Steen Petersen

Advokat (H)
Ret&Råd Advokater Glostrup Ballerup Greve ApS Steen Petersen, CVR 38 24 93 55

Faglig profil:

Tilgængelighed, nytænkning og skabelse af merværdi for kunder er vigtige nøgleord i mit virke som erfaren, effektiv og målrettet bestyrelses- og erhvervsadvokat.

Jeg er også forsvarsadvokat i private og erhvervsstraffesager. Jeg løser private konflikter og erhvervstvister i og uden for retssalen og er kendt for at være effektiv, engageret, slagkraftig og gå skarpt og dygtigt i brechen for mine mange kunder. Ofte opnås forbløffende forhandlings- og tvistløsningsresultater.

Målet er altid at skabe løsninger og merværdi for kunderne og indgå i et tæt samarbejde med virksomheders beslutningstagere løbende og være rettidig rådgiver, således at problemer og tvister i videst muligt omfang kan undgås. Jeg kan bl.a. trække på mine mangeårige erfaringer som rådgiver og bestyrelsesmedlem i danske, svenske, finske og engelske selskaber, fx Esab A/S, Kone A/S, Kone Cranes, Lifton, Asea, Mercuri International, m. fl. Jeg fører løbende principielle civile retssager og straffesager for alle retsinstanser inkl. Højesteret. Jeg er medlem af en række internationale netværk, Procedureadvokaterne og af Højesteretsskranken.

I 2012 fik mine 9 kunder inklusive de 2 forhåndstegnende rederiselskaber – efter ca. 3 års forberedelse og procesførelse – bl.a. medhold i Sø-og Handelsretten i, at et udbudt skibsinvesteringsprojekt led af så væsentlige og oprindelige mangler, at investorerne var berettigede til at ophæve alle deres aftaler og kræve deres over 20.000.000 kr. plus renter og sagsomkostninger tilbagebetalt. De fik også medhold i, at deres resthæftelser ikke skulle betales til Spar Nord. Udbyder, Difko Invest A/S, ankede oprindelig dommen til Højesteret, men frafaldt senere anken og opfyldte dommen 100%. Det er yderst sjældent, at sådanne investorprojekter tilsidesættes som beskrevet.

Er du fuldkommen retsløs som lodsejer boende i og som nærliggende lodsejer og nabo til de ikke tinglyste, og stærkt belastende, transportkorridorer, herunder vedr. Ring 5 på Sjælland?

Læs mere om min rådgivning om arealreservationer og transportkorridorer.

Jeg rådgiver løbende privatpersoner, virksomheder og offentlige myndigheder om den alt afgørende betydning af Den europæiske Menneskeretighedskonvention, EMRK, for alle områder af dansk forvaltning og dansk jura inden for privat- bolig- samt erhvervsretten.

EMRK og dynamisk konventionspraksis blev gjort til en vigtig bestanddel af al dansk ret og og dermed al forvaltning den 1/7/1992.

Jeg fører også – efter fuld prøvelse ved danske administrative og domstole – mange klagesager i Strasbourg.

I 2015 procederede jeg en større og principiel klagesag for 17 europæiske dommere i Menneskeretsdomstolens, EMD, Storkammer. Det er sjældent, at en klagesag når så langt. Ved dom af 24.5.2016 ( application no. 38590/10) gav 12 af Storkammerets 17 dommere Steen Petersens klienter medhold. Se dommen på echr.coe.int.

Mine specialer

  • Civile retssager for alle retsinstanser incl. Højesteret
  • Procesførelse ved internationale domstole
  • forsvarer i straffesager for borgere og erhvervsvirksomheder
  • Bistandsadvokat for forurettede i straffesager
  • Miljøret og jordforurening
  • Fast ejendoms regulering – køb og salg- hævd – ekspropriation
  • Offentlig forvaltning i kommuner og Staten
  • Injuriesager
  • Ledelses- og revisoransvar
  • Andet professionsansvar

Hør mig fortælle lidt om, hvorfor EMRK er vigtig for dansk lovgivning, både for private og erhvervslivet:

Testimonials

Varme anbefalinger
“Jeg kender ikke mange advokater, der går så skarpt og dygtigt i brechen for deres klienter, som advokat (H) Steen Petersen gør. Steen opnår ofte forbløffende resultater for sine klienter, endog i fastkørte sager. Steen er knagende effektiv og slagkraftig.” – Professor dr. jur.Erik Werlauff, advokat(H)

En af Danmarks førende advokater
“JUC, som er Danmarks førendende efteruddannelsesvirksomhed for advokater, har i flere år samarbejdet år med advokat Steen Petersen fra Ret & Råd Glostrup om kurser målrettet danske advokater og jurister. 
Vi antager kun de mest anerkendte advokater og bedste formidlere, der evalueres til topkarakter.
Steen får absolut topkarakterer både for sin faglighed og fremstilling af vanskelige problemstillinger. Jeg er meget tilfreds med samarbejdet og kan kun anbefale Steen Petersen som en faglig, vidende og anerkendt advokat bl.a. inden for menneskerettighedsområdet.” – Morten Richardt, Development Director Juc.dk

