Generelle forretningsbetingelser

General terms and conditions in English – click here.

Kvalitet og effektivitet i sagsbehandlingen

Det er vigtigt for os, at vi leverer en høj kvalitet og effektivitet i vores sagsbehandling. Vi specialiserer os derfor, så vi er bedst muligt rustet til at yde dig den helt rigtige rådgivning, og vi deltager løbende i undervisning og kurser for at dygtiggøre os.

Mens sagen verserer, er det vores opgave at sikre dig en tilfredsstillende sagsbehand-ling, og at de aftaler, der indgås med sagens øvrige parter, får det optimale indhold for dig.

Du bliver løbende orienteret om sagens forløb, og vi drøfter og aftaler, hvordan sagen skal gennemføres.

Ren besked – hvad får du?

Hos Ret&Råd Glostrup Ballerup Greve bestræber vi os på at give den bedst mulige service og rådgivning til vores kunder.

For at kunne det, er det meget vigtigt for os, at vi forstår hinanden, og vi forsøger derfor i videst muligt omfang at undgå vanskeligt sprogbrug og juridiske vendinger. Det er dog ikke altid muligt, og det er derfor meget vigtigt, at du spørger, hvis du er i tvivl om noget.

Vores rådgivning er uafhængig og uvildig, og vi påtager os derfor kun din sag, hvis vi tror på, at vi kan gennemføre den med det bedst mulige resultat for dig.

Er du forbruger og ønsker opgaven udført via en henvendelse, hvor vi ikke mødes fy-sisk, kan vi først igangsætte opgaven efter 14 dage, medmindre du skriftligt accepte-rer at frafalde din ret til at fortryde opgaven.

Ansvarsforsikringens omfang

Ret&Råd Glostrup Ballerup Greve har tegnet ansvarsforsikring til dækning af eventuel-le erstatningskrav. Det sikrer dig mod tab, hvis der opstår fejl i sagsbehandlingen. Vores ansvar er dog begrænset til maksimalt DKK 5 mio. kr. pr. opgave i privatsager og 10 mio. kr. pr. opgave i erhvervssager. Vi dækker ikke indirekte tab, som driftstab o.l.

Ansvarsforsikringen dækker ikke tab på klientkonti, hvis du har indestående beløb på over 100.000 Euro, og banken går konkurs. Vi bruger derfor kun de banker, som an-ses for solide.

I det omfang vi efter din accept anvender ekstern rådgivningsbistand, og en sådan ekstern rådgiver ønsker en begrænsning af sit ansvar, er vi uden forudgående accept fra dig bemyndiget til på dine vegne at acceptere en sådan ansvarsbegrænsning.

Honorar og omkostninger

Det kan være meget vanskeligt at fastsætte et honorar på forhånd. Det fastsættes normalt efter forbrugt tid, advokatens specialviden og erfaring, opgavens kompleksitet og betydning for dig, de involverede værdier, det opnåede resultat og det med opga-vens løsning forbundne ansvar. Der afregnes løbende, så du kan følge med i omkost-ningerne ved sagen. I forbindelse med sagens start betales et passende a conto-beløb. Du vil altid kunne få oplyst det nøjagtige tidsforbrug på ethvert givent tidspunkt ved at kontakte os. Vi fortæller endvidere om eventuelle forventede udlæg.
Som nævnt ovenfor er vi specialiserede inden for vores område til at behandle sager-ne, og vi kan derfor arbejde hurtigt og effektivt, så tidsforbruget og salæret minimeres mest muligt. Vi er desuden meget nøjagtige med vores tidsregistrering, der registreres helt ned til påbegyndte fem minutter.

Evaluering

Vi forsøger hele tiden at forbedre vores sagsbehandling, og vi modtager derfor gerne ris og ros til os, både løbende og ved sagens afslutning.

Klagemulighed

Vi bestræber os altid på at have en åben og ærlig dialog med vores kunder, således at der ikke forekommer ubehagelige overraskelser i sagsforløbet. Skulle der alligevel være noget, som du ikke er tilfreds med, så hører vi gerne fra dig. Vi anbefaler, at du kontakter din advokat direkte.

Du har samtidig mulighed for at klage over advokatens adfærd og/eller salæret til:

Advokatnævnets sekretariat
Kronprinsessegade 28
1306 København K
Telefon: 33 96 97 98

Læs mere om dine klagemuligheder på www.Advokatnaevnet.dk

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til vores forretningsbetingelser eller i øvrigt, er du altid velkommen til at kontakte os.