Forældelse i entrepriseforhold og forældelsesreglerne

Forældelsesregler spiller en væsentlig rolle i entrepriseforhold. En entreprenør kan som hovedregel kun holdes ansvarlig for mangler, hvis der er reklameret rettidigt, senest 5 år fra afleveringstidspunktet.

Ved siden af reklamationsreglerne i AB92 gælder de almindelige forældelsesregler. Forældelse i entrepriseforhold indtræder 3 år efter det tidspunkt, en mangel er reklameret over eller konstateret, medmindre der forinden er foretaget skridt til at afbryde forældelsesfristen.

Forældelsesfristen løber fra det tidspunkt, manglen konstateres eller burde være konstateret.

Forældelsen indtræder senest 10 år efter afleveringstidspunktet. Reklamationsreglerne i AB92, herunder den 5-årige reklamationsregel i AB92 § 36, stk. 1 kan ikke gøres gældende i forbrugerforhold. De almindelige forældelsesregler gælder altid i forbrugerforhold.

Når en mangel er forældet, bortfalder eventuelle krav mod entreprenøren.

Afbrydelse af 5-års-fristen i AB92 § 36, stk. 1 kan ske blot ved reklamation.

Forældelsen afbrydes, når entreprenøren overfor bygherren udtrykkeligt eller ved sin handlemåde erkender sin forpligtigelse.

Forældelsen afbrydes, når man foretager retslige skridt mod entreprenøren med henblik på at erhverve dom, betalingspåkrav, voldgiftskendelse eller anden bindende afgørelse, der fastslår kravets eksistens og størrelse og forfølger disse skridt inden rimelig tid.

Er der inden forældelsesfristens udløb iværksat syn og skøn efter retsplejelovens § 343, uden anlæg af retssag eller voldgiftssag om forhold af betydning for en mangels eksistens, indtræder forældelse i entrepriseforhold tidligst 1 år efter skønsforretningens afslutning.

Er der inden forældelsesfristens udløb indledt forhandlinger om manglen med entreprenøren, indtræder forældelse i entrepriseforhold tidligst 1 år efter det tidspunkt, hvor forhandlingerne må anses for afsluttet.