sommerhus

Skal sommerhuset overdrages til børnene?

Mange vælger i levende live at overdrage sommerhuset til børnene til den offentlige vurdering minus 15 %- typisk også således, at købesummen erlægges med et gældsbrev som eventuelt løbende nedskrives via årlige gaver. Ønsket med konstruktionen er dels at overdrage sommerhuset billigt til næste generation, dels at spare afgift.

Overdragelse til offentlig vurdering +/- 15 %

Bestemmelsen om, at en ejendom kan overdrages til seneste offentlige vurdering +/- 15 % fremgår af værdiansættelsescirkulæret fra 1982. Cirkulæret omhandler dels de situationer, hvor en ejendom overdrages til børnene i levende live, dels hvor overdragelsen sker ved ejerens død.

Det har i mange år været en udbredt opfattelse, at man altid - både i levende live og ved død - kunne være sikker på SKATS godkendelse, når man overdragede fast ejendom til børnene i henhold til den offentlige vurdering minus 15 %.

I forhold til overdragelse i forbindelse med død er der imidlertid blevet sået tvivl om denne opfattelse ved en kendelse fra Vestre Landsret af 26. februar 2015.

Landsrettens afgørelse - kan ejendommen overdrages til offentlig vurdering +/- 15 %?

Sagen omhandlede overdragelse af to ejendomme til en arving til offentlig vurdering +/- 15 %.

Landsretten gav i sagen SKAT medhold i, at der i dødsboet kunne udmeldes en sagkyndig til at vurdere de to faste ejendomme, uanset at ejendommene i dødsboet var udlagt til arvingen inden for grænsen i værdiansættelsescirkulæret. Landsretten fandt altså ikke, at arvingen havde et retskrav på at anvende den offentlige vurdering +/- 15 %.

Sagen er dog særlig i den forstand, at den arving, der havde fået udlagt ejendommene samtidig hermed, bl.a. havde afgivet et delvist arveafkald, der kunne tyde på, at arvingerne internt var enige om, at ejendommene havde en væsentlig højere værdi.

Højesteret skal tage stilling til sagen i februar 2016.

Sagen vedrører alene overdragelse i forbindelse med død. Sagen ændrer således ikke på opfattelsen af, at man formentlig fortsat i levende live kan forvente at kunne overdrage sommerhuset til børnene til den offentlige vurdering minus 15%.

Har du spørgsmål i forbindelse med familieoverdragelse af fast ejendom eller til gaver i øvrigt så kontakt os.