Samværschikane begrænses med lovændring

Samværschikane begrænses med lovændring

1.oktober 2015 træder ændringer til forældreansvarsloven i kraft. Ændringerne er vedtaget for at forsøge at begrænse bopælsforælderens adgang til at udøve samværschikane.

Den nuværende udformning af loven har givet store udfordringer, fordi Statsforvaltningen alene har haft hjemmel til at træffe afgørelse om samværsforælderens ret til ferie og ikke bopælsforælderens. Dette har betydet, at bopælsforælderen i princippet havde frit lejde til at afholde ferie med barnet og således har kunnet bruge dette middel til at begrænse samværsforælderens samvær med barnet.

Dette har i praksis medført, at når en samværsforælder fik f.eks. efterårsferie, og dermed udvidet sit samvær, så tog bopælsforælderen en ”efterårsferie” på et andet tidspunkt, hvorved samværsforælderen mistede retten til samvær i denne periode.

Lovændringen betyder nemlig, at begge forældres ferier nu skal reguleres, således at man som udgangspunkt ikke kan holde ferie med barnet udenfor de almindelige ferie- og helligdagsperioder, medmindre det er aftalt. 

Bopælsforælderen har således haft mulighed for at holde ferie uden at planlægge dette med samværsforælderen. Dette er også blevet misbrugt i de situationer hvor bopælsforælderen gerne ville ændre et samvær, men hvor samværsforælderen har fastholdt det ordinære samvær, hvorefter bopælsforælderen herefter melder ferie i det pågældende tidsrum.

Både bopæls- og samværsforældres ferier skal reguleres

Med lovændringen kan bopælsforælderen ikke længere bruge ferien som et redskab til at begrænse samvær. Lovændringen betyder nemlig, at begge forældres ferier nu skal reguleres, således at man som udgangspunkt ikke kan holde ferie med barnet udenfor de almindelige ferie- og helligdagsperioder, medmindre det er aftalt. Lovændringen indeholder en bestemmelse om, at fastsat eller aftalt samvær kun bortfalder, hvis det er aftalt mellem forældrene, eller Statsforvaltningen har truffet en afgørelse om bortfald af samvær.

Automatisk erstatningssamvær

Endvidere er der indsat en bestemmelse om, at der automatisk fastsættes erstatningssamvær. Udgangspunktet vil være, at der fastsættes erstatningssamvær i den efterfølgende uge i samme omfang, på samme tidspunkt (ugedag) og på samme vilkår som det aflyste samvær.

Den foreslåede ordning omfatter alle aftalte og fastsatte samvær.

Erstatningssamværet udløses automatisk uanset aflysningsgrunden, herunder barnets sygdom.

Øvrige ændringer

Det er endvidere vedtaget, at de midlertidige afgørelser om samvær som Statsforvaltningen træffer, mens en sag verserer i Retten, bliver endelige, når Retten har truffet afgørelse.

Ydermere er det bestemt, at Statsforvaltningen tilbyder børnesagkyndig rådgivning i de sager, som er indbragt for Fogedretten med henblik på tvangsfuldbyrdelse af et samvær.