Pas på når det er glat

Pas på når det er glat

Bringer vinteren kulde og sne kan der være glat hvor vi færdes. Det er grundejeren, der har pligt til at rydde for sne og glatførebekæmpe.

Når domstolene skal vurdere, om en grundejer er erstatningsansvarlig for en glideskade, vurderer domstolene de konkrete omstændigheder i sagen. Hvis erstatningskravet er rejst over for en kommune, der f.eks. har ansvaret for at glatførebekæmpe et fortov, vurderer domstolene, om kommunen har iværksat glatførebekæmpelse efter en fyldestgørende og dækkende plan. Det anerkendes nemlig, at f.eks. en kommune ikke kan glatførebekæmpe alle steder samtidig og at glatførebekæmpelsen prioriteres.

Der kan dog også være skærpende omstændigheder der gør, at en kommune skal prioritere et bestemt område.

Østre Landsret har den 18. oktober 2018 afsagt dom i en sag, hvor en fodgænger gled på et isglat fortov. På det pågældende sted var der om natten løbet vand ud på fortovet, hvor kommunen dagen før havde glatførebekæmpet. Vandet og frostvejr bevirkede, at vandet frøs til is.

Landsretten fandt, at kommunen burde have truffet foranstaltninger, da der var en øget risiko for, at der kunne opstå glatføre. Kommunen burde have udvist særlig omhu med glatførebekæmpelsen på det pågældende sted. Landsretten fandt også, at kommunens ret til at prioritere glatførebekæmpelsen ikke kunne udstrækkes til dette tilfælde, hvor kommunen konsekvent og uanset vejrforholdene havde undladt at salte på stedet i weekenderne. Kommune blev derfor fundet erstatningsansvarlig over for den skade, som fodgængeren havde pådraget sig. (Ø.L.D. 18. oktober 2018 i anke 4. afd. B-2497-17).

Hvis du kommer til skade på grund af glatføre, er det vigtigt, at du sikrer dig bevis ved at tage foto af stedet og få navn og telefonnummer på vidner. Desuden skal du søge læge eller skadestue så hurtigt som muligt, så dine skader kan blive ført til journalen. Desuden skal du hurtigt kontakte grundejeren og fremsætte dit erstatningskrav.

Artiklen er skrevet af advokat (H) Brian Bruun Hansen, Ret&Råd Advokater København. Skal du søge erstatning eller har du spørgsmål til artiklen kan Brian kontaktes på bbh@ret-raad.dk eller på tlf. 39 99 01 97. Advokat Brian Bruun Hansen har også skrevet flere artikler om erstatning. Blandt andre "Det kan være dyrt at blive under dynen" som en påmindelse til grundejere om at huske at skovle sne fra morgenstunden, eller en artikel til dig, der har brug for hjælp til erstatning.

Find din lokale Ret&Råd advokat eller læs mere om erstatning på vores hjemmeside. Du kan også læse mere om erstatning for personskade i vores brochure.