Status på tvungen delt bopæl

Tvungen delt bopæl – hvordan går det med det?

De nye regler i forældreansvarsloven fra 1. april 2019 om tvungen delt bopæl giver nye muligheder og nye udfordringer. Tvungen delt bopæl betyder, at begge forældre betragtes som bopælsforældre i de første 3 måneder efter forældrenes samlivsophævelse, hvis der er uenighed om barnets fremtidige bopæl.

Skrevet af advokat Helle Haxgart, Ret&Råd Advokater København

Hvordan går det med den tvungne delte bopæl?

Siden reglen om tvungen delt bopæl trådte i kraft pr. 1. april 2019, har der vist sig en række problemer og udfordringer. For de mange forældre, der godt kan aftale sig frem til bl.a. barnets fremtidige bopæl og hurtigt bliver enige om barnets fremtidige forhold, er reglen udmærket til at give dem ro til at få alle aftaler om barnet på plads, inden de flytter fra hinanden. Men de ville formegentligt være blevet enige alligevel, uanset reglen om tvungen bopæl eller ej.

For de mange forældre, der derimod ikke kan blive enige om, hos hvem af dem, barnet skal bo, når de flytter fra hinanden, giver reglen om tvungen delt bopæl store problemer. For disse forældre betyder reglen om de 3 måneders tvungen delt bopæl, at de ikke kan få hjælp til at få en løsning og afklaring på plads, før de 3 måneder er gået. Dermed fastholdes forældrene i alvorlige konflikter og uafklarethed, der påvirker både forældrene og ikke mindst børnene. Mange forældre er nødt til at blive boende sammen i de 3 måneder, fordi ingen af dem ønsker eller tør flytte væk fra den hidtil fælles bopæl, når de ikke kan flytte barnet med.

Flere forældreorganisationer, Mødrehjælpen, Danske Familieadvokater mv. har på den baggrund allerede fremsat ønske om, at reglen om tvungen delt bopæl ændres eller ophæves, da den har vist sig at efterlade forældrene i konfliktfyldte forhold i alt for lang tid, uden at der kan sættes en sag i gang, der kan skabe den nødvendige afklaring for dem og deres børn. 

Hvad skal du være opmærksom på?

Hvis du eller I ønsker at ophæve samlivet eller blive skilt, er det vigtigt, at I klart og tydeligt gør hinanden opmærksom på dette, så perioden for de 3 måneders tvungen delt bopæl går i gang. Hvis der ikke er enighed om, hvornår de 3 måneder skal regnes fra, skal du kunne dokumentere, at du over for den anden forælder har sagt, at ’Nu ophæver jeg samlivet’ fra en bestemt dato. Ellers kan du risikere, at de 3 måneder først regnes fra et senere tidspunkt, og der dermed går endnu længere tid, inden der kan indledes en sag om barnets bopæl, hvis dette er nødvendigt, fordi I ikke kan blive enige om det selv.

Det er også vigtigt, at du tænker dig grundigt om eller eventuelt drøfter det med en advokat, inden du flytter væk fra den adresse, hvor dit barn har bopæl, hvis du gerne vil have barnet boende hos dig efter din og den anden forælders samlivsophævelse.

Fakta:

To former for delt bopæl

Fra 1. april 2019 kan et barn have bopæl hos begge forældre, også kaldet delt bopæl. Der er to slags delt bopæl – en tvungen delt bopæl for forældre med fælles forældremyndighed i de første 3 måneder efter forældrenes samlivsophævelse og en aftalt delt bopæl, som forældre med fælles forældremyndighed kan aftale for deres barn på et hvilket som helst tidspunkt.

Hvad er tvungen bopæl?

Tvungen delt bopæl betyder, at begge forældre betragtes som bopælsforældre i de første 3 måneder efter forældrenes samlivsophævelse, hvis der er uenighed om barnets fremtidige bopæl. Reglen om tvungen delt bopæl gælder for alle samlevende eller gifte forældre med børn under 18 år, der har fælles forældremyndighed og som ikke er enige om, hvor barnet skal bo, når forældrene flytter fra hinanden.

Ingen af forældrene kan i de første 3 måneder efter deres samlivsophævelse indlede en sag om barnets bopæl, hverken i Familieretshuset eller i Familieretten. Der kan søges om samvær, hvis en af forældrene ønsker samvær fastsat. Kun i helt særlige situationer kan man undgå den tvungne delte bopæl i de første 3 måneder efter samlivsophævelsen, f.eks. hvis begge forældre fraflytter den hidtil fælles bopæl, eller hvis der er vold eller andre bekymrende forhold i familien.

Tvungen delt bopæl indebærer, at forældrene stadig har fælles og lige stor indflydelse på alle både væsentlige og overordnede beslutninger om barnets dagligdag, f.eks. fritidsinteresser, valg af daginstitution mv., og det betyder også, at ingen af forældrene kan flytte med barnet uden den anden forælders samtykke.

Reglen betyder ikke, at en eller begge forældre ikke kan flytte til en anden bopæl, men barnets bopæl kan kun flyttes med, hvis de er enige om det.

Hvad er baggrunden for reglen om tvungen delt bopæl?

Reglen om tvungen delt bopæl blev indført efter et politisk ønske om at sikre, at forældre til børn under 18 år, der overvejer eller har besluttet at gå fra hinanden, har god tid til at finde ud af, hvordan forholdene om deres fælles børn skal løses.

Det gælder både hvor barnet skal bo, hvor meget barnet skal se den forælder, det ikke bor hos mv. Tanken var at skabe ro om barnet i brudsituationen, så forældrene ikke skulle skynde sig at træffe væsentlige beslutninger for deres børn lige midt i samlivsophævelsen. De politiske overvejelser var også, at det kunne medføre yderligere eller alvorligere konflikter mellem forældrene om deres børns forhold, hvis der midt i brudsituationen også skulle tages stilling til, hos hvem af forældrene barnet skulle have sin fremtidige bopæl.

Hvis du har spørgsmål til artiklen eller i øvrigt, er du velkommen til at kontakte din lokale Ret&Råd-advokat.