Statsforvaltningen

Statsforvaltningen (tidligere kaldet Statsamtet) er en regional myndighed, som træffer afgørelse på statens vegne i visse sagstyper.
Der findes 5 Statsforvaltninger - én i hver af regionerne i Danmark.
En sag vil typisk altid skulle indbringes for den af Statsforvaltningerne, der ligger nærmest din bopæl. Hvis du har indbragt en sag, og du og den anden part bor i forskellige regioner, kan du dog risikere, at sagen behandles ved den anden parts Statsforvaltning.
Statsforvaltningen træffer afgørelse i en række familieretlige sager, herunder navnlig vedrørende separation og skilsmisse, børnebidrag og underholdningsbidrag, samt adoption.
Herudover er Statsforvaltningen også ansvarlig for opholdstilladelser, adoption, tilsyn med kommuner med mere.

Separation og skilsmisse

Når man skal skilles, skal sagen begynde i Statsforvaltningen, ved at man udfylder en blanket som kan findes på Statsforvaltningens hjemmeside.

Normalt udfylder begge parter blanketten, men hvis den ene part ikke vil underskrive, kan den anden part godt sende blanketten ind alligevel.

Statsforvaltningen vil herefter indkalde parterne til et møde, hvor de vil gennemgå vilkårene for at blive skilt eller separeret.

De vilkår, som vil være relevante at drøfte, er ægtefællebidrag, bolig, enkepension samt det såkaldte § 56-krav, hvis der er særeje i ægteskabet.

Er man enige om vilkårene, behøver Statsforvaltningen ikke afholde dette møde, der derfor skal fravælges på blanketten.

Er man derimod ikke enige, skal man møde op i Statsforvaltningen. Der vil Statsforvaltningen se om parterne kan opnå en forligsmæssig løsning.

Kan de ikke det, vil Statsforvaltningen sende sagen i retten. Statsforvaltningen kan i så fald ikke skille eller separere parterne. Både spørgsmålet om skilsmisse/separation og vilkårene behandles da af domstolene.

Det er normalt ikke nødvendigt at have en advokat med i Statsforvaltningen, men det vil være nødvendigt, hvis sagen henvises til retten.

Det er også en god ide, inden mødet i Statsforvaltningen, at drøfte sagen med en advokat, der kan hjælpe med at vurdere, hvordan du står i forhold til spørgsmålene om bidrag, bolig og enkepension.

Børn

Statsforvaltningen er også den instans hvortil der skal rettes henvendelse i sager om børns forhold.

Både børns bopæl, forældremyndighed, samvær og børnebidrag er Statsforvaltningen kompetent til at behandle.

Opstår der uenighed herom, indkalder statsforvaltningen parterne til et møde om problemstillingen og søger at få dem til at indgå forlig. Statsforvaltningen kan også tilbyde konfliktrådgivning.

Kan parterne ikke enes om bopæl eller forældremyndighed i Statsforvaltningen, vil sagen blive sendt i retten. I så fald kan retten også træffe afgørelse om samvær.

En ”ren” sag om samvær – dvs. hvor der ikke er tvist om forældremyndighed eller bopæl - afgøres dog af Statsforvaltningen.

Også i børnesager kan det være relevant at drøfte dine muligheder med en advokat - både inden du binder dig til en frivillig aftale, eller inden sagen behandles i statsforvaltningen.

Kontakt

Har du spørgsmål eller ønsker rådgivning vedrørende sager, der behandles i statsforvaltningen, så kontakt din lokale Ret&Råd advokat.