Pas på forældelsesfristen

Pas på forældelsesfristen

Mange borgere og virksomheder risikerer at miste deres tilgodehavender, hvis ikke de er opmærksomme på de nye forældelsesregler, som træder endelig i kraft den 1. januar 2011.

Regler fra 1683 og 1908 ændres

Reglerne om forældelse, som afløses af de nye forældelsesregler, er at finde i Danske Lov fra 1683 og lov nr. 274 af 22. december 1908 om forældelse af visse fordringer.

Christian d. 5.s Danske Lov var den første samlede lovbog, der var gældende for hele Danmark. Der er enkelte bestemmelser i loven, som fortsat er gældende i dag. Et eksempel er arbejdsgiveres ansvar for ansattes ansvarspådragende handlinger.

Med de nye forældelsesregler ophæves endnu en regel i Danske Lov, nemlig reglen om forældelse, som lyder således: ”Alle gieldsbreve, som ere ældre end tyve Aar, skulde være døde og magtisløse, med mindre de inden fornævnte Tid med Skyldnerens Paaskrivelse, eller med nyt Brev eller Creditorens Opsigelse, eller Beskikkelse, eller Ting-vidne, ere fornyede.”

Overgangsregler

Den nye forældelseslov trådte egentlig i kraft den 1. januar 2008. I perioden 1. januar 2008 til 31. december 2010 gælder dog både de gamle og nye regler efter nogle særlige overgangsregler. Fra 1. januar 2011 er det så alvor!

Nye forældelsesregler

Den 1. januar 2011 træder de nye regler om forældelse altså endeligt i kraft, og overgangsreglerne er ikke længere gældende.

Dette medfører, at de almindelige forældelsesfrister forkortes fra 20 og 5 år til 10 og 3 år.

Hvis forældelsesfristen overskrides, mister man som kreditor sit krav mod debitor. Det er derfor meget afgørende som kreditor at være opmærksom på denne væsentlige forkortelse af forældelsesfristerne.

Reglerne i hovedtræk

I dag forældes almindelige krav - eksempelvis almindelige fakturakrav - først efter 5 år, men fra den 1. januar 2011 forkortes denne frist til 3 år.

Et eksempel kunne være, at en virksomhed har udstedt en faktura den 2. januar 2008 på 100.000,00 kr. til Kunde A. Hvis ikke Kunde A betaler det skyldige beløb, vil virksomhedens krav efter de gamle regler først være forældet den 2. januar 2013. Fra den 1. januar 2011 forældes kravet dog allerede efter 3 år - altså den 2. januar 2011.

Hvis virksomheden ikke er opmærksom, mister den med andre ord retten til at kræve pengene hos Kunde A allerede den 2. januar 2011.

Virksomheden har nu to muligheder for at undgå, at kravet forældes. Enten skal Kunde A udtrykkeligt anerkende at skylde virksomheden de 100.000,00 kr. Hvis ikke Kunde A gør det, er virksomheden tvunget til at indbringe sagen for domstolene, inden forældelsesfristen udløber den 2. januar 2011.

Når retssagen så er afsluttet, og virksomheden har en dom, hvoraf det fremgår, at kunden skylder de 100.000,00 kr., eller kunden udtrykkeligt har anerkendt at skylde beløbet, løber der en ny forældelsesfrist. Efter de gamle regler er denne frist på 20 år, men fra den 1. januar 2011 forkortes fristen til kun 10 år.

Et eksempel kunne være, at virksomheden den 2. januar 2001 har fået en dom, hvorefter Kunde B skylder virksomheden 200.000,00 kr. Efter de gamle regler vil kravet først være forældet den 2. januar 2021. Fra den 1. januar 2011 forældelses kravet dog allerede efter 10 år – d.v.s. den 2. januar 2011.

Også i situationer hvor forældelsesfristen forkortes fra 20 år til 10 år skal kreditor således være meget opmærksom på, at forældelsesfristen forkortes væsentligt. Virksomheden er i dette tilfælde tvunget til at indgive sagen til fogedretten inden den 2. januar 2011, hvis ikke Kunde B betaler det skyldige beløb eller igen udtrykkeligt anerkender at være virksomheden de 200.000,00 kr. skyldig, eventuel med tillæg af renter og omkostninger.

Yderligere oplysninger

Der er i de nye regler om forældelse en lang række yderligere forhold, man som kreditor skal være opmærksom på, og ovennævnte er alene en kort beskrivelse af de mest relevante bestemmelser.

Udover reglerne om forældelse findes der fortsat regler om passivitet, som medfører, at man som kreditor har pligt til at fremsætte sit krav imod debitor, så hurtigt som muligt efter man bliver bekendt med kravet.

Kontakt 

Spørgsmål og henvendelser vedrørende Gæld eller Inkasso kan rettes til din lokale Ret&Råd advokat.