Rykkerprocedurer

Finanskrisen har efterladt dybe spor i mange virksomheders økonomi, og har tydeliggjort behovet for en opstramning af selskabers rykkerprocedurer.
Under de forudgående års økonomiske opsving blev det inden for mange brancher - ikke mindst byggebranchen - sædvanligt med lange kredittider og en relativt lempelig adfærd over for debitorer.

Da krisen ramte, måtte mange imidlertid sande, at de havde gjort sig selv en bjørnetjeneste. Utallige samarbejdspartnere gik konkurs, og en væsentlig del af de udestående fordringer var enten tabt eller kunne kun inddrives delvist.

Den dyrekøbte erfaring er, at det er nødvendigt med en væsentlig strammere kredit- og rykkerprocedure, end mange har været vant til.

Begrænsning og sikring af fordringer

Generelt er det blevet nødvendigt at vise mere varsomhed overfor kunder og klienter med tvivlsom betalingsevne. Det bør eksempelvis overvejes hvorledes selskabet forholder sig til kunder, der afgiver bestillinger, såfremt der i forvejen foreligger en ubetalt faktura, hvor betalingsfristen er overskredet.

Yderligere bør der laves faste procedurer for fakturering, herunder ikke mindst løbende a conto fakturering.

Ved større ordrer, eller i tilfælde, hvor der er tvivl om aftalepartnerens likviditet, kan det ligeledes være aktuelt at kræve sikkerhed for mellemværendet, før der leveres - eksempelvis ved sikkerhedsstillelse fra 3. part eller bank, eller gennem transport i fordringer, entreprisesummer mm.

Rykkerprocedure

Selskabet bør yderligere sikre, at det har en klar og velformuleret procedure over for aftaleparter, der ikke overholder betalingsfrister, og at proceduren bliver fulgt.

Umiddelbart efter betalingsfristens udløb, bør der rykkes for betaling. Såfremt dette ikke afføder en reaktion, kan der med fordel umiddelbart herefter fremsendes yderligere en rykker, hvori der samtidig afgives inkassovarsel.

Medfører dette ej heller, at fordringen indfries, bør kravet snarest muligt herefter overdrages til advokat med henblik på inddrivelse.

Få et virksomhedstjek

Mange advokatfirmaer tilbyder muligheden for at få eftergået selskabets kredit- og rykkerprocedure, og derved minimere selskabets risiko for fremtidige tab på udestående fordringer.

Gennemgangen vil foregå i samarbejde med selskabets ledelse, bogholderi og salgsafdeling, og kan typisk tilpasses nøjagtigt til det pågældende selskabs ønsker og behov.

Kontakt:

Har du spørgsmål til dette emne, eller ønsker du et virksomhedseftersyn, kontakt da advokat advokat Esben Skjernov.