Skiltning

Skiltning og opsætning af plakater

Naturbeskyttelseslovens § 21 stk. 1 regulerer spørgsmålet om reklameskilte og propagandaskilte i det åbne land.

Naturbeskyttelsesloven gælder kun i det åbne land og ikke i byerne.

Naturbeskyttelseslovens § 21 stk. 1 har følgende indhold: I det åbne land må der ikke anbringes plakater, afbildninger, fritstående skilte, lysreklamer og andre indretninger i reklame- og propagandaøjemed. Forbuddet gælder kun i det åbne land og det er uden betydning om området er byzone, landzone eller sommerhusområde.

Det afgørende er, hvordan området fremstår med marker, skove og lignende. Natur og Miljøklagenævnet refererer på deres hjemmeside til forskellige afgørelser, der kan være med til at fastlægge forståelsen af begrebet ”Åbent Land”. Forbuddet efter naturbeskyttelseslovens § 21. stk. 1 omfatter dog ikke virksomhedsreklamer som anbringes i umiddelbar tilknytning til virksomheden, når de ikke er dominerende i landskabet, skiltning for salg af erhvervsgrunde, trafikpropaganda der er godkendt af Rådet for større Færdselssikkerhed, valgplakater og mindre oplysningsskilte vedrørende næringsdrift eller virksomhed opsat på egen ejendom.

Overholdelse af naturbeskyttelsesloven påses af kommunalbestyrelsen. På statsveje er det vejdirektoratet der påser, at reglerne overholdes. Inden for byzone gælder andre regler. Der skal der altid søges om tilladelse til, at hænge skilte eller plakater op på kommunens veje eller vejrabatter.

Skiltning på byggepladser

I kampen mod sort arbejde, skal byggepladser på privat grund, have klar og tydelig skiltning, der viser hvem der arbejder på grunden, skiltene skal indeholde oplysninger om navn og cvr.nr. på den eller de håndværkere, der udfører arbejde på byggepladsen. Skiltet skal opsættes inde på den private grund hvor arbejdet udføres.

Efter forudgående ansøgning kan der dog gives tilladelse til, at skiltet sættes op i vejarealet.

Håndværkernes skilt må alene indeholde de oplysninger som momsloven kræver. Skiltet skal være synligt i det tidsrum, hvor der arbejdes. Man må gerne fjerne skiltet ved arbejdstids ophør. Flere håndværkere der arbejder på samme byggeplads må gerne gå sammen om et fælles skilt, der indeholder oplysninger om den enkelte håndværker.

Hvis håndværkerens skilt indeholder andre oplysninger kan skiltet udgøre en reklame der er i strid med de gældende regler. 

Kontakt 

Spørgsmål og henvendelser kan rettes til din lokale Ret&Råd advokat