Forureningssag – det rigtige valg af advokat!
“I forbindelse med en forureningssag på vores ejendom, der først blev opdaget og kortlagt efter vores køb, valgte vi Ret&Raad Glostrup og Adv. Steen Petersen (H) til at føre vores sag. Vi havde ikke i vores vildeste fantasi kunnet forestille os det omfang sagen tog, ej heller at sagsforløbet skulle strække sig over mere end 6 år.
Sagen er nu afsluttet, og faldt efter landsretsdom ud til vores fordel.
Omkostninger til oprydning/re-etablering løb op i 12 mill. kr., og hvis det ikke ikke havde været for Steen og hans professionelle engagement, i denne komplekse og store forurenings sag, havde vi ikke nået det resultat vi har i dag.
Ud over at have fuldstændigt styr på juraen, viste Steen sig også som et menneske der besidder den empati deres skal til for at man som menneske ikke skal gå til grunde når det ser aller værst ud, når man bliver udsat for det fuldstændigt vanvittige forløb vi har været igennem.
Vi har selv af flere omgange takket Steen og udtrykt vores taknemmelighed, det vil jeg godt benytte lejligheden til igen at gøre her.
Som man sikkert kan forstå, kan jeg kun give min varmeste anbefaling af Ret&Raad hvis man skulle få brug for juridisk bistand i et eller andet omfang. Det kan ikke siges nok gange hvor vigtigt det er at vælge den rigtige Advokat til at repræsenterer sig!”
 – Ulrich B. Nielsen

Optimal rådgivning fra slagkraftig advokat
“Vi har i en sag med Vordingborg kommune brugt advokat(H) Steen Petersen, Ret & Råd, Glostrup og vundet vej/miljø- og mulig ekspropriationssag over Kommunen.
Vi har i hele sagsforløbet følt os optimalt rådgivet og bistået og kan derfor give Steen vore bedste anbefalinger som en effektiv og slagkraftig advokat med også empati for og engagement i vores vigtige sag.” – Karen Busborg

Beskikket advokat får de bedste anbefalinger
“Steen Petersen, Ret&Råd Glostrup, bistod mig som beskikket advokat i en større og kompliceret ledelsesansvarserstatningssag i både Landsret og Højesteret. Jeg følte mig hele vejen gennem sagsforløbet i gode, seriøse og trygge hænder og rådgivet optimalt om min retsstilling mv. Jeg giver derfor Steen og hans kontor mine bedste anbefalinger.” – Henrik V. Hotchkiss

Vunden investorretssag om Difko Invest A/S’ prospektansvar
“Steen Petersens seriøsitet, omhu, nærvær, stærke processkrifter og hans professionelle engagement under større retssagsforberedelse, selve proceduren og afhøring i retten reddede 9 sagesløse investorer fra tab.” – Peter Knudsen, talsmand for de vindende sagsøgere. Se dommen her 
(Den principielle dom er trykt i Ugeskrift for Retsvæsen 2012. 2719 SHD).

Succesfuld byggesag
Vi brugte med stort udbytte og succes advokat (H) Steen Petersen, i en større sag, hvor Hvidovre Kommune fejlagtigt, stik imod den gældende lokalplan, havde givet en bilforhandler byggetilladelse til at opføre et nyt autoværksted på Gl.Køge Landevej, klods op ad skel til vores og andre naboers private ejendomme. Med Steens hurtige, målrettede og effektive rådgivning og bistand, blev tilladelsen erkendt ulovlig og bygningen revet ned idet kommunen i modsat fald var blevet sagsøgt for vores erstatningskrav som naboer til det ulovlige byggeri. Vi giver derfor Steen Petersen og hans kontor de allerbedste anbefalinger.” – Kenneth Bak

De bedste anbefalinger
“Mine selskaber og jeg har brugt advokat Steen Petersen, Ret&Råd Glostrup, i flere år i mange forskellige og komplicerede sager – og hver gang med positive resultater. Vi giver derfor Steen og hans kontor de bedste anbefalinger for hans altid optimale rådgivning og fremragende indsats.” Bo Arleth

BL Modellers mangeårige advokat
“Min virksomhed og jeg har i mange år anvendt advokat (H) Steen Petersen, Ret&Råd Glostrup, som vores rådgiver og sparringspartner i en kompliceret og omfattende jordforureningsag. Steen vandt både syn – og skønssagen og efterfølgende retssag for mig i Byretten med 3 enige dommere. Modparten har nu anket til Landsretten og tilbyder nu forlig. Under hele sagsforløbet har jeg været meget tryg ved Steens fremragende rådgivning og meget tilfreds med Steens indsats, evner i og uden for retssalen samt hans store empati. Jeg giver derfor Steen og hans kontor mine bedste anbefalinger.” – Lars Larsen, BL ModellerLøsning af vanskelig international retssag
“Jeg vil gerne takke for dit meget professionelle arbejde og vores gode samarbejde. Hvis jeg er usikker i fremtiden, og har brug for en dansk advokat igen, ved jeg, hvem der skal kontaktes.” –  Kennerth Karlsson

Underviser

Steen Petersen er underviser hos kursusvirksomheden JUC.

Jeg er medlem af: