Emner:

Moms - nu også på fast ejendom

Virkeligheden overgår langt fantasien, når det gælder ideer til nye skatte- og afgiftsmæssige områder.

Hidtil er det vist kun de færreste, der har kunnet forestille sig, at når man købte eller solgte et hus eller en byggegrund skulle man lige huske at beregne moms til den aftalte handelssum.

Sådan er det imidlertid nu i en lang række situationer fra 1. januar 2011. Den iderige ophavs- m/k har herved sørget for en indtægt til statskassen på omkring 750 mill. kr. årligt fremover. Beløbet skal i sidste ende betales enten af køberne som følge af en forhøjet købesum eller af sælgerne, der må finde sig i en nedsat pris.

Hvem skal betale momsen?

Det er køber, der skal betale momsen til sælger, men det er sælger, der er pligtig til at indbetale momsen til Skat. Køber vil ikke være ansvarlig for sælgers manglende indbetaling til Skat, men det er for køber vigtigt at være opmærksom på, om købesummen skal tillægges moms og hvem der i givet fald skal betale momsen.

Hvornår skal der betales moms ved køb/salg af grund eller hus?

Køb af byggegrunde er ubetinget omfattet af momspligten.

Også salg af byggegrunde i landzone, hvortil der gives landzonetilladelse med henblik på udstykning, der muliggør opførelse af bygninger, er omfattet af momspligten.

Det samme gælder salg af arealer i landzone, betinget af opnåelse af zonetilladelse til byggeri. Det anses ligeledes for salg af en byggegrund. Opnås tilladelsen ikke, tilbagebetales momsen.

Salg af nye boliger – med eller uden grund – er også momspligtig.

En bygning anses som udgangspunkt for ny, når der er gået 5 år fra færdiggørelsen af bygningen og når første levering af bygningen sker efter første indflytning. Ved "færdiggørelse" forstås i denne forbindelse, at byggeriet har nået det stadie, hvor ejendommen kan anvendes til det formål, som den er beregnet på.

Også væsentlige til- og/eller ombygninger kan medføre momspligt.

Om salget sker i almindelig fri handel eller ved. f. eks. en tvangsauktion, er uden betydning. Der skal beregnes moms også i dette tilfælde.

Undtagelser for pligten til at betale moms

Salg af en- og tofamilieshuse, ejerlejligheder og sommerhuse (nye bygninger), som har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand i en del af eller hele den periode, hvori ejeren har ejet ejendommen, er ikke omfattet af momspligten.

For sommerhuse er kravet, at ejeren eller dennes husstand har benyttet sommerhuset til privat formål i en del af eller hele den periode, hvori man har ejet sommerhuset.

Private kan også udstykke og sælge en grund, som hører til deres bolig, herunder også sommerhus, uden at skulle betale moms. Man må dog som udgangspunkt højst udstykke tre byggegrunde, der hver har et areal på op til 1.400 m2, hvis man skal undgå at betale moms af salget.

Hvis du arver en byggegrund eller et hus, skal der i langt de fleste tilfælde heller ikke betales moms.