Ret&Råd Advokater Bredgade advokat Jens Hessel Ret&Råd Advokater Bredgade advokat Jens Hessel

Ret&Råd Advokater Bredgade

Bredgade 30 1260 København K

E-mail: bredgade@ret-raad.dk Telefon: +45 33 11 77 29 Sikker e-mail: bredgade@ret-raad.dk CVR: 37 36 19 76

Kontorinformation

Advokat i Bredgade i København

Hos Ret&Råd Advokater Bredgade i København er vi specialister og yder juridisk rådgivning af høj kvalitet.  

Med mere end 25 års erfaring er advokat Jens Hessel Ret&Råd Bredgades specialist i sager om byggeri, entreprise og foreninger. Jens Hessel har mange års erfaring med komplekse sager, og han har ført flere principielle retssager og tvister om entreprise, byggeri, ejerforeninger og andelsboligforeninger i København.

Hos Ret&Råd Advokater Bredgade rådgiver vi også om selskabsret, herunder stiftelse af selskab, valg af selskabsform og generationsskifte. Med advokat Jens Hessel i spidsen kan vi indtræde i sager, hvor der er opstået disputs mellem ejerne og søge at løse problematikken, inden det eskalerer til en retssag.

Ret&Råd Bredgade rådgiver også boligkøbere før, under og efter køb af fast ejendom. Med Jens Hessel som boligadvokat hjælper vi dig med at undgå ubehagelige overraskelser og ekstra udgifter. Vi rådgiver også efter et boligkøb, hvis der skulle opstå krav mod tidligere ejer.

Hos Ret&Råd Advokater i Bredgade i København, kan du få specialistrådgivning inden for:

  • Fast ejendom
  • Foreninger og Fonde
  • Ejerforeninger og andelsboligforeninger
  • Retssager og voldgiftssager
  • Selskabsret

Vores seneste artikler

Legepladser og grundejerforeninger

Grundejerforeninger, ejerforeninger og andelsboligforeninger opretter ofte legepladser på deres fællesarealer. Der gælder særlige krav til legepladsernes indretning, som er skærpede hvis de må anses for offentlige legepladser.
Af Jens Hessel Advokat (H)

Ejerforenings beslutning om salg af loftsareal var ugyldig, da beslutningen ikke var vedtaget enstemmigt på generalforsamlingen

Generalforsamlingen i ejerforeningen havde med kvalificeret flertal truffet beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at sælge loftsarealer til ejere af lejligheder på fjerde sal, som ønskede at udvide deres lejlighed »opad«. Beslutningen var af generel karakter og omfattede alle loftsarealer, hvor der i ejendommene kunne være mulighed for at udvide fjerde sals lejligheder med loftsareal. Nogle ejerlejlighedsejere, som var modstandere af beslutningen, anlagde sag mod ejerforeningen med påstand om, at beslutningen var ugyldig.
Af Jens Hessel Advokat (H)

Markedsrente og betydningen af renter i lånedokumenter ved tinglysning og for domstolene

Domstolene forbeholder sig med Rentelovens § 7, Tinglysningslovens § 8 og § 42f og Forbrugerlånsvirksomhedslovens § 11a at gribe ind overfor renten i lånedokumenter, regulere aftalte renter og afvise dokumenter fra tinglysning medmindre det dokumenteres at renten svarer til markedsrenten
Af Jens Hessel Advokat (H)

Foreningers behandling af personoplysninger

Bestyrelser for frivillige foreninger, ejerforeninger, grundejerforeninger, andelsboligforeninger og andre sammenslutninger spørger ofte om, hvordan de skal behandle personoplysninger, og om de overholder reglerne om databeskyttelse eller GDPR.
Af Jens Hessel Advokat (H)

Kan ejerforeninger lovligt udstede bøder til ejerlejlighedsejere?

Der er eksempler på at ejerforeningers generalforsamlinger har vedtaget at give bøder til ejere, der holder hund, som ikke deltager i fælles arbejdsdage og som ryger i egen ejerlejlighed, herunder ryger hash. Spørgsmålet er om det er lovligt, at en ejerforening giver ejerne bøder?
Af Jens Hessel Advokat (H)

Kan ejerforeninger lovligt udstede bøder til ejerlejlighedsejere?

