Børn og samvær

Nye tiltag for at forhindre samværschikane

Den 17. december 2014 fremsatte ministeren for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold lovforslag om ændring af forældreansvarsloven, som skal forhindre samarbejds- og samværschikane. Forslaget indeholder en ændring, hvor det fastslås, at samværsforælderens ret til samvær kun bortfalder efter aftale eller efter afgørelse fra Statsforvaltningen. Det betyder, at bopæls-forælderen ikke uden videre kan varsle afholdelse af feriesamvær i samværsforælderens samværsperiode med barnet. Bopælsforælderen skal ansøge via Statsforvaltningen om afhol-delse af ferie uden for de sædvanlige ferieperioder.

Forslaget indeholder en ændring, hvor det fastslås, at samværsforælderens ret til samvær kun bortfalder efter aftale eller efter afgørelse fra Statsforvaltningen. Det betyder, at bopælsforælderen ikke uden videre kan varsle afholdelse af feriesamvær i samværsforælderens samværsperiode med barnet. Bopælsforælderen skal ansøge via Statsforvaltningen om afholdelse af ferie uden for de sædvanlige ferieperioder.

Endvidere foreslås, at en midlertidig afgørelse om samvær truffet af Statsforvaltningen under en verserende sag bliver permanent i stedet for at bortfalde, når den verserende sag er slut. Hidtil har reglerne været således, at hvis der under en verserende sag om bopæl, forældremyndighed eller samvær blev truffet en midlertidig afgørelse vedrørende samvær, bortfaldt denne afgørelse, når der forelå en endelig afgørelse vedrørende den verserende sag om bo-pæl, forældremyndighed eller samvær.

Statsforvaltningens frist for at træffe en afgørelse om midlertidig samvær foreslås lovfæstet og fastsat til 3 uger i de tilfælde, hvor der ikke er nogen grund til at tro, at det ikke vil være i barnets tarv at have kontakt til samværsforælderen. 

Det indebærer, at den forælder, som har fået fastsat samvær ved en midlertidig afgørelse, ikke behøver på ny at ansøge om at få fastsat samvær, da det midlertidige samvær fortsætter. Den midlertidige afgørelse vedrørende samværet bortfalder således først, hvis der træffes en endelig afgørelse om samværet i Statsforvaltningen eller indgås aftale mellem parterne.

Statsforvaltningens frist for at træffe en afgørelse om midlertidig samvær foreslås lovfæstet og fastsat til 3 uger i de tilfælde, hvor der ikke er nogen grund til at tro, at det ikke vil være i barnets tarv at have kontakt til samværsforælderen. Det er hensigten, at bestemmelsen anvendes i de tilfælde, hvor samlivet netop er ophævet, og hvor der har været jævnlig samvær med barnet for nylig.

Efter lovforslaget skal man som part i en sag om forældremyndighed eller bopæl have pligt til at give møde ved Statsforvaltningens afholdelse af vejledningsmøde i sagen. Kun under helt særlige omstændigheder, f.eks. dokumenterbar sygdom, skal det være muligt at få mødet rykket til en anden dag.

For at sikre samværsforælderen imod aflysning af samvær overvejes indført en regel om automatisk fastsættelse af erstatningssamvær. Reglen er formuleret således, at samværsforælderen i ugen efter, at det sædvanlige samvær har været aflyst, uden videre får samvær til erstatning af det aflyste. Der skal således ikke ansøges, men samværsforælderen skal i umiddelbar tilknytning til aflysningen meddele bopælsforælderen, at der ønskes erstatnings-samvær.

Forslaget er fremsat til behandling i Folketinget, og forslaget kan derfor ende med ikke at blive vedtaget eller få et andet indhold.

Kontakt 

Spørgsmål og henvendelser vedrørende Børn og samvær kan rettes til din lokale Ret&Råd advokat. Artiklen er skrevet af Anne Broksø, Ret&Råd København