Har funktionærer ret til erstatning fra staten?

Er du som funktionær blevet opsagt før den 1.2.2015, og er du blevet nægtet fratrædelsesgodtgørelse efter Funktionærlovens §2 a stk. 3?

Som beskrevet i min artikel om Ajos-dommen (2016), omhandlede denne en retssag mellem en privat arbejdsgiver og en privatansat funktionær. Ved opsigelse af funktionærer gælder der særlige regler.

I sagen afviste Højesteret i en 8-1 dom, at den ansatte havde krav på fratrædelsesgodtgørelse efter Funktionærlovens (FUL) §2 a stk. 3, som ændret med virkning fra den 1.2.2015, når den ansatte samtidig havde ret til arbejdsgiverfinansieret alderspension.

Højesteret ville således ikke tilsidesætte Folketingets vedtagne ændring den 1.2.2015 af ovennnævnte bestemmelse i FUL. Det ville indebære en grundlovsstridig sammenblanding mellem den dømmende og lovgivende magt til skade for privates retsikkerhed.

Højesterets principielle dom i Tvind sagen i UfR 1999.841 H er et eksempel på en sådan sammenblanding i strid med Grundlovens §3.

Ændringen af Funktionærloven

Lovændringen af FUL §2 a stk. 3 i 2015, var foranlediget af en EU-dom den 13.10.2010 i Ole Andersen sagen C-499/08.

Her kunne en offentlig arbejdsgiver ikke nægte udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse med hjemmel i den tidligere lovbestemmelse i FUL.

Højesteret bestemte derfor, som set i UfR 2014.1119 H, at domstolene i sager med offentlige arbejdsgivere, måtte se bort fra FUL §2 a stk. 3, i det omfang bestemmelsen var uforenelig med Ole Andersen-dommen.

For opsigelser, som i lignende situationer har fundet sted FØR den 1.2.2015, må der antagelig forventes en række erstatningskrav fra de berørte ansatte.

Folketinget ændrede derfor nævnte bestemmelse i FUL, men kun for fremtidige opsigelser, der fandt sted efter 1.2.2015.

For opsigelser, som i lignende situationer har fundet sted FØR den 1.2.2015, må der antagelig forventes en række erstatningskrav fra de berørte ansatte.

Det skyldes, at den hidtidige retstilstand, der var gældende før 1.2.2015, ubestridt er i konflikt med gældende EU-ret.

Højesteret har den 19.1.2017 fastslået, at Staten ifaldt et ansvar for ikke på tilstrækkelig hurtig måde at have justeret den bestemmelse i ferieloven, som Højesteret (efterfølgende) afviste at fortolke i overensstemmelse med EU-retten i UfR 2014.914 H, se min artikel herom. 

Afskediget før 1. februar 2015?

Fortsat uafklarede ansættelsessager om fratrædelsesgodtgørelser mellem offentlige arbejdsgivere og deres ansatte, hidrørende fra tiden før 1.2.2015, må derfor kræve søgsmål fra de opsagte ansatte mod staten på grundlag af Ole Andersen dommen og UfR 2014.1119 H. 

Lignende ansættelsessager mellem private arbejdsgivere og private funktionærer er med Højesterets dom i Ajos sagen uafklarede, indtil Folketinget har vedtaget evt. ændring af FUL §2 a, stk. 3.

Kontakt advokat (H) Steen Petersen på 21 72 17 82 og stp@ret-raad.dk og hør mere om din konkrete retstilling og dine konkrete muligheder for godtgørelse. Se Steens profil HER og hans artikler HER.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.