EUs menneskerettigheder i Danmark

Siden EMRK den 1.7.1992 blev gjort til en meget vigtig bestanddel af dansk ret, har vi set en række danske domme og udtalelser fra Folketingets Ombudsmand på stort set alle vigtige retsområder i Danmark. Det er kommet bag på mange borgere, virksomheder og politikere.

Men ukendskab til loven skader som bekendt alle.

Det gælder også ukendskab til internationale retskilder som EMRK og pendanten i EU, nemlig Charteret om grundlæggende rettigheder, der også gælder direkte i Danmark.

Derfor skal både private borgere og virksomheder være opmærksomme på de ofte slagkraftige muligheder, som navnlig EMRK giver dem i en dansk administrativ, civilsag eller straffesag.

Klagesystemet i EMRK er sekundært, fordi fx danske myndigheder formodes at kende dansk ret bedst og kan rette op på krænkelser.

Strasbourg Domstolen (EMD) er heller ikke en 3. eller 4. ankeinstans, som der blot kan klages til uden om alle danske retsinstanser og danske klagemuligheder.

EMD har monopol på fortolkningen af grundlæggende rettigheder. Det må danske domstole og staten acceptere og rette ind, hvis en dansk fortolkning underkendes af EMD.

Krænkelser skal derfor først og fremmest påberåbes i Danmark. Alle klagemuligheder skal udnyttes nationalt, før der kan klages til EMD. Ellers afvises en klage til EMD allerede af disse grunde.

EMRK med tilhørende tillægsprotokoller og en dynamisk konventionspraksis fra Strasbourg er således i 2017 gældende dansk ret og har især været det siden den 1.7.1992.

Foredraget sætter derfor fokus på især følgende:

  • Hvornår foreligger der en krænkelse af en borger og af en virksomhed i forhold til offentlige myndigheder og instanser?
  • Kan den krænkede person eller virksomhed gøre krav på erstatning for økonomiske tab og ikke økonomiske tab (fx tort, svie og smerte, angst, frustration, følelses af uretfærdighed samt stress)?
  • Hvem henvender man sig til for at konkretisere og påberåbe sig krænkelser på den mest effektive måde i Danmark?
  • Hvordan føres en dansk krænkelsessag?
  • Hvordan har Højesteret afgjort krænkelsessager siden 1992-2017?
  • Hvad gør Folketingets Ombudsmand i krænkelsessager?
  • Hvordan spiller EMD sammen med EU- Domstolen i Luxembourg, når begge domstole kan tage stilling til krænkelser?
  • Hvordan fungerer disse 2 internationale domstole?
  • Sidste nyt fra Strasbourg og Luxembourg på tidspunktet for kursets afholdelse.

Målgruppen er jurister, advokater og andre, der arbejder med menneskerettigheder, eller blot interesserer sig for emnet.

Foredragsholder er advokat (H) Steen Petersen, der igennem en lang årrække har specialiseret sig inden for menneskerettigheder og undervist herom på JUC. I 2016 vandt Steen sagen Biao mod Danmark, hvor dommen blev afsagt af et storkammer med stemmerne 15-2 i Biaos favør.

Kontakt Steen på tlf. 21 72 17 82 eller via mail på stp@ret-raad.dk, om tidspunkt for, varighed af og honorar for foredraget – tilpasset til jeres behov.