Personskadeerstatning

Personskadeerstatning

Som skadelidt vil du som udgangspunkt kunne fremsætte følgende krav på personskadeerstatning:

Svie og smerte

Som godtgørelse for den umiddelbare gener og smerte du har fra ulykken, vil du kunne kræve et fast beløb i svie og smerte. I 2014 udgør beløbet 185 kr. per dag, du er syg. Det kan være svært at afgøre hvornår du er syg i lovens forstand. Det afgørende er ikke hvorvidt du er sengeliggende eller ej, men nærmere hvorvidt du er i stand til at have en nogenlunde normal hverdag.

Tabt arbejdsfortjeneste

Hvis du lider et indtægtstab på grund af ulykken, vil du ligeledes have krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste svarende til differencen mellem din egentlige indtægt, og det du ville have tjent, hvis ikke ulykken var indtruffet.

Behandlingsudgifter

Du har krav på at få dine behandlingsudgifter som følge af ulykken betalt af skadevolders forsikringsselskab. Ofte vil din egen ulykkesforsikring dog også betale for et antal behandlinger - typisk 10 styk.

Der erstattes behandlingsudgifter til næste alle anerkendte behandlingstyper, såfremt der blot kan dokumenteres, at de har en gavnlig effekt og at behandlingen er nødvendiggjort af ulykken. Som oftest dækkes der dog kun behandlinger det første halve år.

Øvrige udgifter

Udover udgifterne til behandlinger, kan du også kræve f.eks. transportudgifter dækket. For kørsel i egen bil dækkes 1,90 kr. per kørt kilometer og for offentlig transport dækkes den egentlige billetpris.

Herudover har du krav på at få dækket medicinudgifter, udgifter til genoptræningsredskaber og støttemidler som f.eks. rollator, hjælpemidler i hjemme med mere. Det er imidlertid vigtigt at kunne dokumentere de nøjagtige udgifter, så sørg for altid at beholder kvitteringer.

Det er ligeledes muligt at få dækket hvis ikke hele da en væsentlig del af omkostningerne til en advokat. Det er kun advokaters regninger, der kan kræves betalt af forsikringsselskaberne. En privat erstatningsrådgiver må således betales af egen lomme.

Varige mén

Såfremt ulykken medfører permanente skader, som giver gener, smerter, psykiske eftervirkninger eller på anden vis forringer din livskvalitet, vil du have krav på erstatning for sådanne varige mén.

Varige mén afregnes efter en fast tabel, der udarbejdes af Arbejdsskadestyrelsen. For hver méngrad udbetales i 2014 en erstatning på 8.175 kr.

Erhvervsevnetab

Hvis dine muligheder for fremadrettet at arbejde og opretholde dit hidtidige indtægtsniveau er blevet forringet, vil du kunne få erstatning for tab af erhvervsevne. Det er ikke en forudsætning, at din aktuelle indtægt er reduceret. Du har f.eks. også krav på erhvervsevnetab, såfremt dine fremtidige avancementmuligheder er forringede.

Dog er det værd at bemærke, at der skal foreligge et væsentligt erhvervsevnetab på mindst 15 % før der udbetales erstatning herfor.