Der er eksempler på at ejerforeningers generalforsamlinger har vedtaget at give bøder til ejere, der holder hund, som ikke deltager i fælles arbejdsdage og som ryger i egen ejerlejlighed, herunder ryger hash. Spørgsmålet er om det er lovligt, at en ejerforening giver ejerne bøder?
Af Jens Hessel Advokat (H)

Stiftelse af selskab

Advokaterne hos Ret&Råd Advokater rådgiver om stiftelse af selskab, herunder stiftelse af aktieselskaber og anpartsselskaber.
Af Jens Hessel Advokat (H)

Fonde og Foreninger

Fonde og foreninger er karakteriseret ved begge at være selvejende for så vidt at ingen ejer formuen.
Af Jens Hessel Advokat (H)

Foreningens vedtægter og organisation

Foreninger omfatter forskellige former for sammenslutninger. Her skelner man mellem foreninger med økonomisk formål og ideelle foreninger.
Af Jens Hessel Advokat (H)

Erhvervsdrivende fond til bevarelse af en virksomhed og begunstigelse af familien.

En fond giver mulighed for at bevare en virksomhed, i stedet for at lade den gå i arv til arvinger og belaste virksomheden med boafgifter. Dette har medført at store virksomheder helt eller delvist er overført til fonde, men også at mindre virksomheder er blevet helt eller delvist fondsejet.
Af Jens Hessel Advokat (H)

Karakteristika for Fonde

Fonde er selvejende institutioner, ingen udenforstående kan eje en fond og dens formue. En fond skal have en tilstrækkelig formue til at kunne varetage sit formål. Fondens formue skal være definitivt adskilt fra stifterens formue. Fondens midler må ikke kunne tilbageføres til stifteren eller dennes nærtstående. Fonden skal have en ledelse, der er uafhængig af stifteren.
Af Jens Hessel Advokat (H)

Ejerforeninger – Ejerlejligheder

Reglerne om ejerforeninger er reguleret i ejerlejlighedsloven.
Af Jens Hessel Advokat (H)

Foreninger

I foreningsretten skelnes mellem foreninger med økonomiske formål og ideelle foreninger. Der findes i lovgivningen ingen definition af ideelle foreninger. Foreninger der ikke har til formål at skabe et økonomisk overskud til fordeling blandt medlemmerne betegnes som ideelle foreninger. Økonomiske foreninger anvendes ofte om andelsforeninger.
Af Jens Hessel Advokat (H)

Foreninger

I foreningsretten skelnes mellem foreninger med økonomiske formål og ideelle foreninger. Der findes i lovgivningen ingen definition af ideelle foreninger. Foreninger der ikke har til formål at skabe et økonomisk overskud til fordeling blandt medlemmerne betegnes som ideelle foreninger. Økonomiske foreninger anvendes ofte om andelsforeninger.
Af Jens Hessel Advokat (H)

Ansvar for mangler ved byggeri

Er der mangler i et byggeri, er det entreprenøren der er ansvarlig for manglen, medmindre han kan bevise at manglen ikke er ansvarspådragende. Kan han ikke løfte bevisbyrden om at svigtet ikke skyldes hans fejl og forsømmelse er han erstatningsansvarlig over for bygherren medmindre erstatningskravet af andre grunde skal bortfalde. Advokat Jens Hessel gennemgår ansvar for mangler ved byggeri i denne artikel.
Af Jens Hessel Advokat (H)

Hvilken betydning har afleveringsforretningen ved nybyg og renovering af villa?

Ved byggeri og renovering af fast ejendom er afleveringen af central betydning for risikoens overgang.
Af Jens Hessel Advokat (H)

Husk hus- og bygningsforsikring, når du skal bygge hus!

Skal du bygge hus, er det vigtigt at tegne en hus- og bygningsforsikring straks, når du køber byggegrund eller et gammelt hus til nedrivning. Hvis ikke risiker du at stå uden forsikring til retshjælp tvister mod entreprenører om fejl, mangler og betalinger. I værste tilfælde kan det betyde, at du må opgive dit krav eller selv betale uanset at entreprenørens krav er både urimelige og uberettiget.
Af Jens Hessel Advokat (H)

Forældelse i entreprise - Forløbig afbrydelse ved forhandling

Reglerne om forældelse spiller en væsentlig rolle i entrepriseforhold. Manglende kendskab til og/eller manglende iagttagelse af forældelsesreglerne kan få store økonomiske konsekvenser for de involverede parter. Artiklen giver et overordnet overblik over de forældelsesregler, som er væsentlige i entrepriseforhold. Derudover belyses reglerne om afbrydelse og suspension af forældelse med særlig vægt på foreløbig afbrydelse af forældelse på baggrund af forhandlinger mellem parterne.
Af Jens Hessel Advokat (H)

Entreprenørens ansvar for følgeskader afhænger af aftalen, der er indgået med bygherren

