Godtgørelse muslimsk taxachauffør forskelsbehandling

Hvordan kunne taxachaufføren få 10.000 kr. i godtgørelse?

I de seneste uger har medierne diskuteret Ligebehandlingsnævnets kendelse om taxachaufføren, der ikke ville give hånd til kvinder. Han fik afslag på at varetage en specialopgave i taxabranchen med begrundelsen, at han ikke vil give hånd til kvinder. Dette vurderede Ligebehandlingsnævnet var forskelsbehandling pga. religion og etnicitet, og de tilkendte ham derfor 10.000 kr. i godtgørelse.

Hvad er reglerne?

I Danmark er der et fintmasket net af regler, som beskytter arbejdstagere mod diskrimination. Det er således retsstridigt at forskelsbehandle på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse. Indeholdt i dette er naturligvis også forbud mod chikane og uønsket optræden i relation til de nævnte faktorer. Det mest anvendte regelsæt i den henseende er diskriminationsloven, og det har betydning både ved ansættelse, afskedigelse og ved den almindelige vilkårsansættelse.

I nogle tilfælde gælder disse regler ikke. Det offentlige må gerne lave foranstaltninger, der har til formål at forbedre beskæftigelsesmulighederne for en bestemt race mv. Forbuddet mod forskelsbehandling gælder heller ikke for arbejdsgivere, hvis virksomhed har til formål at fremme et politisk eller et religiøst standpunkt. I sagen med taxachaufføren gør ingen af disse to undtagelser sig gældende.

Hvornår foreligger der saglig grund?

Hvis man mener at være udsat for forskelsbehandling, må det efterprøves, og hvis det er tilfældet, må det afgøres, om forskelsbehandlingen er lovlig. Hvis den pågældende bestemmelse, betingelse eller praksis er objektivt begrundet i sagligt formål, og midlerne til at opfylde dette formål er hensigtsmæssigt og nødvendigt, er der ikke brud på diskriminationsloven.

Eksempelvis er det forskelsbehandling at kræve, at ansøgere til et job taler fejlfrit dansk, at de har en bestemt hovedpåklædning osv., da disse krav lettere opfyldes af etniske danskere. I mange situationer er disse krav dog helt lovlige, da de er sagligt begrundet i virksomhedens drift og præsentation udadtil.

Burde taxachaufføren have fået tilkendt godtgørelse?

Det kan på baggrund af ovenstående konkluderes, at der er tale om forskelsbehandling, der er begrundet i religion og etnicitet. Denne forskelsbehandling har ligebehandlingsnævnet ikke fundet en saglig grund for, hvorfor forskelsbehandlingen er ulovlig. Det må formodes, at der ved kendelsen er blevet lagt vægt på, at man som taxachauffør sjældent har behov for at give hånd til kvinder, at taxachaufføren aldrig har fået en klage over det, og at han ville hjælpe og støtte ældre eller andre gangbesværede uanset køn, ligesom han altid ville give kunderne hånden, hvis de rakte hånden frem.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse er anket, og vi må derfor afvente endeligt svar fra retten på, om det i denne konkrete situation var en saglig begrundelse for afslag eller ej.

Føler du, at du er blevet urimeligt forskelsbehandlet, og vil du gerne have hjælp til at få det afprøvet? Så kontakt din lokale Ret&Råd-advokat.