Gyldigheden af besøgsrestriktioner på plejehjem – anstaltshjemmel- lovændring 2011 i lov om social service.

Folketingets Ombudsmand afgav 6.7. 2010 et endeligt svar på nære pårørendes klage i april 2008 over en kommunes uvarslede besøgsrestriktion af 28.3.2008 vedrørende deres nære familiemedlem, der var beboer på det konkrete plejehjem.

Desværre afgik deres nære slægtning og familiemedlem ved døden på plejehjemmet i februar 2009, uden at de pårørende blev tilkaldt til dødslejet.

Den endelige byretsdom (77 sider) opretholdt besøgsrestriktion, men tilkendte ikke kommunen sagsomkostninger. 

Advokat (H) Steen Petersen repræsenterer de 3 slægtninge til den i 2009 desværre afdøde plejehjemsbeboer og klienternes elskede familiemedlem.

Københavns Byret afsagde 31.5.2013 en 77 sider lang dom, hvor Tårnby Kommune ganske vist blev frifundet, men opsigtsvækkende ikke fik tilkendt nogen form for sagsomkostninger. 
 
Det sidste skyldes iht. byretten, at sagsøgerne med rette havde anlagt retssagen, fordi Kommunens skiftende begrundelser for at indføre besøgsrestriktioner ikke havde været korrekte og dermed ikke begrundet i uskreven anstaltshjemmel. 

Den såkaldte Voller byretssag førte desuden til præcisering og kodificering af uskrevne regler om anstaltshjemmel i 2011 på grund af den ukendskab/usikkerhed, der åbenbart herskede hos landets kommuner indtil 1.7.2011. 

Sagsøgerne overvejer nu sammen med deres advokat (H) Steen Petersen, Ret&Råd Advokater, Glostrup, om byretsdommen skal ankes til Østre Landsret inden 20.6.2013. 
 
En sådan anke er desuden en betingelse, hvis sagsøgerne senere vil klage til Strasbourg Domstolen inden 6 måneder fra endelig dom.

Ombudsmanden bad i august 2010 Socialministeret vurdere, om der var behov for i den sociale lovgivning at fastsætte regler for anstaltsområdet.

Det resulterede i en lovændring i 2011 om rammerne for pleje og omsorg af ældre:

I fremtiden skal mindre indgribende foranstaltninger først være forsøgt, før et plejehjem/kommune kan fastsætte begrænsninger i pårørendes besøgsadgang i forhold til deres nære slægtninge på plejehjemmet.

Plejehjemsbeboerens selvbestemmelsesret som beskyttet efter Grundlovens paragraf 71 skal iagttages i videst muligt omfang, herunder hensynet til plejehjemsbeboernes og de pårørendes retssikkerhed.

Regulering af pårørendes tilstedeværelse på plejehjemmet skal kun ske, når det undtagelsesvist et strengt nødvendigt.

Mindre indgribende foranstaltninger SKAL være forsøgt forinden, fx konfliktmægling(proportionalitet)

Anstaltsforholdet, som anses at have hjemmel i uskreven ret og er udviklet i praxis, kan ikke legitimere hvad som helst, fx tvangsbehandling, opsætning af sladrechips på demente, aflåsning af yderdøre i plejehjemsboliger m.v.

Anstaltsindgreb må ikke være mere vidtgående og indgribende, end hvad anstaltsformålet kræver.

Hensynet til plejehjemsbeboeren og de pårørendes privatliv og familieliv samt kontakt skal indgå som tungtvejende hensyn i vurderingen af, om der skal fastsættes besøgsrestriktioner, hvor omfattende restriktionerne skal være, og hvor længe de skal vare.

Se også Højesterets dom i Ugeskrift for Retsvæsen 2008.2622 ff..

Desuden skal indgreb ske inden for rammerne af den den 1.7.1992 inkorporerede europæiske Menneskerettighedskonvention, EMRK), art.8, jf.art.13.

Det har både før og efter lovændringen i 2011 ligget klart, at afskæring af kontakt mellem nære pårørende og deres nære slægtning på plejehjemmet skal have undtagelsens karakter.

Det påhviler plejehjemnet/kommunen at finde en smidig og praktisk løsning, før der rent undtagelsesvist gribes til indgribende besøgsrestriktioner.

Lovændringen i 2011 havde således til formål at tydeliggøre og opstramme retsstillingen, som indtil lovændringen i ikke var tilstrækkeligt kendt af kommunerne.

Advokat (H) Steen Petersen er bl.a. specialist i procesførelse ved alle retsinstanser incl. Højesteret, herunder erstatningssager og forvaltningssager samt vedrørende EMRK og den dynamiske konventionspraksis fra Strasbourg og fra EU- Domstolen i Luxembourg.

Pårørende, der på usaglig og uproportional måde er blevet afskåret fra at besøge deres nærmeste familiemedlemmer på plejehjemmet, herunder afskåret fra at være tilstede ved deres slægtninges død på plejehjemmet, vil evt. kunne kræve kompensation af den konkrete kommune med hjemmel i EMRK art. 8, jf. art, 13 og Erstatningsansvarsloven, paragraf 26.

Få vurderet din konkrete retsstilling mod aftalt salær hurtigt og effektivt ved henvendelse til Steen Petersen.

Se Advokat Steen Petersens profil HER og hans artikler HER.

Steen kan kontaktes på stp@ret- raad.dk og 21721782.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.