Nyt om tilstandsrapporter

Nyt om tilstandsrapporter

Der har i 2018 været nedsat et udvalg til revision og evaluering af Huseftersynsordningen, herunder tilfredsheden med ordningen siden sidste revision i 2012.

Skrevet af Niels Søndergaard, Ret&Råd Hinnerup

Hovedformålet med huseftersynsordningen er som bekendt, at give både køber og sælger tryghed i forbindelse med en hushandel. Det er derfor helt afgørende, at tilstands- og elinstallationsrapporterne indeholder en objektiv og faglig korrekt beskrivelse af de forhold ved en ejendom, som ellers ville kunne give anledning til efterfølgende mangels indsigelser fra køber.

Undersøgelsen viser, at der generelt er tilfredshed med ordningen, men der peges på flere uhensigtsmæssigheder, herunder interessekonflikter i forbindelse med de nuværende bestillerregler og de byggesagkyndiges samarbejde med forsikringsselskaberne. 

Det er afgørende, at hverken forsikringsselskaber eller ejendomsmæglere har indflydelse på tilstandsrapporternes udformning og indhold.

Bygningssagkyndiges samarbejde med forsikringsselskaber

Det er ikke hensigtsmæssigt at bygningssagkyndige samarbejder med forsikringsselskaber, det kan skabe et lukket marked, men det kan også give anledning til tvivl om hvorvidt forsikringsselskaberne kan påvirke indholdet af tilstandsrapporterne. 

De beskikkede bygningssagkyndige skal have mulighed for at agere frit på markedet, de skal kunne konkurrere på pris og kvalitet af rapporterne.

Bestillerordningen

I 2012 fik ejendomsmæglere mulighed for at rekvirere en tilstandsrapport igennem et forsikringsselskab, efter aftale med sælger. Erfaringen har vist, at mange flere sælgere end forventet, foretrækker denne løsning og dermed er samarbejdet mellem forsikringsselskaber og specifikke bygningssagkyndige blevet endnu tydeligere.

Påvirkning af indholdet af tilstandsrapport og forbehold for forsikringsdækning

Der vil også være grundlag for se nærmere på om bygningssagkyndiges samarbejde med forsikringsselskaber påvirker bygningssagkyndiges uvildighed samt brug af generelle bemærkninger og forbehold som begrænser dækningen på ejerskifteforsikringen.

Bygningsgennemgangen skal afdække skader eller tegn på skader. Der må således ikke angives forhold, der ikke har karakter af skader eller tegn på skader, særligt hvis disse oplysninger giver anledning til forbehold i forsikringsdækningen, der ellers ikke ville være blevet taget.

Et forbehold i forbindelse med et tilbud på en ejerskifteforsikring skal være konkret og vedrøre bestemte bygningsdele eller bestemte installationer og tage udgangspunkt i oplysninger i tilstandsrapporten hhv. elinstallationsrapporten.

Karakterskalaerne i rapporterne

Det forventes at der implementeres nye rapporter i slutningen af 2018, hvor der bl.a. vil blive sat fokus på at forbedre karaktererne i de 2 rapporter af hensyn til forståelsen heraf, og der vil ligeledes blive set nærmere på de bygningssagkyndiges oplysninger om tagets levetid og hvilket grundlag informationen gives på.
Det er afgørende, at forbrugerne kan stole på kvaliteten af tilstandsrapporterne, og at ingen andre end den beskikkede bygningssagkyndige og dennes objektive og professionelle gennemgang af ejendommen, har indflydelse på rapportens indhold.

Vi afventer spændt den videre udvikling og vender tilbage til emnet. 

Har du spørgsmål til artiklen eller brug for hjælp? Kontakt din lokale Ret&Råd-advokat idag. 

}