Emner:
Lejere har ret til at bytte lejlighed ifølge lejeloven

Lejers ret til at bytte bolig

Efter både lejeloven og almenlejeloven har en lejer som hovedregel ret til at bytte bolig med en anden lejer. Lejere, der ønsker at bytte lejeboliger, skal minimum have boet i deres respektive boliger i 3 år.

Indhold revideret august 2019

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Kontakt advokat Dorthe Westerdahl, Advokaterne Ret&Råd København , på telefon 69 66 30 24 eller e-mail: dwe@ret-raad.dk.

Omgåelse?

Bytteretten har givet anledning til en del sager, idet udlejeren helst selv vil vælge sine lejere, og udlejeren ønsker dernæst ikke, at bytteretten benyttes til at omgå ventelister til særligt attraktive lejeboliger.

Der foreligger en omgåelse, hvis en af lejerne reelt ikke har til hensigt at flytte ind og bebo den anden lejebolig (bytteboligen).

Højesterets afgørelse af 4. november 2009

I den pågældende sag aftalte to lejere at bytte boliger. Begge udlejere, der var almennyttige boligselskaber – godkendte anmodningen om bytte af boligerne.

Kort tid før byttet skulle gennemføres, meddelte den ene lejer, at han alligevel ikke ønskede at bytte bolig, idet han i stedet ville købe en ejerbolig. Denne lejers boligselskab meddelte herefter den anden uheldige lejer, at byttet ikke længere kunne gennemføres.

Den uheldige lejer valgte at anlægge sag mod boligselskabet med påstand om, 1) at boligselskabet skulle tilbyde lejer en lejlighed magen til den bolig, den pågældende oprindeligt havde byttet sig til og 2) at boligselskabet skulle friholde lejer for den merleje, lejeren betalte i sin gamle bolig i forhold til den nye bolig.

Reelt bytte på ansøgningstidspunktet

Boligretten gav lejeren medhold. Lejeren tabte sagen i Østre Landsret. Da sagen var principiel, blev der giver tilladelse til en prøvelse for Højesteret.

Højesteret udtalte, at udlejerne godt kan præcisere, at bytningen af lejemål skal være reel, men udlejer må ikke generelt gøre godkendelsen og det deri liggende tilsagn til den tilflyttende lejer betinget af, at bytningen rent faktisk bliver gennemført fra begge sider.

Højesteret slog fast, at lejerne har ret til at bytte, såfremt lejerne på tidspunktet, hvor de ansøger om tilladelse til at bytte, opfylder betingelserne for at bytte.

Det har ingen betydning, at byttet alligevel ikke bliver gennemført grundet omstændigheder indtruffet efter ansøgningstidspunktet.

Erstatning af merleje

Højesteret gav også lejer medhold i kravet om erstatning af differencelejen. Den månedlige merudgift beløb sig til kr. 3.000,-, hvilket beløb boligselskabet løbende skulle betale, indtil lejeren kunne flytte ind i en lignende bolig, som lejeren oprindeligt havde byttet sig til.

Artiklen er oprindelig bragt d. 03-09-2010