Den nye ferielov og de tre ugers indefrosne feriepenge

Midt i en coronatid med hjælpepakker, virksomhedslukninger og masseafskedigelser træder den nye ferielov i kraft. Meget ser anderledes ud, end da vi for knapt et år siden trådte ind i overgangsordningen til den nye ferielov. Hvordan ser situationen ud nu, hvad er status på udbetalingen af de indefrosne feriemidler til oktober, og hvordan sikrer du dig, at du kan holde både sommerferie og efterårsferie?

Det nye ferieår

Den 1. september 2020 træder den nye ferielov i kraft. Det betyder, at alle danske lønmodtagere overgår til samtidighedsferie, hvor ferien optjenes og afholdes på samme tid. Det betyder, at du som ny på arbejdsmarkedet får mulighed for at afholde betalt ferie allerede det første år af din ansættelse. De nye perioder, du skal lære at kende, er:

  • Ferieoptjeningsåret løber fremover fra 1. september til 31. august.
  • Ferieafholdelsesperioden løber tilsvarende fra 1. september til 31. august og så lige 4 måneder længere, til 31. december.

Lige nu er vi i den sidste del af overgangsperioden til den nye ferielov – også kaldet indefrysningsperioden:

Den ferie, du optjente i det forkortede optjeningsår fra 1. januar – 31. august 2019 afvikler du lige nu i det forkortede ferieår, det såkaldte miniferieår, som løber fra den 1. maj til 31. august 2020 (ferie efter den gamle ferielov kan dog afvikles helt frem til 30. september 2020). Du vil typisk have optjent 16,64 dage til afholdelse i miniferieåret.

Den ferie, du optjener i perioden 1. september 2019 – 31. august 2020 skal efter den oprindelige aftale indefryses i en særlig fond – Lønmodtagernes Feriemidler.

Den ferie, du optjener i perioden 1. september 2019 – 31. august 2020 skal efter den oprindelige aftale indefryses i en særlig fond – Lønmodtagernes Feriemidler. De indefrosne feriemidler svarer til 12,5 % af din ferieberettigede løn eller 5 uger. Feriemidlerne får du udbetalt fra fonden, når du når folkepensionsalderen eller forlader det danske arbejdsmarked.

Delvis udbetaling af feriemidler i oktober 2020

Som følge af COVID-19 har Folketinget som en del af Sommerpakken nu vedtaget en delvis udbetaling af de feriemidler, som ellers skulle indefryses. Det betyder, at de danske lønmodtagere i oktober i år kan få udbetalt tre ud af de fem ugers feriepenge, som skulle have været indefrosset. 

Lovforslaget blev fremsat den 11. august, hastebehandlet og vedtaget i Folketinget den 17. august. Du kan læse det vedtagne lovforslag her.

Det er frivilligt, om man vil have de tre ugers feriepenge udbetalt eller, om man vil lade pengene stå. Foretager man sig ikke noget inden den 1. december 2020, bliver pengene indefrosset sammen med de sidste 2/5 og vil blive udbetalt automatisk, når man når folkepensionsalderen.

Vælger du at få feriepengene udbetalt, bliver beløbet beregnet ud fra din lønindkomst i perioden 1. september 2019 til 31. marts 2020. En udbetaling forudsætter derfor, at du har optjent feriepenge i denne periode.

Lønmodtagernes Feriemidler arbejder lige nu på at udvikle den tekniske løsning, så lønmodtagerne kan se beløbets størrelse, anmode om udbetaling af beløbet i starten af oktober 2020 og få beløbet udbetalt op til to uger efter. Derfor kan du endnu ikke se beløbet i selvbetjeningen. Udbetalingen vil ske til din NemKonto.

Udbetalingen beskattes som normal indkomst

For så vidt angår beskatningen af den førtidige udbetaling, fremgår det af lovforslaget, at der vil blive tale om normal indkomstbeskatning af beløbet.

Hvis du har ferie med løn, betyder det, at den ekstra udbetaling af feriepenge i efteråret skal med i årsopgørelsen i år som almindelig A-indkomst. Får du dine feriepenge udbetalt fra FerieKonto, vil der derimod allerede være afregnet skat af beløbet, og du vil i princippet få den ekstra udbetaling af feriepengene skattefrit.

Det har været heftigt debatteret blandt beslutningstagere og interesseorganisationer, hvordan den førtidige udbetaling skulle beskattes. Det har været foreslået, at alle lønmodtagere skulle betale den samme flade skat på 38 procent af beløbet for at undgå, at lønmodtagere, som normalt ikke betaler topskat, ville ramme topskattegrænsen i forbindelse med udbetaling af feriepengene.

For denne (store) gruppe af lønmodtagere vil den førtidige udbetaling af de indefrosne feriepenge være en ulempe, og der er derfor stor risiko for, at en lang række lønmodtagere vil undlade at få pengene udbetalt. Dermed kommer pengene ikke ud og bliver brugt til forbrug i samfundet, hvilket var det oprindelige mål med aftalen.

