Sagsbehandlingen af børnesager ved Retterne i Nordsjælland

Retterne rundt om i landet har alle forskellige regler for, hvorledes de behandler børnesager om forældremyndighed og bopæl.

Det er derfor umuligt at give en generel beskrivelse af sagsbehandlingen af en sag om forældremyndighed eller bopæl ved domstolene.

Retten i Hillerød og en række andre retter har i en længere periode behandlet sagerne således, at de i højere grad inddrager børnesagkyndig bistand under retssagen.

Både sager om forældremyndighed og bopæl indledes altid med en anmodning til Statsforvaltningen. Herefter indkalder Statsforvaltningen parterne til et møde med henblik på at drøfte en forligsmæssig løsning af sagen. Hvis det ikke er muligt for parterne at indgå en aftale, kan parterne allerede på mødet anmode om, at sagen oversendes til retten for at opnå en dom, eller parterne kan få en frist på 4 uger, inden for hvilken frist de skal meddele Statsforvaltningen, om sagen ønskes overgivet til retten.

Retsmøde

Hvis sagen skal behandles ved Retten i Hillerød, bliver parterne indkaldt til et forberedende retsmøde, hvor der er afsat 2 timer. På mødet deltager dommeren og en børnesagkyndig psykolog sammen med parterne og deres advokater. Formålet med mødet er at bistå forældrene med at finde en forligsmæssig løsning med fokus på, hvad der er det bedste for barnet. Viser det sig at være umuligt at finde en forligsmæssig løsning, udsættes sagen på en hovedforhandling. Inden hovedforhandlingen vil der sædvanligvis ske en høring af barnet, som foretages af dommeren og den børnesagkyndige. Hvorvidt der foretages en høring af barnet, beror på en konkret vurdering, hvor bl.a. barnets alder indgår som parameter. Det er dommeren, der træffer afgørelse herom. I særlige tilfælde iværksættes en børnesagkyndig undersøgelse med henblik på at få belyst, hvad der er bedst for barnet.

Ved selve hovedforhandlingen, hvortil der er afsat 2 timer, afgiver parterne forklaring under straffeansvar, hvorefter dommeren træffer afgørelse i sagen.

Sagsbehandlingsformen indebærer, at forældrene får en ekstra chance for sammen at finde den løsning, der er bedst for deres barn. En relativ høj procentdel af sagerne bliver forligt på det forberedende retsmøde.

Udgifter til advokatbistand til en retssag om bopæl kan være dækket af rejshjælpsdækningen på din indbosforsikring. 

Parterne vil kunne opnå fri proces til børnesager, hvis de opfylder de økonomiske betingelser.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.