Hillerød Frederiksborg Slot Hillerød Frederiksborg Slot

Ret&Råd Advokater Hillerød

v/ advokat Dorte Bytoft Nordre Jernbanevej 37, 1. sal 3400 Hillerød

E-mail: dby@ret-raad.dk Telefon: +45 69 66 30 25 CVR: 38 32 21 33

Kontorinformation

Advokat i Hillerød

Ret&Råd Hillerød drives af advokat Dorte Bytoft, hvor advokat Per Justesen også er tilknyttet. Som en del af Ret&Råd kæden indgår kontoret i et netværk af professionelle rådgivere over hele landet.

Advokat Dorte Bytoft har mere end 10 års erfaring og du kan her læse hendes præsentation af de emner hun beskæftiger sig med:

Familieret

Inden for familieret rådgiver jeg om bodeling ved skilsmisse eller samlivsophævelse, herunder tvister om særeje, gaver, lån og deling af pensioner.

Jeg beskæftiger mig endvidere med sager om forældremyndighed, bopæl og samvær. 

Oprettelse af ægtepagter om særeje, gaver og pensioner er tillige inden for mit speciale.

Jeg bistår med overdragelse af fast ejendom i forbindelse med skilsmisse, samlivsophævelse og familieoverdragelse i øvrigt.

Arv og testamente

Inden for arveret bistår jeg med udfærdigelse af testamenter, både for enlige, samlevende og ægtefæller med fælles børn eller sammenbragte familier med dine, mine og vores børn.

Dødsbo

Jeg bistår med behandling af dødsboer, herunder åbningsstatus og boopgørelse. Som led i behandlingen af dødsboet rådgiver jeg om optimering af boets skatte- og boafgiftsmæssige forhold.

Mødeafholdelse efter nærmere aftale. Kontakt Dorte Bytoft for nærmere information. 

Strafferet og forsvarsadvokat

Er du mistænkt, sigtet eller tiltalt i en straffesag, har du brug for en erfaren strafferetsadvokat, som kan sørge for, at du får det bedst mulige forsvar. 
Kontakt Per Justesen for nærmere aftale.

Ret&Råd Hillerød har et tæt samarbejde med Ret&Råd København

Vores seneste artikler

Kan man overdrage fast ejendom til sine nærtstående på favorable vilkår?

Hvilke regler gælder for overdragelse af fast ejendom - gælder reglen om værdiansættelse til 15% under den offentlige vurdering fortsat?
Af Dorte Bytoft Advokat (L)

Hvad er ungdomskriminalitetsnævnet?

Ungdomskriminalitetsnævnet træffer afgørelser om kriminalitet begået af børn og unge. Det kan pålægge de unge af deltage i konfliktmægling eller rydde op, hvis de har begået hærværk. Nævnet tilbyder gratis advokatbistand.
Af Per Justesen Advokat (L)

Beskatning af gaver og anden formuenedgang

Skattestyrelsen har i gennem en periode haft stort fokus på formuenedgang hos afdøde med henblik på beskatning i dødsboer. Ved at undersøge afdødes formuedispositioner forud for dødsfaldet har skattestyrelsen opdaget dispositioner, som har medført beskatning i dødboet. Indsatsen fra styrelsens side har medført en betydelig stigning i den samlede betaling af gaveafgifter og boafgifter i dødsboerne.
Af Dorte Bytoft Advokat (L)

Status på bestemmelse om psykisk vold

Den 1. april 2019 trådte straffelovens § 243 om psykisk vold i kraft, og der har siden da været ført en række sager ved domstolene. På den baggrund er det nu muligt af komme med nogle generelle bemærkninger om bestemmelsens anvendelsesområde.
Af Per Justesen Advokat (L)

Hvad er et gavebrev, og er det nødvendigt at oprette et?

Et gavebrev er et dokument, som indeholder et løfte fra gavegiveren til gavemodtageren om at give en gave i form af en bestemt genstand eller et nærmere angivet beløb. Oprettelsen af et gavebrev har til formål at dokumentere, at der er tale om en gave, hvad gaven består af, og hvornår gaven gives.
Af Dorte Bytoft Advokat (L)

Hvorfor varetager Familieretshuset ikke forældrenes interesser?

Sagsbehandleren i Familieretshuset skal træffe en afgørelse, ud fra hvad der er bedst for barnet. Populært sagt er Familieretshuset barnets advokat. Forældrene er overladt til selv at varetage deres interesser.
Af Dorte Bytoft Advokat (L)

Bistandsadvokat - det er uden omkostninger for dig

Hvad gør du, hvis du har en sag, der behandles af politiet, og du eventuelt skal i retten? Har du været udsat for fysisk eller psykisk vold, en seksualforbrydelse eller anden personfarlig kriminalitet, kan du uden omkostninger få beskikket en bistandsadvokat.
Af Per Justesen Advokat (L)

Kan arvingerne smide samleveren ud?

Hvordan er man som samlever stillet ved sin samlevers død, hvis den afdøde samlever var ejer af ejendommen, man bor i?
Af Dorte Bytoft Advokat (L)

Ansøgning om samvær

Hvordan ansøger man om samvær eller ændring af samvær? Hvad skal der stå i en ansøgning om samvær?
Af Dorte Bytoft Advokat (L)

Fri proces til bopæls- og forældremyndighedssager

Ved du hvornår du har mulighed for at få fri proces til bopæls- og forældremyndighedssager? Denne artikel hjælper dig på vej.
Af Dorte Bytoft Advokat (L)