Er du i tvivl, om du kommer til at skulle betale topskat af dine feriepenge, rådes du derfor til –  inden du anmoder om udbetaling af de tre ugers feriepenge – at beregne din fulde indkomst incl. de ekstra feriepenge for 2020. Kommer beløbet over topskattegrænsen, som i år er på 531.000 kr., vil dette påvirke udbetalingen af feriepenge efter skat.

Ferieplanerne er ændret for mange

På grund af COVID-19 er ferieplanerne blevet ændret for mange lønmodtagere i år. Nogle har måske valgt at rykke deres ferie til et senere tidspunkt, hvis det er muligt af hensyn til arbejdspladsen. Andre er måske ligefrem blevet bedt om at udskyde deres ferie af hensyn til den driftsmæssige situation i virksomheden. Andre igen er blevet bedt om at holde så meget ferie som muligt.

Ferie og lønkompensation

Hvis du er hjemsendt under lønkompensationsordningen, så gælder de almindelige regler efter ferieloven for planlægning og afholdelse af ferie. Det vil sige, at arbejdsgiveren kan kræve afholdelse af ferie, som er planlagt. Derudover kan det aftales, at der afholdes yderligere ferie i den periode, hvor du er hjemsendt. Det er derimod ikke muligt for arbejdsgiveren at varsle afholdelse af ferie ud over de fem feriedage, som medarbejderen skal afvikle i forbindelse med hjemsendelsen.

Arbejdsgivers midlertidige mulighed for udskydelse af ferie

Som følge af COVID-19 er der i helt særlige situationer mulighed for, at din arbejdsgiver kan pålægge dig at udskyde den ferie, du skulle have afholdt i det korte ferieår fra 1. maj 2020 til 31. august 2020 til det efterfølgende ferieår.

Det forudsætter dog, at der på din arbejdsplads er tale om væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn i forbindelse med coronavirus-situationen, som gør det nødvendigt at udskyde ferien. Udskydelsen omfatter både ferie, som er fastlagt, og ferie, der ikke er fastlagt. Udskydelse af ferie vil først og fremmest skulle ske efter aftale mellem dig og din arbejdsgiver, men kan også ske efter pålæg fra arbejdsgiveren. Formålet er at sikre den nødvendige arbejdskraft til udførelse af vigtige samfundsopgaver tæt på ferieårets udløb.

Et af de centrale spørgsmål for mange lønmodtagere er, om de i forbindelse med overgangen til den nye ferielov kan nå at optjene feriedage nok til både at afholde sommerferie, efterårsferie og juleferie i 2020.

Jeg vil gerne holde fire ugers sommerferie – hvad gør jeg?

Som beskrevet ovenfor har du optjent 16,64 feriedage, som du kan bruge. Det er ikke helt nok, hvis du vil holde 4 uger. Men de fleste overenskomstdækkede lønmodtagere og også mange ikke-overenskomstdækkede har desuden fem særlige feriefridage (den 6. ferieuge). Dem kan du supplere med. Endelig kan du overføre eventuelt ubrugte feriedage fra det gamle ferieår. Ferieloven giver nemlig adgang til, at man kan aftale med sin arbejdsgiver at overføre den 5. ferieuge.

Jeg vil også gerne holde en uges efterårsferie – hvad gør jeg?

Den 1. september 2020 begynder som nævnt et nyt ferieår. Her trækkes en streg i sandet, og du begynder på samtidighedsferie. Du optjener 2,08 feriedage pr. måned ligesom under den gamle ferielov, og det vil sige, at du pr. 10. oktober, hvor efterårsferien begynder i år, vil have optjent lidt over 3 feriedage efter den nye ferielov. Det er ikke umiddelbart nok, hvis du har planlagt at holde en uges efterårsferie.

Men muligvis har du stadig ”gamle” særlige feriefridage, du kan benytte, eller du er blevet tildelt nye særlige feriefridage (mange virksomheder vælger at omlægge tidspunktet for tildeling af de særlige feriefridage til den 1. september, så de følger det ny ferieår). Endelig kan du aftale med din arbejdsgiver at få ferie på forskud.

Hvor mange feriedage har jeg optjent, når vi når julen 2020?

Her vil du have optjent omkring 7,5 feriedage efter den nye ferielov. Hvis du ikke har nok feriedage til at afholde den ønskede juleferie, evt. fordi du har brugt nogle af dem til at afholde efterårsferie, vil det være de samme muligheder, som nævnt ovenfor, du vil kunne gøre brug af.

Denne artikel er skrevet af advokat Nicholas Ørum Keller ved Ret&Råd Glostrup Ballerup Greve. Helle kan kontaktes på tlf. +45 46 30 46 82 eller mail nik@ret-raad.dk. Alternativt kan du kontakte din lokale Ret&Råd-advokat.

Læs også:

Pressemeddelelse fra Beskæftigelsesministeriet 1-10-2020: Fra i dag kan man bestille de indefrosne feriepenge

20 spørgsmål og svar om den nye ferielov

Den nye ferielov og samtidighedsferie

Ny ferielov

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.