Hovedreglen i dansk ret er, at man som modtager af en ydelse (realkreditor) har krav på fuld erstatning for tab, som skyldes en leverandørs (realdebitors) mangelfulde ydelse.
Af Jens Hessel Advokat (H)

Udmåling af forholdsmæssigt afslag ved mangler i andelsboliger

Vi møder adskillige sager vedrørende mangler i andelsboliger. Ofte er der tale om mangler i badeværelser. Der kan være store omkostninger forbundet med udbedring af skader og lovliggørelse af forholdene. Disse omkostninger ønsker køber, for så vidt det er muligt, at placere hos sælger, og spørgsmålet er altid om, og i hvilken grad, køber er berettiget hertil. Højesteret har for nylig afsagt en dom, som fastslår principperne for udmåling af forholdsmæssigt afslag for mangler i andelsboliger.
Af Jens Hessel Advokat (H)

Byggeret og Entrepriseret

Ret&Råd Advokaters eksperter i fast ejendom bistår som advokater byggeriets aktører, herunder bygherrer, entreprenører, arkitekter og håndværkere med entrepriseret og byggeret.
Af Jens Hessel Advokat (H)

Ejeraftaler

Ejeraftaler tidligere benævnt aktionæroverenskomster og anpartshaveroverenskomster dækker over et særdeles vigtigt og centralt forhold inden for selskabsretten.
Af Jens Hessel Advokat (H)

Holdingselskaber

Der er tradition for at stifte et holdingselskab, når der stiftes et driftsselskab. Den egentlige ejer af erhvervsvirksomheden ejer virksomheden indirekte gennem et holdingselskab.
Af Jens Hessel Advokat (H)

Mangler ved fast ejendom

Ret&Råd Advokaters afdeling for fast ejendom bistår købere, sælgere, håndværkere, entreprenører i forbindelse med konflikter om mangler ved fast ejendom.
Af Jens Hessel Advokat (H)

Retssager og Voldgiftssager

Domstolene har fastslået, at leasingselskaber må tåle en reduktion af deres leasingydelse og i visse tilfælde en tilsidesættelse af leasingaftalen i sin helhed, hvis de ved kontraktindgåelsen burde have haft viden om at der var et betydeligt misforhold i prisen mellem leasingydelsen og den lesaede genstands listepris, tåle at leasingkontrakten er ugyldig, hvis det leasede ikke eksister og tåle en reduktion af leasingydelsen, hvis ikke leasing selskabet kan værdien at tilbagetaget udstyr finansieret med den indgåede leasingkontrakt, at leasingselskabet som den professionelle långiver er den nærmeste til at bære risikoen for at leasingkontrakten affattet af dets samarbejdspartner indeholder urigtige oplysninger og for at samarbejdspartneren ikke har opfyldt sin loyale oplysningspligt ved leasingkontrakters indgåelse.
Af Jens Hessel Advokat (H)

Advokat ved køb af erhvervsejendom

Ret&Råd Advokaters afdeling for fast ejendom tilbyder rådgivning inden for en lang række områder, der vedrører køb og salg af fast ejendom, herunder erhvervsejendomme.
Af Jens Hessel Advokat (H)

Ejerskifte af ejendom - Hvad dækker forsikringen?

Dækker ejerskifteforsikringen fejlkonstruktioner? Ejerskifteforsikringer dækker skader og nærliggende risiko for skader, som har været til stede på tidspunktet for ejerskiftet af ejendommen.
Af Jens Hessel Advokat (H)

Erstatning og forholdsmæssigt afslag for mangler ved fast ejendom

Købere, der oplever mangler i forbindelse med ejerskifte af fast ejendom efter et køb, har mulighed for erstatning gennem deres ejerskifteforsikring, hvis vilkårene er opfyldt.
Af Jens Hessel Advokat (H)

Forældelse i entreprise – Foreløbig afbrydelse ved forhandling

Reglerne om forældelse spiller en væsentlig rolle i entrepriseforhold. Manglende kendskab til og/eller manglende iagttagelse af forældelsesreglerne kan få store økonomiske konsekvenser for de involverede parter. Artiklen giver et overordnet overblik over de forældelsesregler, som er væsentlige i entrepriseforhold. Derudover belyses reglerne om afbrydelse og suspension af forældelse med særlig vægt på foreløbig afbrydelse af forældelse på baggrund af forhandlinger mellem parterne.
Af Jens Hessel Advokat (H)

