Testamente for ugifte samlevende

Den 1. januar 2008 trådte en ny arvelov i kraft, hvorefter ugifte samlevende som noget helt nyt ved testamente kan opnå nogle rettigheder, der ellers kun tilkommer ægtefælle, ved at lave et såkaldt udvidet samlevertestamente.

Udvidet samlevertestamente

Betingelser for at et udvidet samlevertestamente er gyldigt er følgende:

  • Parterne må ikke have oprettet et udvidet samlevertestamente til fordel for en anden samlever som ikke er tilbagekaldt eller bortfaldet
  • Parterne skal opfylde betingelserne for at indgå ægteskab, herunder at ingen af parterne er gift, frasepareret eller sidder i uskiftet bo
  • Parterne skal ved førstafdødes død have fælles bopæl og vente, have eller have haft fælles barn ELLER
  • Parterne skal ved førstafdødes død have levet sammen i et ægteskabslignende forhold på fælles bopæl de sidste 2 år. Ophæves samlivet som følge af institutionsanbringelse, anses parterne fortsat som samlevende.

Formålet med et udvidet samlevertestamente er at arve hinanden som om man var ægtefæller. Den retsstilling, der herved opnås, svarer til ægtefæller med fuldstændigt særeje.

Det kan således ikke bestemmes, at arvelovens regler om fælleseje finder anvendelser og længstlevende samlever har derfor heller ikke mulighed for at sidde i uskiftet bo. Disse regler er forbeholdt ægtefæller.

De retsvirkninger, længstlevende samlever kan opnå ved et udvidet samlevertestamente er følgende:

  • Arveret til ½ af afdødes formue, hvis den afdøde samlever havde livsarvinger og ellers hele formuen
  • Ret til forlods at udtage genstande, der udelukkende tjener til længstlevendes personlige brug
  • Fortrinsret til at overtage aktiver inden for sin arvelod
  • Svogerskabsarv efter længstlevende samlever
  • Arvehenstand for længstlevende til udbetaling af arv til førstafdødes livsarvinger
  • Ret til suppleringsarv – den såkaldte 600.000 kr.-regel

Et udvidet samlever testamente kan på ethvert tidspunkt tilbagekaldes, hvilket i så fald skal ske i testamentsform. Ensidig tilbagekaldelse skal meddeles den anden part.

Et udvidet samlever testamente anses for bortfaldet ved samlivsophævelse på grund af uoverensstemmelser.