvervserfaring fra advokatbranchen stammer fra knap 10 års ansættelse hos Kammeradvokaten fra 2000-2009 (fra 2000 som advokatfuldmægtig og fra 2003 som advokat) og derefter 6 års ansættelse hos Plesner Advokatfirma som senioradvokat fra 2010-2016.

Fra min ansættelse hos Kammeradvokaten har jeg opnået en betydelig erfaring med offentlige myndigheders håndtering af sager samt ført et meget stort antal retssager for myndigheder.

Fra min ansættelse hos Plesner Advokatfirma har jeg fået omfattende erfaring med og kommerciel forståelse for virksomheders behov i relation til deres sager og tvister med offentlige myndigheder samt førelse af retssager for private og  virksomheder.

Jeg har siden 2009 haft møderet for Højesteret.

Den 1. august 2016 startede jeg som selvstændig advokat hos Ret&Råd København.

Forsikringsselskab og garantistiller: CNA Insurance (cvr-nr. 24256375), Hammerensgade 6, 1., 1267 København K.

Jeg har klientbankkonto i Nykredit Bank.

I forbindelse med oprettelsen af nye sager fremsendes advokatfirmaets forretningsbetingelser. Forretningsbetingelserne indeholder ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette særligt aftales.

Jeg er medlem af

Mine seneste blogs

Nye muligheder for at erhverve sit drømme (sommer)hus på landet eller ved kysterne

Kommende ændringer af planloven og naturbeskyttelsesloven
Af Marlene Christiansen Hannibal Advokat (H)

Hvem ejer fjernvarmeforsyningerne?

Fjernvarmeforsyningerne kan ejes af private virksomheder, af fjernvarmeforbrugerne organiseret i andelsselskaber eller af kommunerne
Af Marlene Christiansen Hannibal Advokat (H)

Varmeforsyningslovens substitutionsprisprincip

Varmeforsyningslovens § 20 indeholder hovedreglen om fastsættelse af varmepriser. Det fremgår af denne bestemmelse, at kollektive varmeforsyningsvirksomheder m.fl. i varmepriserne kan indregne såkaldt ”nødvendige omkostninger” til energi, lønninger og andre driftsomkostninger mv. Der kan således opkræves en omkostningsbestemt pris, der sikrer, at varmeforsyningsvirksomheden økonomisk kan hvile i sig selv
Af Marlene Christiansen Hannibal Advokat (H)