Metrobyggeriet – Private beboeres og erhvervsdrivendes muligheder for erstatning

Metrobyggeriet i København de næste år – Private beboeres og erhvervsdrivendes muligheder for at få erstatning for naboulemper, omsætningstab m.m.

Også i indeværende periode (2015) skyder det ene ca. 4 meter høje plankeværk op efter det andet i København og ofte med ganske tæt placering på berørte ejendomme i anlægsområderne.

For beboere i stueetager og opefter får ”udsigt” til: Et 4 meter højt plankeværk de næste 4 år.

Samtidig forstyrres deres arbejds- og dagligdag af støj, rystelser og andre miljøgener fra de igangværende anlægsarbejder til de nye metrostationer m.m.

Det er omdiskuteret, hvor den naboretlige tålegrænse skal gå, og myndigheder vil altid i sagens natur argumentere med, at det kun kan blive bedre for alle, når arbejdet er færdigt om nogle år, og man kan gå lige ned i Metroen.

Medierne omtalte 18.7.2012 en sag med Vangsgaard Boghandel på Rådhuspladsen, som mener at have lidt et tab på 1,3 mio. kr. alene som følge af Metrobyggeriet og det 4 meter høje plankeværk, der står 12 skridt fra forretningens indgangsparti.

I en landsretsdom fra 2002 (Ugeskrift for Retsvæsen, 2002.1152 ØLD) fik Ullerich Konfektion v/ Søren Westhausen erstatning af Ørestadsselskabet I/S for omsætningsnedgang pga. et Metrobyggeri tæt på hans forretning i Frederiksborggade, som han havde overtaget i 1997, hvor byggeriet ikke var gået i gang. Det skete først i 1998.

Westhausen forklarede i retten, at hans kunder, der kom fra området omkring Nørreport Station, var afskåret fra at benytte fortovet på den nordlige side af Frederiksborggade.

Det sydlige fortov blev spærret i sommeren 1998 fra Linnesgade til Rømergade, hvor de gående blev henvist til passage via Grønttorvet gennem arealet med en slags boder.

Plankeværket – 8 meter fra hans forretning – gjorde hans forretning usynlig i området og gadebilledet, så kunderne holdt sig væk også pga. de opretholdte afspærringer og de vanskelige adgangsforhold i en lang årrække.

Metroarbejdet var planlagt afsluttet i 2000, men varede endnu længere.

Hans omsætning blev halveret, og situationen blev forværret, da anlægsarbejdspladsen blev etableret lige ud for hans forretning, og det sydlige fortov blev nedlagt.

Den kommende Metrostation anså han ikke for et plus for hans forretning, allerede fordi stationsanlægget var vendt mod byen – ikke mod hans forretning, så kunderne fortsatte over Nørrevold mod City.

Derimod havde han indtil sommeren 1998 haft stor gavn af Nørreport Station med både S-tog, regionaltog og med mange buslinjer lige forbi forretningen.

Denne vigtige kundetrafik var nu også hæmmet af Metrobyggeriet.

Taksationskommissionen fandt, at de anførte ulemper og gener gik langt ud over, hvad man skulle forvente på stedet, og at tålegrænsen var overskredet, især pga. den langvarige periode, hvor arbejdspladsen var etableret ud for forretningen, og især fordi anlægsperioden forventedes væsentligt forlænget som følge af forsinkelser med arbejdets færdiggørelse. Kommissionen fastsatte derfor en erstatning på 75.000 kr., forudsat anlægsperioden var afsluttet 1. halvår 2001.

I sagen var fremlagt regnskaber for forretningens drift fra 1992-2000 til dokumen-tation af omsætningsnedgangen efter 1998.

Ørestadsselskabet krævede i retssagen 1,3 mio. kr. betalt af forretningsejeren, fordi man ikke mente, at der skulle ydes erstatning for ulemper og gener. 

Landsretten frifandt Westhausen, da man bl.a. fandt det ubetænkeligt at fastslå, at omsætningstabet kun kunne skyldes de langvarige, følelige intensive anlægsarbejder i en anlægsperiode, der oprindelig var sat til 2 år, men nu varede mindst 4 år.

Sagen viser, at det er muligt at få erstatning for gener og ulemper, der går ud over den naboretlige tålegrænse, og at de berørte ejeres berettigede forventninger om anlægsperiodens længde også må tillægges vægt, især når denne periode udstrækkes på uvis tid – her mindst 4 år mod oprindelig 2 år.

I sagen kunne butiksejeren måske også med fordel have inddraget erhvervsdrivendes – og private borgeres – effektive retsbeskyttelse under den inkorporerede europæiske menneskeretskonvention (EMRK), som har været en væsentlig retskilde i dansk ret siden 1.7.1992.

Dem 16. marts 2017 udtalte Steen Petersen sig omkring Metrobyggeriet og omsætningstab. Læs artiklen og Steens udtalelse HER.

Vil du vide mere om din retsstilling i bl.a. Metro-sagerne, kan du kontakte advokat (H) Steen Petersen på stp@ret-raad.dk og mobil 21 72 17 82.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.