Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i straffesager – Sigtede skal ikke kunne forhale straffesager

Den 1.7.2018 trådte en række nye bestemmelser i kraft i Retsplejeloven, der især tilsigter at stramme op på den samlede varighed af og sagsomkostninger i straffesager, mulighederne for en sigtet/tiltalt for at skifte forsvarer flere gange, herunder det samlede forsvarersalærs størrelse ved flere forsvarerskift.

Det kan diskuteres, om den gennemførte lov fuldt ud tilstrækkeligt afbalancerer navnlig de modsatrettede hensyn til sigtedes/tiltaltes frie valg af forsvarer og samfundets ønske om hurtighed og effektivitet i sagsbehandlingen. Se herved Justitsministeriets omtale.

Et er, at straffesager ikke skal kunne forsinkes på et usagligt grundlag.

Noget andet er, om kravene til en fair og retfærdig rettergang som beskyttet i navnlig den inkorporerede menneskeretskonvention(EMRK), artikel 6, til fulde iagttages med de nye regler.

Se loven HER


Det følger fx af den nye lovgivning, at skifter tiltalte forsvarer 1 ud inden en berammet hovedforhandling, kan forsvarer 2’s salær ikke overstige det salær, som den tidligere forsvarer ville have fået, hvis vedkommende ikke var blevet skiftet ud, jf. bestemmelsen i Retsplejelovens paragraf 741,stk. 2.

Ved gentagne forsvarerskift i berammede sager vil det kunne føre til, at fx forsvarer 2  ikke får salær, hvis forsvarer 3 gennemfører den berammede hovedforhandling.

Det var ikke formålet med de nye regler.

Hensigten med lovændringen var at reducere det offentliges udgifter til sagsomkostninger gennem en regel, der fastholdt de samlede sagsomkostninger i samme niveau, som de ville være uden et forsvarerskifte.  Dette formål er tilsigtet opnået ved, at den senere indtrædende forsvarers salær, af denne må forventes reduceret når der allerede er afholdt salær til en tidligere forsvarer.

Bestemmelsen ses imidlertid ikke at indeholde hjemmel til/eller en forudsætning om, at pålægge en indtrædende forsvarer, at skulle udføre vederlagsfrit arbejde i sagen.

Resultatet heraf må være, enten at honorere den som nummer 2 indtrådte forsvarers nødvendigt/rimeligt udførte arbejde – eventuelt til en lettere reduceret takst – og (eventuelt hvis man finder grundlag for i forbindelse hermed, at reducere den/de senere indtrædende forsvarer/e) og sikre at 3. indtrædende forsvarer ønsker at indtræde med (eventuel) udsigt til reduktion hermed i sit salær.

Hvis Retten fx nægter forsvarerskifte nr. 2, må dette antages at være i strid med det frie forsvarervalg jf.  EMRK art. 6.

Der ses ikke trykt retspraksis om de nye regler endnu.

Omvendt indebærer de nye regler også, at sigtedes/tiltaltes -måske gentagne – ulovlige udeblivelse fra retsmøder får konsekvenser for vedkommende.

“Late Justice is injustice”. Læs artiklen “Forsvarsadvokatens store betydning” HER

Vil du vide mere om en straffesags gang og forløb fra sigtelse til endelig dom, kan du kontakte den erfarne forsvarer, advokat (H) Steen Petersen på 21721782 og stp@ret-raad.dk.

Se Steens profil HER og hans artikler HER

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.