Forbered generationsskiftet i god tid – det betaler sig

Selvom det i øjeblikket er vanskelige tider for mange virksomheder, vil der  alligevel skulle ske generationsskifter, hvorved virksomhederne bliver overdraget til nye ejere. Det kan være både til medlemmer af ejerens familie og til andre, f. eks. medarbejdere.

Sådanne virksomhedsoverdragelser vil ofte være belastet med betydelige transaktionsomkostninger, navnlig tinglysningsafgifter og betaling af skat.

Det er derfor vigtigt, at søge sådanne udgifter reduceret mest muligt for at minimere kapitalkravet til køber, ligesom der naturligvis ikke skal betales mere i skat og afgifter end situationen nødvendiggør.

Når der her også fokuseres på de kapitalkrav, der stilles til køber, skyldes det også de vanskeligheder der, som følge af den økonomiske krise, kan være med at fremskaffe den fornødne finansiering.

Virksomhedsomdannelse

Det kan ofte være hensigtsmæssigt at forberede et generationsskifte i god tid ved at foretage en virksomhedsomdannelse.

Det kan ofte være hensigtsmæssigt at forberede et generationsskifte i god tid ved at foretage en virksomhedsomdannelse.

Ved virksomhedsomdannelse forstås omdannelse af en personligt drevet virksomhed til et selskab – typisk et A/S eller ApS – ved indskydelse af virksomhedens aktiver og passiver i et selskab.

Virksomhedsomdannelse kan foretages på 2 måder. Som udgangspunkt sidestilles omdannelsen skattemæssigt med salg af virksomheden. Skattelovgivningen åbner imidlertid mulighed for at foretage omdannelsen såvel skattepligtigt som skattefrit.

Tinglysningsafgift

Generelt

Ved overdragelse af virksomheder, hvor overdragelsen også omfatter fast ejendom, udgør tinglysningsafgiften 0,6 % af transaktionsværdien (den værdi, fast ejendom sættes til i forbindelse med overdragelsen) – dog minimum den offentlige vurdering.

Det lyder umiddelbart forholdsvis beskedent, men ved mange overdragelser, f. eks. af større ejendomsporteføljer, ved overdragelse af udlejningsejendomme eller landbrug, kan det afgiftspligtige beløb være betydeligt.

Ved overdragelse af f. eks. en landbrugsejendom til kr. 50 mio. , hvilket ikke er usædvanligt i dag, vil tinglysningsafgiften beløbe sig til kr. 300.000.

Det er ofte et beløb, der ikke vil være skattemæssigt fradrag for her og nu. Konverteres beløbet til et indtjeningskrav, vil det afhængigt af marginalskattens størrelse kunne udgøre op mod kr. 700.000.

Hvordan undgår man så tinglysningsafgiften

Hvis man inden salget af virksomheden omdanner den til et selskab – et A/S eller et ApS –, vil salget kunne ske uden erlæggelse af tinglysningsafgift af værdien af den faste ejendom. Efter omdannelsen, hvorved man indskyder den faste ejendom i et selskab, hvilket kan ske uden betaling af tinglysnings-afgift, er det ikke længere den faste ejendom, der sælges, men aktier eller anparter (kapitalandele), der overdrages.

Avanceskat m.v.

Generelt

Skat kan være en stor post i forbindelse med virksomhedsoverdragelse. Der kan bl. a. være tale om skat af genvundne afskrivninger, varelagre m. v. og skat af ejendomsavance.

Skattebetalingen ved salg af aktierne/anparterne kan udskydes, hvis man forud for salget har forberedt sin virksomhedsstruktur selskabsretligt således, at aktierne/anparterne i det selskab, der skal sælges (driftsselskabet), ejes gennem et holdingselskab.

Hvis man inden salget af sin virksomhed har omdannet denne til et selskab, vil salget af ejerandele – anparter/aktier – ikke udløse beskatning af genvundne afskrivninger, varelagre m. v. eller ejendomsavanceskat.

