Opsigelse af beboelseslejemål til eget brug

Opsigelse af beboelseslejemål til eget brug

Det er almindelig kendt, at man som udlejer af en beboelseslejlighed eller et parcelhus har mulighed for at opsige lejemålet med henblik på eget brug. Dog er der flere forhold som skal være opfyldt, for at udlejer har mulighed for at komme igennem med en opsigelse af lejer.

Skrevet af advokat Prebern Bjerre, Ret&Råd Hurup

Eget brug

Det er alene muligt for udlejer, at opsige et lejemål under henvisning til eget brug, såfremt det er udlejer personligt, der ønsker at benytte lejemålet til beboelse. Ejes lejemålet af et selskab, som udlejer ejer, er det ikke muligt at opsige med henvisning til eget brug, ej heller selvom udlejer påtænker at anvende lejemålet til selskabets kontor.

Opsigelse af lejemål i ejerlejlighed

Er lejemålet en ejerlejlighed vil det i henhold til lejelovens § 83, stk. 1 litra a være muligt at opsige lejeforholdet med et års varsel med henvisning til eget brug. Det følger dog af samme lovs § 84, litra a, 2. Pkt, at hvis udlejer ikke selv har beboet lejligheden, kan han alene opsige med henvisning til eget brug, såfremt lejekontrakten med den nuværende lejer er indgået før d. 1 juli 1986.

Dette medfører at et lejeforhold som er indgået efter denne dato, og som ikke er gjort tidsbestemt, som udgangspunkt er uopsigeligt for udlejer.

Opsigelse af lejemål i boligudlejningsejendom og parcelhus.

Er lejemålet ikke en ejerlejlighed, men derimod en lejlighed i en boligudlejningsejendom eller er lejemålet et parcelhus, har udlejer ligeledes mulighed for, at opsige lejeren med et års varsel under henvisning til, at udlejer selv ønsker at benytte det lejede. Opsigelsen vil dog være underlagt en bedømmelse af begge parters forhold. Herunder skal der foretages en bedømmelse af hvor længe udlejer har ejet ejendommen og lejers mulighed for at finde en anden bolig. Det er derfor langt fra sikkert, at udlejer reelt vil kunne opsige lejeren, da bedømmelsen kan falde ud til fordel for lejeren.

Er lejemålet en lejlighed i en udlejningsejendom og får udlejer held med at opsige lejeren er udlejer efter lejelovens § 85 stk. 1 forpligtet til uden unødigt ophold, at tilbyde lejeren en anden lejlighed i den pågældende boligudlejningsejendom, forudsat der bliver en lejlighed ledig til overtagelse senest 3 måneder efter det tidspunkt hvor lejeren er forpligtet til at fra-flytte.

Rimeligt ud fra begge parters forhold.

Som anført ovenfor vil opsigelse af et lejemål altid være underlagt en bedømmelse af begge parters forhold. Det medfører at udlejer ikke automatisk kan opsige lejer selvom udlejer selv ønsker at benytte lejemålet.

Der skal foretages en afvejning af parternes forhold, hvor blandt andet udlejers ejerperiode og lejers mulighed for at skaffe sig en anden passende bolig indgår. I bedømmelsen indgår yderligere størrelsen af parternes nuværende boliger sammenholdt med størrelsen af par-ternes husstande. Ydermere tillægges parternes økonomiske situation samt deres helbred betydning. Det vil endvidere indgå i bedømmelsen om lejer har specielt behov for at bevare det opsagte lejemål samt udlejers reelle tilknytning til lejemålet.

Vil en bedømmelse vise omtrentlig ligevægt mellem lejer og udlejer vil udlejers ejendomsret over lejemålet antageligt være det udslagsgivende moment.

Formkrav ved opsigelse

Der stilles visse formkrav til gyldigheden af en opsigelse. Opfyldes formkravene ikke er opsigelsen ugyldig og har derfor ingen retsvirkning.

Opsigelsen skal først og fremmest være skriftlig og skal yderligere indeholde oplysninger om lejerens adgang til at gøre indsigelse mod opsigelsen. Endvidere skal opsigelsen indeholde oplysning om opsigelsesgrunden.

Opsigelsen skal, for at være gyldig, afsendes af ejendommens ejer eller en som har fuldmagt fra ejeren til at afsende opsigelsen.

Læs i øvrigt 7 gode råd til dig, der vil leje din lejlighed ud.