Persondatapolitik - Ebeltoft

Oplysninger om behandling af personoplysninger mv.

1. Ret&Råd Ebeltoft v/Advokatfirmaet Seslers behandling af personoplysninger

I det følgende kan du læse hvordan Ret & Råd Ebeltoft v/Advokatfirmaet Sesler behandler dine personoplysninger.

2. Dataansvarlig

Ret & Råd Ebeltoft v/Advokatfirmaet Sesler er dataansvarlig og sikrer at behandlingen af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

Kontaktoplysninger:

Ret & Råd Ebeltoft v/Advokatfirmaet Sesler

CVR-nr. 36281936 

Adelgade 7

8400 Ebeltoft

Kontaktperson: Michael Sesler

E-mail: ms@ret-raad.dk

Telefonnummer: 86341281

3. Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi indsamler, behandler og opbevarer generelt kun de personoplysninger, der er nødvendige for at opfylde opdraget med dig som klient på en effektiv og korrekt måde og for at kunne opfylde de forpligtigelser, vi som  advokatfirma har. Det kan være bestemt ved lovgivning, hvilke type personoplysninger, vi skal indsamle, eller det kan være for at opfylde eller sikre en retstilstand.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af det opdrag vi har fået, eller af den aftale, vi har indgået, om juridisk rådgivning. Behandling kan endvidere være begrundet i: at det er nødvendigt for at overholde en retlig forpligtelse, at behandlingen er nødvendig for at opfylde væsentlige interesser, der overstiger den registreredes rettigheder eller at behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Undtagelsesvist kan vores behandlig også hvile på samtykke.

Personoplysningerne behandles med hjemmel i artikel 6 i Persondataforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 af 27. april 2016).

4. Kategorier af personoplysninger

I forbindelse opdraget registrerer vi de oplysninger, som du selv afgiver til os. Vi behandler disse oplysninger for at kunne administrere og betjene dig som klient samt for at overholde gældende lovgivning. Vi behandler både almindelige og personfølsomme oplysninger samt oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser.
Vi registrerer endvidere dit personnummer i det omfang, det er nødvendigt, vi har behov for det eller oplysningerne indgår i de oplysninger, vi modtager fra tredjemand.

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi vil som led i sagernes behandling kunne videregive eller overlade dine personoplysninger til følgende modtagere: sagens øvrige parter, rådgivere for parterne, syns-og skønsmænd m.v. og offentlige myndigheder.

Vores medarbejdere har adgang til personoplysningerne. Dog kun i det omfang dette er nødvendigt for at kunne servicere dig som klient eller for at overholde gældende lovgivning.

Personoplysningerne videregives endvidere til it-virksomheder og samarbejdspartnere, som arbejder for os og som vi har indgået databehandleraftaler med.

Personoplysningerne vil ikke blive videregivet til samarbejdspartnere uden for EU.

6. Hvor stamme dine personoplysninger fra

Personoplysninger, som vi registrerer, har vi modtaget fra sagen partere, deres rådgivere, andre aktører i sagen eller vi har indhentet dem fra offentlige databaser og registre f.eks. tinglysningssystemet og CVR-registret.

7. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer personoplysninger, så længe det har et sagligt formål. Vi lægger vægt på at personoplysningerne alene gemmes, så længe det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, herunder hvidvaskloven (gemmes i 5 år), bogføringsloven og gældende databeskyttelseslovgivning. Da der gælder en forældelsesfrist på 10 år for vores ansvar som rådgivere indebærer det, at personoplysningerne normalt gemmes i op til 10 år efter en sag er afsluttet.

8. Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis behandlingen af dine personoplysninger undtagelsesvist er baseret på et samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på den under pkt. 2 angivne mailadresse. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

9. Dine rettigheder

  • Du har ret til at få indsigt i og berigtiget de personoplysninger, som vi behandler om dig.
  • Du har ret til at få slettet de personoplysninger, som vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme, eller er nødvendige for, at vi kan betjene dig som klient.
  • Ret til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format).
  • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.
  • Du har ret til en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, hvis du eksempelvis bestrider rigtigheden af oplysningerne, eller gør indsigelse mod behandlingen.
  • Du har ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan sende din anmodning til den under pkt. 2 angivne e-mailadresse. Din anmodning vil blive besvaret hurtigst muligt, og senest én måned efter at vi har modtaget din anmodning.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du kan finde på www.datatilsynet.dk

10. Klage

Du har mulighed for klager over vores behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet via e-mailadressen dt@datatilsynet.dk. Se yderligere kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk.