Nye muligheder for at få drømmesommerhuset ved vandet

Nye muligheder for at erhverve sit drømme (sommer)hus på landet eller ved kysterne

Kommende ændringer af planloven og naturbeskyttelsesloven

Skrevet af Tina Møller, Advokat Ret&Råd Djursland

Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti indgik i juni 2016 aftalen om ”Et Danmark i bedre balance – Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet”. Aftalen skal bl.a. udmøntes ved at modernisere planloven – der i dens nuværende form stammer fra 1992 og er udformet på basis af lovgivning fra 1970’erne – og ved også at foretage ændringer i naturbeskyttelsesloven. Som et led heri blev der sendt udkast til ændringer af planloven og naturbeskyttelsesloven i høring den 19. september 2016. På baggrund af høringssvarene vil de endelige lovforslag blive udarbejdet, og der er lagt op til, at de nye lovændringer skal træde i kraft pr. 1. juli 2017.

Disse ændringer vil – naturligvis forudsat at de bliver vedtaget i Folketinget – give nye muligheder i landdistrikterne og i kystområderne.

Boliger i landdistrikterne

Som et led i moderniseringen af planloven vil det bl.a. blive muligt at anvende overflødiggjorte bygninger i landzonen som boliger, ligesom det også vil blive muligt at bygge større boliger i landzonen uden en landzonetilladelse fra kommunalbestyrelsen. Som reglerne er udformet i dag må der i landzonen ikke foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse eller ubebyggede arealer uden en landzonetilladelse.  Kommunalbestyrelsens afgørelser om landzonetilladelser skal træffes efter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde og skal indeholde en afvejning af en lang række overordnede hensyn inden for planlovens rammer, herunder miljø- og nabohensyn. Formålet hermed har været at hindre, at der sker en spredt og tilfældig bebyggelse i det åbne land for bl.a. at sikre en klar grænse mellem land og by. Praksis for at opnå en landzonetilladelse har derfor også været restriktiv.

Med henblik på at skabe og fastholde vækst og udvikling i alle dele af landet foreslås det at hæve grænsen for, hvornår der kræves en landzonetilladelse til om- og tilbygninger af eksisterende boliger. Det vil eksempelvis betyde, at man vil kunne foretage om- og tilbygninger af helårshuse fra 250 m2 til 500 m2, uden at det kræver en landzonetilladelse. På den måde vil det blive mere attraktivt at bosætte sig eller blive boende på landet.

For at gøre det nemmere og mere attraktivt for pensionister at flytte på landet foreslås det også at indføre ensartede regler for pensionisters helårsanvendelse af sommerhuse og fritidsboliger. Efter 1 års ejerskab af en fritidsbolig i landzonen vil boligen dermed kunne anvendes af pensionisten som helårsbolig, ligesom pensionister også vil kunne anvende sommerhuse til helårsbeboelse efter 1 års ejerskab. Fritidsboligen ændrer dog ligesom sommerhuset ikke formelt status til helårsbolig.

Endelig foreslås det, at overflødiggjorte bygninger i landzonen, så som nedlagte mejerier og skoler mv., kan tages i brug som boliger (og virksomheder), forudsat at der ikke om- eller tilbygges i væsentligt omfang, og at bygningerne ikke er opført inden for de seneste 5 år. Den ændrede anvendelse af bygningerne skal dog anmeldes til kommunalbestyrelsen.

Boliger i strandbeskyttelseslinjen – særligt om haver

Strandbeskyttelseslinjen afgrænser en beskyttelseszone, der som hovedregel omfatter strandbredden og strækker sig 300 meter ind i landet – ved sommerhusområder dog kun 100 meter. Som reglerne er i dag, gælder der et helt generelt forbud mod tilstandsændringer i strandbeskyttelseslinjen, på nær for havne og havnearealer, jordbrugs- og fiskerierhvervets driftsbygninger mv. Når det gælder haver i strandbeskyttelseslinjen, kan der uden en dispensation fra Kystdirektoratet plantes træer og buske, hvorimod enhver form for opsætning af permanente installationer i haven ved en helårsbolig eller et sommerhus kræver dispensation.

Med de foreslåede ændringer til naturbeskyttelsesloven skal det blive muligt at etablere en mere ”normal” have som eksempelvis børnefamilie. Inden for højest 15 meter fra boligen vil der således kunne etableres en terrasse i sammenhæng med beboelsen, et gyngestativ, højbede, et mindre skur på op til 10 m2 samt sandkasse og andre legeredskaber. Er der tale om en helårsbolig vil der endvidere kunne opføres et mindre drivhus på op til 10 m2 i forbindelse med boligen.

På denne måde skal det sikres, at der fortsat er åbne og smukke kyststrækninger i Danmark samtidig med, at det bliver mere attraktivt at bosætte sig eller erhverve  et sommerhus i kystområderne.

Hvis du har spørgsmål til artiklen eller behov for yderligere rådgivning, så kontakt din lokale Ret&Råd-advokat.

Ret&Råd vil foretage en opdatering af denne artikel, når Folketinget har vedtaget de endelige regler om ændringer af planloven og naturbeskyttelsesloven i forbindelse med aftalen om ”Et Danmark i bedre balance”.