Fighter Wing Skrydstrup – Utålelig flystøj fra militære lufthavne i beboelsesområder

Medierne har i april 2019 omtalt de betydelige støjgener fra Flyvestation Skrydstrup, hvor F-35 kampfly, der fra 2023 skal aflyse F-16 fly skal lette og lande.

I dag er ca. 135 huse ramt af utålelig nabostøj fra flyvestationen og eksisterende F-16 fly. Dette antal huse stiger til ca. 187 huse, når Forsvaret 40 gange om året performer et såkaldt afvisningsberedskab i luftrummet over Danmark.

Når alle F-35 fly har afløst F-16 flyene, skønnes det, at over 895 private boliger bliver ramt af utålelig flystøj og langt over de hidtil fastsatte grænseværdier.

De nyeste støjberegninger i 2019 er kommet bag på Forsvarsministeriet, idet støj over 45-55 dB anses for sundhedsskadeligt her og nu og på sigt. Til sammenligning støjer fx et højrøstet konfirmations- eller bryllupsselskab ca. 35 dB.

Flyvestation Skrydstrup har ligget i Sydjylland siden 1953. Det har de skiftende naboer og ejere, der har købt huse i nærheden, selvsagt kunnet se og erkende. Men støjzoner begrænser tillige en ejers adgang til at udbygge. Tilsvarende gælder det offentliges fingerplaner med arealreservationer og transportkorridorer.

Støjgener fra eksisterende F-16 kampfly over året har overskredet myndighedernes fastsatte grænseværdier ikke ubetydeligt og til stor gene for omliggende naboer, hvis huse også falder meget betydeligt i værdi.

Udviklingen inden for kampfly er gået stærkt siden 1953

Støjgener fra eksisterende F-16 kampfly over året har overskredet myndighedernes fastsatte grænseværdier ikke ubetydeligt og til stor gene for omliggende naboer, hvis huse også falder meget betydeligt i værdi.

Afhængig af, hvor tæt en privatbolig ligger på Skrydstrup, kan man efter omstændighederne overveje at forhandle med myndighederne om kompensation ud fra naboretlige tålegrænser og grundsætninger eller om det offentliges opkøb af hele ens ejendom (ekspropriation). Dette sidste kræver dog lovhjemmel i den kommende anlægslov.

I en artikel i Jydske Vestkysten (september 2018) fremgår det bl.a. at de konkrete huses værdiforringelse ikke bliver mindre i tiden frem til den fulde implementering af F-35 flyene.

Det er selvsagt et nationalt forsvarsanliggende at have Skrydstrup med de kommende F-35 fly. Det er heller ikke første gang, at der skal findes en fair balance mellem samfundshensyn ved anlæg og brug af militære lufthavne og hensynene til de omliggende naboers ret til – så vidt muligt – uforstyrret at nyde deres privat-, familieliv og ejendomsrettigheder. Samme problematik foreligger også for private naboer til civile lufthavne i Danmark.

Hvis den beskrevne fair balance derfor forrykkes på en usaglig og uproportional måde og kun til skade for naboerne, kan der evt. rejses erstatningskrav efter den siden 1.7.1992 inkorporerede Menneskerettighedskonvention (EMRK) med tillægsprotokoller og dynamisk konventionspraksis fra Strasbourg-Domstolen.

Det er især artiklerne:

  • 8 (indgreb i privat- og familieliv),
  • 13 (effektive retsmidler),
  • principperne i artikel 41 om erstatning samt
  • artikel 1 i tillægsprotokol 1 (indgreb i ejendomsret),

der vil være relevante at inddrage i så henseende. Find mere information på EU’s hjemmeside for menneskerettigheder (side på engelsk).

Det siden 2000 direkte anvendelige EU-Charter om grundlæggende rettigheder kan også inddrages af støjramte naboer med værdiforringede ejendomme og med store miljøgener og nabo-ulemper.

Kan lignende sager hjælpe beboere i Skrydstrup?

En berømt Storkammerdom fra Strasbourg omhandlede natlig flystøj fra den privatejede Heathrow Lufthavn, hvor omliggende naboer ikke kunne sove om natten.

Storkammeret på 17 dommere omgjorde 7 kammerets dom, fordi Storkammeret fandt, at den private lufthavnens ledelse havde foretaget alle de relevante støj- og andre miljøundersøgelser, som man kunne forlange ved en sådan radikal ændring af flytider over døgnet. Beslutningen om at flyve om natten var derfor både saglig og proportional. Derfor var EMRK ikke krænket.

Denne dom kan også få betydning i Skrydstrup sagen for art og omfang af de undersøgelser, som Forsvarsministeriet hidtil har ladet og endeligt lader foretage.

Det siden 2000 direkte anvendelige EU-Charter om grundlæggende rettigheder kan også inddrages af støjramte naboer med værdiforringede ejendomme og med store miljøgener og nabo-ulemper.

Se mere på Forsvarsministeriets hjemmeside omkring støjgrænser og lignende forhold i Norge og Holland.

Sidste nyt fra januar 2020

Forsvarsministeriet har i januar 2020 sendt i offentlig høring et 100 siders langt udkast til forslag lov om udbygning og drift af Flyvestation Skrydstrup under behørig iagttagelse af plan-, miljø- og naturbeskyttelsesmæssige hensyn.

Se dette link fra Forsvarsministeriets hjemmeside, www.fmi.dk.

Forslagets kapitel 4 indeholder regler om kompensation til naboer for støjgener fra anvendelsen af F-35-kampfly på Flyvestation Skrydstrup. Der findes ikke i dag regler om kompensation for støjgener fra flyaktiviteter.

Her kommer almindelige naboretlige regler i spil, herunder en uvildig vurdering af de berørte ejendommes værdiforringelser.

Forsvarsministeriet lægger vægt på, at der skal være gode rammer for et godt naboskab omkring Skrydstrup i F-35 kampflyenes levetid.

Selvom Ministeriet ikke vurderer, at der består en generel juridisk forpligtelse til at etablere en kompensationsordning for de berørte naboer til flyvestationen, ønsker man således at gøre det.

Flystøjberegninger har vist, at støjgenerne fra F-35 kampflyene bliver større i forhold til i dag, hvor der flyves med F-16 kampfly, se bemærkninger til lovforslagets pkt. 5.

Det er også vigtigt at fremhæve, at berørte ejere, der måske ikke måtte være tilfredse med tilbudte kompensationer, altid har mulighed for med retshjælpsforsikring/fri proces, at anlægge retssag mod det offentlige om det offentliges erstatningsansvar og ejernes påvisning af et forårsaget og påregneligt økonomisk tab for de konkrete ejere.

Brug for hjælp?

Interesserede ejere er meget velkomne til at kontakte den slagkraftige miljø- og procesadvokat (H) Steen Petersen på 21721782 og stp@ret-raad.dk om råd og vejledning om deres konkrete og fremtidige retsstilling, inden også de støjbelastende F-35 kampfly er en realitet.

Et opkald og/eller en mail til Steen koster ikke noget. Indledes herefter et gensidigt tilfredsstillende samarbejde, aftaler vi et fornuftig salær for bistand til fx alle direkte berørte ejere. Læs mere på Steens Petersens profil

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.