Ny afgørelse i registrering af bopæl i forbindelse med børns faktiske opholdssted

Østre Landsret har truffet en skelsættende afgørelse, hvorefter et barn, der sammen med sin mor var fraflyttet en tidligere fælles bopæl, ikke af faren kunne kræves tilbage til farens bopæl.

Afgørelsen har stor betydning i parforhold med børn, hvor den ene part ønsker at fraflytte fælles bolig og medtage børnene uden accept fra den anden part. Før Landsrettens afgørelse, var udgangspunktet, at så længe Domstolene ikke havde truffet en afgørelse om barnets bopæl - eller parterne var enige om barnets bopæl, - kunne den fraflyttende forælder ikke få registreret barnets bopæl hos sig.

Fogedretten var nået til et andet resultat og gav far medhold i, at barnet skulle tilbage til ham. Fogedretten henviste i sin begrundelse til be-mærkningerne til CPR loven ”bestemmelsen regulerer registreringen af et barns adresse i CPR i visse situationer. Det følger af bestemmelsen, at når der ikke er udpeget en bopælsforælder efter § 17, stk. 1 eller § 25, stk. 1 i Forældreansvarsloven, forbliver barnet som udgangspunkt registreret på den adresse, barnet havde, før uenigheden om registreringen opstod”

i min optik er kendelsen fra Landsretten, en afgørelse, der mere er i harmoni med barnets tarv, frem for misbrug af forældede regelsæt.

Landsrettens kendelse

”der foreligger efter landsrettens opfattelse heller ikke i øvrigt en situation, hvorefter barnet må anses for at have bopæl hos Far frem for Mor. CPR-lovens regler findes ikke at kunne føre til et andet resultat, da lovens formål er at registrere borgere på deres faktiske opholdssted.”

Der vil naturligvis fortsat kunne være diskussion om hvor barnet faktisk opholder sig, men i min optik er kendelsen fra Landsretten, en afgørelse, der mere er i harmoni med barnets tarv, frem for misbrug af forældede regelsæt.

Østre Landsrets afgørelse kan ses i U. 2014.3485Ø og TFA 2014.480

}