Erstatningsansvaret 2017 for selskabers ledelse, ejere og revisorer - et øjebliksbillede

På dette kursus vil hidtil afgjorte domme vurderes og fremtidens ledelsesansvar i forskellige brancher gennemgås.

I kølvandet på finanskrisen, er rejst en række sager i forskellige brancher. Dette kursus drager meget vigtige konklusioner af de senere års principielle ansvarssager, afgjort af Højesteret, og stiller en række relevante spørgsmål, eksempelvis:

  • Er ledelsesansvaret blevet skærpet?
  • Hvilken betydning har en ansvarsforsikring?
  • Hvad er ansvaret, rollen og pligterne i selskabers kontrolhierakier?
  • Hvad betyder erstatningsansvar og strafansvar for ejere, bestyrelse, direktør og revisor?
  • Er nogen altid ansvarsfrie, så længe et A/S og et ApS er solvent og kan betale for begåede fejl?
  • Er det tilstrækkeligt at fraskrive sig ansvar i bestyrelses- og revisionsprotokollen?
  • Ifalder der ansvar til et ulønnet ledelsesmedlem?
  • Kan ledelse og revisor fratræde på ethvert tidspunkt uden risici for at ifalde et ansvar?
  • Hvornår er det håbløst at drive et selskab videre?

Om kurset

Kurset giver også anvisninger på, hvordan et eventuelt ansvar kan forebygges løbende i selskabers kontrolhierakier.

I efteråret 2017 forventes dom i Østre Landsret i ansvarssagerne om Roskilde Bank. Desuden verserer andre ansvarssager ved byretter og Højesteret, eksempelvis Amagerbank- og Capinordic retssagerne. 

Den 12. juni 2017 afsagde Lyngby Ret dom i Amagerbanken-sagen, hvor Byretten frifandt samtlige 11 sagsøgte i en 1093 sider lang og grundig dom.

Amagerbankens dom er anket til Østre Landsret med krav om betaling af DKK 375 millioner. 

Østre Landsret afsiger dom den 7.11.2017 i erstatningssagen mod Roskilde Banks ledelse m.fl.

Men uanset et selskabs art, formål og størrelse, og om et selskab er børsnoteret eller ej, kan der altid drages vigtige konklusioner fra de afsagte højesteretsdomme med stor betydning også for små og mellemstore selskaber, drevet som A/S og ApS.

Kurset kan efter aftale skræddersys til din konkrete virksomhedsledelses behov, og varighed kan aftales til alt fra 2 timer til en hel dag.

Foredragsholder

Foredragsholder er den slagkraftige erhvervs- og procesadvokat (H) Steen Petersen, der løbende rådgiver selskabers ledelser og revisorer, og som har ført samt fører flere principielle ansvarssager om erstatning og straf ved landsretter, voldgiftsretter og Højesteret. Læs Steens artikel om revisoransvar i RevisorPosten 1/2016 HER.

Kontakt Steen på 21 72 17 82 og stp@ret-raad.dk om tidspunkt for, varighed af og honorar for kurset på netop din virksomhed. 

Det kan betale sig.

Se Steens profil HER og hans artikler HER.