Partnerselskabet – Det bedste fra to verdener

Hvis man ikke ønsker at hæfte for mere, end der er skudt ind i virksomheden og samtidig ønsker at anvende virksomhedsskatteloven, kan man vælge at drive virksomhed i partnerselskabsform.

Når den gode idé er udviklet og investorerne er fundet, opstår det næste spørgsmål: Hvilken selskabsform skal virksomheden drives i?

Valget står typisk mellem 2 selskabsformer; selskaber med begrænset ansvar for ejerne – typisk aktie- eller anpartsselskab, eller selskaber hvor ejerne hæfter med hele deres formue for gælden og ansvaret – typisk interessentskabet eller enkeltmandsvirksomheden.

I selskaber med begrænset ansvar er selskabet selvstændig skattepligtigt af selskabets indtægt og har ret til at foretage fradrag for selskabets tab. I selskaber, hvor ejerne hæfter personligt for gælden og ansvaret, er de enkelte ejere typisk skattepligtige af selskabets indtægt og berettiget til at fradrage selskabets tab i deres øvrige indtægt.

Partnerselskabet eller kommanditaktieselskabet kombinerer muligheden for begrænset hæftelse for selskabets gæld og tab med muligheden for at kunne foretage underskudsfremførsel og skatteudskydelse efter reglerne i virksomhedsskatteloven. Kort sagt – det bedste fra 2 verdener.

Hvad er et Partnerselskab (P/S)?

Et partnerselskab er en kombination af et aktieselskab og et kommanditselskab.

Et aktieselskab ejes af aktionærerne, der hæfter for selskabets forpligtelser med deres indskud i selskabet – aktiekapitalen.

Et kommanditselskab har 2 forskellige selskabsdeltagere; kommanditisterne og komplementaren. Kommanditisterne hæfter kun med deres indskud for virksomhedens forpligtelser. Komplementaren hæfter ubegrænset med hele sin formue for virksomhedens gæld og forpligtelser.

I et partnerselskab er kommanditisterne aktionærer, der køber en aktie i selskabet og derfor kun hæfter med indskuddet for selskabets forpligtelser. Komplementaren hæfter som i et almindeligt kommanditselskab, d.v.s. med hele sin formue for selskabets gæld og forpligtelser.

Komplementaren kan være et aktie- eller anpartsselskab, der ejes af kommanditisterne. I denne situation er hæftelsen for partnerselskabets forpligtelser fuldstændigt begrænset; kommanditisterne hæfter kun med deres indskud og ejerne af komplementaren hæfter kun med aktie- eller anpartskapitalen i komplementarselskabet.

Selskabslovens regler om aktieselskaber bruges på partnerselskaber i tilpasset form i følge selskabslovens § 358. Et partnerselskab skal som aktieselskaber have en kapital på kr. 500.000, hvoraf kr. 125.000 skal være indbetalt til selskabet.

Et partnerselskab med begrænset hæftelse kan derfor stiftes med kontant kr. 205.000  – kr. 125.000 i indskud fra kommanditisterne og kr. 80.000 i anpartskapital til komplementarselskabet. Kapitalen kan også indskydes i aktiver.

Partnerselskabet og skat

Da en af deltagerne i et partnerselskab hæfter personligt og med hele sin formue for partnerselskabets gæld – komplementaren – er selskabet ikke selvstændigt skattepligtigt. Indtægten i selskabet beskattes derimod hos kommanditisterne som personlig indkomst med mulighed for blandt andet at anvende reglerne i virksomhedsskatteloven om skatteudskydelse og underskudsfremførsel.

Kommanditisterne kan kun fratrække den del af selskabets tab, der svarer til kommanditisternes indskud (prisen for kommanditistaktierne). Hvis en kommanditist har købt kommanditistaktier for kr. 100.000, kan han kun fratrække op til kr. 100.000 i sin personlige indkomst, selvom selskabets tab er større. Hvis selskabet ejer en fast ejendom, og kommanditisterne har kautioneret for selskabets realkreditpantegæld over for selskabets realkreditpantehaver, forøges kommanditisternes fradragsret med størrelsen af pantegælden. Dette forudsætter, at kommanditisterne ikke har mulighed for at videreføre et eventuelt tab på kautionen til selskabet eller andre, da hæftelsen potentielt skal kunne ramme kommanditisten. For at undgå at denne kaution skulle blive aktuel, er det en god ide at sikre sig, at pantet som man kautionerer for, har den størst mulige sikkerhed i ejendommen.

En af de mange fordele, der er ved at kunne anvende virksomhedsskatteordningen, er muligheden for ”carry back”. Hvis partnerselskabet i 5 år har haft overskud, og kommanditisterne har indbetalt en foreløbig skat på 25 % heraf, kan kommanditisterne kræve den foreløbige indbetalte skat tilbagebetalt, hvis der opstår et underskud i selskabet.

Hvordan gør man?

Ved stiftelse af et partnerselskab skal reglerne for stiftelse af et aktieselskab opfyldes, og derudover skal navn, adresse etc. på komplementaren oplyses i stiftelsesdokumentet og vedtægterne. Det skal også angives i stiftelsesdokumenterne og vedtægterne om komplementaren skal foretage indskud, og i givet fald størrelsen heraf, samt hvilket forhold der er mellem kommanditistaktionærerne og komplementaren. Særligt angivelse af ”magtforholdet” mellem kommanditistaktionærerne og komplementaren er vigtigt. Ikke så meget i forhold til Erhvervsstyrelsen, hvor selskabet skal registreres og oprettes, men mere i forhold til afklaring af forholdet mellem selskabsdeltagerne.

Hvis man allerede er i besiddelse af et aktieselskab, kan dette omdannes til et partnerselskab. Ved omdannelsen sker der universalsuccesion. Aktieselskabets kreditorer bliver kreditorer i det nye partnerselskab. Det betyder, at hvis ikke komplementaren er et aktie- eller anpartsselskab, vil der kunne opstå personlig hæftelse for et tidligere aktieselskabs forpligtelser.

Opsummering

Et partnerselskab giver mulighed for at anvende de favorable regler i virksomhedsskatteloven uden de forpligtelser og hæftelser, der følger med, når man driver et interessentskab eller enkeltmandsvirksomhed. Selskabets faste struktur, der følger selskabslovens regler, vil også kunne tiltale kreditorerne. Partnerselskabet er en selskabsform, der giver mange muligheder og fordele uden de traditionelle ulemper.