Status på umbrella-sagerne

I januar 2018 blev mere end 1000 unge sigtet for at have delt en eller flere videoer med seksuelt indhold. Her er et lille år efter kan der gøres foreløbig status over de sager, som er afgjort ved domstolene.

Om sagen kan det kort oplyses, at nogle unge mennesker fra Nordsjælland i foråret 2015 optog en video med seksuelt indhold, hvor de personer, som var med i videoen, var under 18 år. Pigen på videoen var 15 år. Videoen blev optaget frivilligt, men der var ikke samtykke til videresendelse af videoen, hvilket alligevel skete. De to personer, som havde videresendt videoklippene, fik deres sager afgjort i starten af 2016.

Videoklippene blev imidlertid delt i betydeligt omfang, navnlig i skolemiljøer. Delinger skete i en vis grad via Facebook/Messenger og dansk politi modtog i 2017 et stort antal anmeldelser fra en amerikansk organisation, der varetager børn, der har været udsat for overgrebs interesser (NCMEC) og Facebook med henvisning en række delinger af materialet fra konkrete brugere af Facebook og Messenger.

En række sager har været forelagt byretter og begge landsretter og retsstillingen kan udlægges på følgende måde:

Vestre Landsret afsagde den 23. marts 2018 dom i en sag, der vedrørte deling af en enkelt af de to videoklip. Han havde delt klippet 5 gange og set klippet via sin mobiltelefon. Landsretten fandt på baggrund af videoens kvalitet, at det ikke var overvejende sandsynligt, at de forurettede var under 18 år. Tiltalte blev derfor frifundet for at have bestemmelsen i straffelovens § 235 om deling af børnepornografisk materiale. Tiltalte blev dog dømt for blufærdighedskrænkelse (§ 232) og videregivelse af private oplysninger (§ 264 d). Straffen blev fastsat til 5 dagbøder á 500 kr.

Østre Landsret afsagde den 20. april 2018 en dom med samme indhold som Vestre Landsret.

Ved domme af 8. maj 2018 behandlede Østre Landsret yderligere to sager, hvor der var sket deling af begge videoer. Landsretten dømte de tiltalte for overtrædelse af straffelovens § 235, stk. 1, om deling af børnepornografisk materiale, selvom der ikke var tale om en overtrædelse, som lå inden for kerneområdet af bestemmelsen. Landsretten lagde afgørende vægt på, at det – når man så de to videoer i sammen¬hæng – klart fremgik, at de forurettede begge var under 18 år. Herudover blev der lagt vægt på udveksling af chatbeskeder før og efter de tiltaltes deling af videoerne. 

Straffen blev fastsat til 40 dages betinget fængsel.

Procesbevillingsnævnet har den 6. september 2018 givet tilladelse til, at en af Østre Landsrets domme af 8. maj 2018 indbringes for Højesteret, hvor sagen skal behandles den 6. december 2018. 

Kommentar: Status på sagerne efter de første domme er, at det tillægges betydning, om der er sket deling af en eller to af videoklippene. Derudover foretages der en konkret vurdering i hver enkelt sag ift., om den tiltalte var bekendt med alderen på de pågældende og hvad formålet med videresendelsen var. Retspraksis viser, at der er stor forskel på strafniveauet, om der dømmes for overtrædelse af den ene eller anden strafbestemmelse, ligesom der er stor forskel på konsekvenserne for de unge mennesker, efter hvilken bestemmelse de dømmes. En domfældelse efter straffelovens § 235, stk. 1, vil stå på straffeattesten 1 år længere (3 år hhv. 2 år), ligesom forholdet vil stå på børneattesten i 10 år.”