Skilsmisse

Skævdeling ved skilsmisse

Der kan ske skævdeling ved skilsmisse, såfremt den ene part har indbragt væsentlig større midler i boet end den anden og ægteskabet kun har været kortvarrigt eller uden økonomisk betydning.

Udgangspunktet for bodeling mellem ægtefæller er, at hvis der er fælleseje, opgør hver part sin bodel (aktiver minus passiver). I det omfang bodelen er positiv ligedeles denne.

Eksempel

M og H skal separeres. M har værdier til 1 mio. kr. H har værdier til 2 mio. kr. Hver part udtager herefter 1,5 mio. kr.

Du kan læse mere om fordeling af fælleseje her

Skævdeling

Udgangspunktet om ligedeling modificeres af undtagelsesbestemmelsen om skævdeling, der finder anvendelse på kortvarige ægteskaber.

I praksis ligger grænsen omkring de 5 år.

Vestre landsret har ved afgørelse af 15. juni 2010 (sagen B-2141-09) afvist skævdeling i forbindelse med en bodeling.

I sagen blev M og H separeret efter godt 5 års ægteskab, heraf 3½ år som samlevende. M havde i ægteskabet indbragt bl.a. en landbrugsejendom. M havde under hele perioden haft et ganske beskedens overskud i sin virksomhed. H’s løn var således i ikke uvæsentligt omfang blevet brugt til betaling af parternes fælles udgifter.

På den baggrund og da parterne forud for ægteskabet havde haft en samlivsperiode på 1½ år anså Landsretten ikke ægteskabet for kortvarigt. Uanset at M havde indbragt den væsentligste del af fællesboet, kunne reglen om skævdeling således ikke finde anvendelse, idet Landsretten bemærkede, at en ligedeling ikke kunne anses for åbenbar urimelig.