Husbyggeri og Entreprise

Ret&Råd Advokater beskæftiger sig som byggeadvokater med aftaler og rådgiver om boligbyggeri og entreprisekontrakter for opførsel af huse til beboelse både typehuse og individuelle boliger til beboelse.
Af Jens Hessel Advokat (H)

Lokalplaner – Regulering og Fredning af Fast Ejendom

Ret&Råd Advokater har betydelig erfaring med sager om lokalplaner, kommuneplaner, kystlinjer, regulering og fredning af fast ejendom.
Af Jens Hessel Advokat (H)

Mangelsager ved fast ejendom – afhjælpningsret

Afhjælpningsret i forbindelse med mangelsager ved fast ejendom.
Af Jens Hessel Advokat (H)

Aktieselskaber - A/S

Har du brug for bistand til at stifte et aktieselskab, så kontakt vores advokater. De ved alt om, hvordan man stifter et aktieselskab
Af Jens Hessel Advokat (H)

Andelsselskaber - a.m.b.a.

Et andelsselskab eller en andelsforening er en virksomhed, som enten er et interessentskab, jf. lov om visse erhvervsdrivende virksomheder § 1, stk. 2, et kommanditselskab, jf. § 2, stk. 2, eller en virksomhed med begrænset hæftelse, jf. § 3.
Af Jens Hessel Advokat (H)

Anpartsselskaber - ApS

Overvejer du at stifte et anpartsselskab? Advokaterne hos Ret&Råd bistår gerne med vejledning, når du stifter et anpartsselskab.
Af Jens Hessel Advokat (H)

Enkeltmandsvirksomhed

Hvad vil det sige at have en enkeltmandsvirksomhed? Overvejer du at starte en enkeltmandsvirksomhed bistår vores advokater med gode råd.
Af Jens Hessel Advokat (H)

Interessentskab - I/S

Har du brug for hjælp til at starte et interessentskab, så kan du trygt kontakte vores advokater for gode råd og kyndig vejledning.
Af Jens Hessel Advokat (H)

Kommanditselskab - K/S

Overvejer du at stifte et kommanditselskab, så kontakt vores advokater. Vi rådgiver gerne i, hvordan man stifter et kommanditselskab.
Af Jens Hessel Advokat (H)

Partnerselskaber - P/S

Et partnerselskab, eller et kommanditaktieselskab, er et selskab, som driver erhvervsvirksomhed i kommanditselskabsform, og hvor kommanditisten er et aktieselskab, jf. selskabslovens § 5, nr. 21. Selskabslovens kap. 21 fastlægger reglerne om partnerselskaber.
Af Jens Hessel Advokat (H)

Selskabsret: Selskaber og Virksomheder

Ret&Råd Advokater rådgiver om selskabsret, vi rådgiver om alt inden for etablering af selskaber og de juridiske forhold, der knytter sig til driften af en virksomhed.
Af Jens Hessel Advokat (H)

Succession i aktier og generationsskifte

Der gælder lempelige skatteregler for generationsskifte med aktier, så erhververen kan indtræde i overdragerens retsstilling ved succession.
Af Jens Hessel Advokat (H)

Virksomhedsformer: Personlig virksomhed eller selskab

Beslutningen om valg af virksomhedsform er kompliceret, og det kan være svært at finde ud af, om man skal vælge at stifte et selskab eller en enkeltmandsvirksomhed. Risikoprofil, specialisering, finansiering og mange andre forhold har betydning for valget om, hvorvidt det skal være et selskab eller ej. Mulighederne er mange, og om du opretter et selskab eller en anden virksomhedsform er afgørende for succes.
Af Jens Hessel Advokat (H)

Fonde og foreninger

Vores advokater i København yder juridisk rådgivning om fonde, foreninger og selskaber, herunder om stiftelse og registrering og hjælper med udarbejdelse af vedtægter, ejeraftaler og andre dokumenter med tilknytning til foreningen, fonden eller selskabet. Advokaterne rådgiver også i forbindelse med eventuelle konflikter. 

Kontakt advokat Jens Hessel for en indledende og uforpligtende samtale på tlf.: 33 11 77 29 eller på mail.

Få mere at vide om Jens

Byggeri og Entreprise

Vores advokater i København hjælper både privatpersoner og virksomheder med udarbejdelse, forhandling og indgåelse af aftaler, herunder entreprisekontrakter vedrørende byggeri. Vores advokater rådgiver både før, under og efter byggeriet og hjælper i forbindelse med de tvister og konflikter, som opstår mellem bygherrer og entreprenører.

Kontakt Advokat Jens Hessel for en indledende og uforpligtende samtale på tlf.: 33 11 77 29 eller på mail.

Få mere at vide om Jens