Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers videregivelse af intern viden

Højesteret har den 14.5.2009 afsagt dom i en principiel sag vedr. den usikkerhed, der bestod om ovennævnte emne.

Sagen angik en påtænkt fusion mellem RealDanmark og Danske Bank, som blev drøftet på et bestyrelsesmøde i RealDanmark den 22.8.2000.

Et medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i RealDanmark, Kurt Grønnegaard, som samtidig var næstformand i RealDanmarks koncernsamarbejdsudvalg og formand for Finansforbundet Kapital Kreds, informerede den 23.8.2000 Finansforbundets formand, Allan Bang, om fusionen.

Bang informerede den 28.8.2000 daværende næstformand Karen Madsen og den betroede medarbejder Knud Christensen om fusionsplanerne. Efterfølgende købte den betroede medarbejder aktier i RealDanmark for EURO 48.000. Den 18.9. og 22.9.2000 blev detaljerne i fusionen drøftet. Knud Christensen henvendte sig herefter til Allan Bang for at høre om konsekvenserne for de ansatte. Han oplyste om fusionsdatoen og om bytteforholdet mellem aktierne.

Da fusionen blev offentliggjort 2.10.2000 steg RealDanmarks aktier med ca. 65 %. Medarbejderen solgte 2. og 3.10.2000 sine aktier med en gevinst på ca. EURO 148.000. Han blev senere straffet med 6 måneders fængsel for overtrædelse af forbudet mod insiderhandel i værdipapirhandelslovens (VPL) § 35, stk. 1.

Der blev derefter rejst tiltale mod ham og Allan Bang for overtrædelse af VPL § 36,stk. 1. Ved både Byret og Landsret blev de 2 tiltalte fundet skyldige i overtrædelse af ovennævnte bestemmelse og straffet med bøder på 5.000 kr.

Efter opnået 3. instans bevilling hos Procesbevillingsnævnte blev sagen anket til Højesteret. Sagen var desuden blev forelagt EF- Domstolen præjudicielt af Landsretten.

Højesteret lagde bl.a. vægt på, at et medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem har mulighed for at drøfte spørgsmål om fusion af væsentlig betydning for de ansatte med formanden for sin faglige organisation. Dette havde hidtil været almindelig praksis. Både medarbejdervalgte medlemmer og andre bestyrelsesmedlemmer har lige adgang til at rådføre sig med deres bagland, såfremt det ikke skader selskabets interesser, og videregivelsen er legitim og berettiget. Højesteret fandt endvidere, at de 2 tiltaltes videregivelse af oplysninger om den påtænkte fusion og om bytteforholdet mellem selskabet aktier var sket som et normalt led i udøvelsen af deres respektive funktioner.

Det er vigtigt at fremhæve, at undtagelsen til det generelle videregivelsesforbud skal fortolkes indskrænkende.

Advokat Steen Petersen, Den 10. august 2009

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.