Salget af aktierne/anparterne kan naturligvis udløse aktieavanceskat, men denne skat vil typisk være mindre end beskatningen ved salg af virksomheden som personligt ejet.

Udskydelse af betalingen af aktieavanceskatten ved stiftelse af holdingselskab

Skattebetalingen ved salg af aktierne/anparterne kan udskydes, hvis man forud for salget har forberedt sin virksomhedsstruktur selskabsretligt således, at aktierne/anparterne i det selskab, der skal sælges (driftsselskabet), ejes gennem et holdingselskab.

Holdingselskabet etableres ved en aktie- eller anpartsombytning, således at den personlige ejer i stedet for ejerandele i driftsselskabet modtager ejerandele i holdingselskabet. Det vil føre for vidt at komme nærmere ind på reglerne for stiftelse af holdingselskaber her.

I den situation vil det være holdingselskabet, der sælger aktierne/anparterne i driftsselskabet, og et sådant salg vil ikke udløse beskatning i holdingselskabet af salgssummen for aktierne/anparterne. Det er som udgangspunkt en forudsætning, at holdingselskabet har ejet ejerandelene i driftsselskabet i 3 år, medmindre driftsselskabet er etableret ved skattepligtig virksomhedsomdannelse.

Hvis driftsselskabet er etableret ved skattepligtig virksomhedsomdannelse stilles der ikke krav om, at holdingselskabet skal have ejet driftsselskabet i 3 år for at kunne foretage et skattefrit salg af ejerandelene i driftsselskabet.

Andre måder at mindske kapitalkravet til køber på

Opdeling i A- og B aktier/anparter

For at mindske kravet til størrelsen af den købesum, køber skal fremskaffe, og som køber måske skal forrente og afdrage med personlig indkomst, kunne man overveje, om sælger, forinden salget af aktierne/anparterne strukturerede selskabskapitalen, således, at den blev opdelt i A og B ejerandele, og således at A ejerandelene tillagdes forlods udbytteret.

Et eksempel kunne forenklet se således ud:

Sælger ejer en virksomhed, der drives i selskabsform (aktieselskab eller anpartsselskab). Den nominelle selskabskapital er kr. 500.000 og egenkapitalen er kr. 5 mio. Den nominelle selskabskapital opdeles nu i nom. kr. 50.000 A ejerandele og nom. kr. 450.000 i B ejerandele. A ejerandelene tillægges forlods udbytteret – ret til forlods udbytte af fremtidigt overskud – med kr. 4,5 mio. Der sættes typisk en frist på indtil 7 år for udbyttets udbetaling. Sælger beholder A ejerandelene og køber kan herefter erhverve B ejerandelene – 90 % af virksomheden – til en relativ beskeden købesum – kr. 500.000. Når det forlods udbytte er udbetalt eller når de åremålet for forlods udbytteret er gået, har køber ret til fuldt udbytte af sine 90 % ejerandele, ligesom der så også typisk vil være indgået aftale om købers erhvervelse af de sidste 10 % ejerandele – A ejerandelene.

Ved anvendelse af denne generationsskiftemodel overgår hele virksomheden ikke straks til køberen, men metoden indebærer en for køber lempelig måde at gennemføre generationsskiftet på.

Skattemæssig succession

Ved succession forstås, at køber indtræder i sælgers skattemæssige stilling for så vidt angår anskaffelsessum og anskaffelsestidspunkt. Den skat, sælger skulle have betalt ved overdragelsen f.eks. skat af genvundne afskrivninger, ejendomsavance og varelagre, bortfalder for sælger og påhviler herefter køber.

En anden måde at mindske kapitalkravet ved overdragelse på, er anvendelsen af reglerne om skattemæssig succession.

Ved succession forstås, at køber indtræder i sælgers skattemæssige stilling for så vidt angår anskaffelsessum og anskaffelsestidspunkt. Den skat, sælger skulle have betalt ved overdragelsen f.eks. skat af genvundne afskrivninger, ejendomsavance og varelagre, bortfalder for sælger og påhviler herefter køber.

