Ny lov om ansættelsesklausuler

Ny lov om ansættelsesklausuler

Regeringen har den 7. oktober 2015 fremsat et lovforslag til lov om ansættelsesklausuler, der ventes at blive vedtaget i den foreliggende form. Lovforslaget er en genfremsættelse af lovforslaget fra april 2015, som bortfaldt pga. folketingsvalget. Såfremt lovforslaget vedtages vil den have virkning fra den 1. januar 2016.

Arbejdsgiverne skal være meget opmærksomme på disse nye regler, da manglende iagttagelse vil medføre ugyldighed af klausulerne. Formålet med dette lovforslag er, overordnet set, at begrænse og regulere brugen af ansættelsesklausuler, som indbefatter job-, konkurrence-, kunde samt kombinerede ansættelsesklausuler.

Loven skal gælde alle ansættelsesforhold med undtagelse af den administrerende direktør, hvor særlige regler gør sig gældende.

Jobklausuler

En jobklausul er en aftale, som en arbejdsgiver kan indgå med andre virksomheder eller med lønmodtageren selv, hvor formålet er at hindre eller begrænse lønmodtagerens mulighed for at opnå ansættelse i en anden virksomhed.

Det vil som udgangspunkt ikke længere være muligt at indgå sådanne jobklausuler. Kun under visse betingelser i forbindelse med virksomhedsoverdragelser kan det gyldigt aftales.

Konkurrenceklausuler

En konkurrenceklausul er en aftale mellem en lønmodtager og dennes arbejdsgiver om, at lønmodtageren efter fratrædelsen ikke må drive forretning af en vis art eller arbejde for en konkurrent.

Arbejdsgiverne skal være meget opmærksomme på disse nye regler, da manglende iagttagelse vil medføre ugyldighed af klausulerne.

Fremadrettet kan en konkurrenceklausul kun indgås med en lønmodtager, der indtager en helt særligt betroet stilling, og det skal oplyses hvilke forhold i ansættelsen, der berettiger til en aftale om en konkurrenceklausul. En konkurrenceklausul kan maksimalt være gældende 12 måneder efter, at lønmodtageren er fratrådt.

Kundeklausuler

En kundeklausul er en aftale mellem en lønmodtager og en arbejdsgiver om, at lønmodtageren efter sin fratrædelse ikke må arbejde for eller direkte eller indirekte have erhvervsmæssig kontakt med sin tidligere arbejdsgivers kunder og andre forretningsforbindelser. En kundeklausul vil kun være gyldig, når aftalen angår kunder, som lønmodtageren har været i forbindelse med inden for de seneste 12 måneder før opsigelsestidspunktet. Derudover er det en gyldighedsbetingelse, at lønmodtageren får udleveret en liste over kunder omfattet af klausulen. En kundeklausul kan også maksimalt have en varighed på 12 måneder efter lønmodtagerens fratrædelse.

Kombineret konkurrence- og kundeklausul

Som overskriften antyder, er denne type klausul en kombination af en konkurrence- og kundeklausul, som netop er beskrevet ovenfor. Til forskel fra hvis kun den ene klausul aftales, kan en kombineret klausul maksimalt have en gyldighed på 6 måneder.

Kompensation

Den nye lov opstiller også nye regler om kompensation til lønmodtageren for at blive underlagt en ansættelsesklausul. Kompensationen kan udgøre op til 60 % af lønnen på fratrædelsestidspunktet i klausulens løbetid. Kompensationen for de første to måneder skal udbetales som et engangsbeløb til lønmodtageren ved fratrædelse. Hvis lønmodtageren får andet arbejde i klausulens løbetid, vil kompensationen kunne nedsættes. Dette gælder dog ikke engangskompensationen.

Overgangsregler

Ansættelsesklausuler der er indgået før den 1. januar 2016 kan opretholdes efter de gamle regler i funktionærloven. De kan dog kun opretholdes indtil den 1. januar 2021. Ansættelsesklausuler der indgås efter den 1. januar 2016 skal følge de netop beskrevne regler i lov om ansættelsesklausuler.

Hvis du har spørgsmål til de nye regler eller som arbejdsgiver skal have hjælpe til at udforme en korrekt ansættelsesklausul, så kontakt advokat Theresa Dam Andersen på tda@sundhuset.dk.