Ikke længere lovligt at indsætte en klausul om, at medarbejderen skal fratræde sin stilling ved det fyldte 70 år

Ulovligt at aftale fratrædelse ved det fyldte 70 år

Efter 1. januar 2016 vil en på forhånd aftalt slutdato være ugyldig og blive betragtet som aldersdiskrimination grundet lovens generelle forbud mod direkte eller indirekte at forskelsbehandle på grund af alder. Arbejdsgivere, der endnu ikke har fået luget ud i ugyldige aftaler, bør gøre det straks. Ellers risikerer de at skulle betale en godtgørelse til den ansatte efter lov om ansættelsesbe-viser.
Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Kontakt advokat Dorthe Westerdahl, Advokaterne Ret&Råd København , på telefon 69 66 30 24 eller e-mail: dwe@ret-raad.dk.

Ny bestemmelse pr. 1. januar 2016

Indtil udgangen af december 2015 var det fuldt lovligt at indsætte en klausul om, at en lønmodtager skulle fratræde sin stilling i virksomheden, når han fyldte 70 år, men pr. 1. januar 2016, er det altså slut.

Særregel ophævet

Forskelsbehandlingsloven forbyder, at en arbejdsgiver lægger vægt på en lønmodtagers alder i forbindelse med ansættelse, afskedigelse, forflyttelse, forfremmelse eller ved bestemmelse af løn- og arbejdsvilkår.

Uanset det generelle forbud har der hidtil været en særregel om, at arbejdsgiver alligevel kunne bestemme i en kontrakt, at en lønmodtager skulle fratræde sin stilling, når lønmodtageren fyldte 70 år.

Det er denne særregel, der nu er ophævet.

Allerede indgåede kontrakter om pligtmæssig fratrædelse på grund af alder vil være ugyldige fra 1. januar 2016, og en lønmodtager vil således, hvis han ønsker det, kunne forsætte med at arbejde på trods af en bestemmelse om det modsatte i hans kontrakt.

Arbejdsgiveren bør derfor straks få luget ud i ikke gyldige bestemmelser, idet man i modsatfald risikerer at skulle betale en godtgørelse til den ansatte efter lov om ansættelsesbeviser.

Særlige faggrupper stadigvæk pligtig at fratræde ved 70 år.

Indtil videre vil der stadig være enkelte lønmodtagere, som er omfattet af særlige aldersgrænser, når disse er bestemt i særlove. Det drejer sig for eksempel om dommere og præster.

For kollektive aftaler og overenskomster gælder der endvidere nogle overgangsbestemmelser, hvorefter den tvungne fratrædelse grundet alder fortsat gælder frem til det tidspunkt, hvor overenskomsten kan opsiges/ophører.

Direktører undtaget

En direktør har ikke status af lønmodtager, og det vil efter min opfattelse fortsat være fuldt gyldigt i en direktørkontrakt at aftale en slutdato for direktørens fratrædelse, som er sammenfaldende med direktørens fødselsdag, uanset hvilken alder det drejer sig om – f.eks. 65 år eller 70 år.