Skatten udskydes, indtil køber engang måtte sælge den købte virksomhed. Hvis de samme skatteregler fortsat er gældende ved købers senere salg, har køber også mulighed for at lade en senere køber succedere i sælgers skattemæssige stilling.

Der kan også succederes i indestående hos sælger på opsparet overskud i virksomhedsordningen

Successionsreglerne kan anvendes ved overdragelse i familieforhold – børn, børnebørn, søskende m. v. – samt ved overdragelse til medarbejdere, der har været fuldtidsbeskæftiget i virksomheden mindst 3 år inden for de seneste 5 år forud for overdragelsen.

Overdragelsen kan ske på en gang eller trinvis. Ved trinvis overdragelse til medarbejdere skal efterfølgende overdragelser dog ske inden 5 år efter første overdragelse og medarbejderen skal i den mellemliggende periode have været fuldtidsbeskæftiget i virksomheden.

Sker overdragelsen under anvendelse af reglerne om succession slipper sælger for at betale skat. Købesummen kan så reduceres og kapitalkravet dermed formindskes.

Reduktionen kan ske med op til 30 % af det beløb sælger skulle have været beskattet af.

Køber bruger på den måde den udskudte skat til delvis betaling af købesummen for virksomheden.

En mulighed, der også må overvejes i forbindelse med generationsskifte, er reglerne om ophørspension. Disse regler reducerer imidlertid ikke kapitalkravet til køber, men kan reducere sælgers skat ved salg af virksomhedens aktiver, således at den beskatningsprocent der påhviler sælger typisk reduceres med topskatten.

Ophørspension

En mulighed, der også må overvejes i forbindelse med generationsskifte, er reglerne om ophørspension. Disse regler reducerer imidlertid ikke kapitalkravet til køber, men kan reducere sælgers skat ved salg af virksomhedens aktiver, således at den beskatningsprocent der påhviler sælger typisk reduceres med topskatten.

Det maksimale beløb, der kan hensættes til ophørspension i forbindelse med virksomhedsophør, udgør i 2012 kr. 2.507.900. Deltager begge ægtefæller reelt og ligeligt i driften af virksomheden, og hæfter begge ægtefæller for virksomhedens forpligtigelser, antages det, at hver ægtefælle kan indskyde indtil kr. 2.507.900.

Der kan maksimalt samlet indskydes et beløb svarende til den skattepligtige fortjeneste ved afståelsen.

Sammenfatning

Man skal naturligvis ikke ukritisk omdanne sin personligt drevne virksomhed til et selskab blot for at spare skat og tinglysningsafgift. Det samme gælder anvendelsen af successionsreglerne.

Det skal selvfølgelig nøje overvejes, hvilke af reglerne der skal anvendes, om overhovedet nogen, herunder om virksomhedsomdannelsen bør finde sted som skattepligtig eller skattefri virksomhedsomdannelse.

Når det gælder successionsreglerne bør man navnlig overveje tidsperspektivet for købers ejerskab til virksomheden. Jo kortere tid køber påregner at beholde virksomheden, jo mindre attraktiv er successionsmodellen.

Der kan være forhold der gør, at såvel succession som selskabskonstruktionen må fravælges. Det vil føre for vidt at komme nærmere ind på dette her. Men i mange tilfælde vil det være en nem måde at spare betydelige beløb på her og nu.

Det skal tilføjes, at skatten ikke elimineres ved de dispositioner, der er beskrevet i denne artikel. Skatten udskydes til senere betaling, men et rente- og afdragsfrit lån fra statskassen kan jo være af stor værdi.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte artiklens forfatter advokat Ole Krabbe fra Ret&Råd Silkeborgokr@ret-raad.dk eller +45 20 27 67 80. Alternativt kan du kontakte din lokale Ret&Råd-advokat.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indicates required fields

Name
Samtykke*
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.