Konkurrenceklausul

Min chef er en idiot!

I takt med at vi efterhånden bruger mere og mere tid på de sociale medier, er vi også begyndt at tilkendegive langt flere af vores meninger til et langt større publikum. Men er der grænser for, hvad du må skrive om chefen og din arbejdsplads på de sociale medier?

Loyalitet over for arbejdsgiver

Det er et grundlæggende princip, at der i ethvert ansættelsesforhold består en loyalitetspligt over for virksomheden og arbejdsgiveren.

Hvis din adfærd har karakter af misligholdelse af ansættelsesforholdet, vil et opslag på de sociale medier i henhold til de ansættelsesretlige regler i værste fald kunne medføre bortvisning eller opsigelse.

Indholdet af loyalitetsforpligtelsen medfører, at man som lønmodtager ikke ved sin handlemåde (f.eks. ved opslag på de sociale medier) på utilbørlig vis må stille virksomheden eller dens ledelse i et dårligt lys.

Loyalitetsforpligtelsen gælder både i forhold til virksomhedens økonomi og i forhold til chefens og/eller ledelsens ageren.

Hvad risikerer jeg, hvis jeg gør det?

Hvis din adfærd har karakter af misligholdelse af ansættelsesforholdet, vil et opslag på de sociale medier i henhold til de ansættelsesretlige regler i værste fald kunne medføre bortvisning eller opsigelse.

Afhængig af karakteren af opslaget/ytringen vil det dog i flere tilfælde være nødvendigt, at arbejdsgiver forud for opsigelse eller bortvisning giver lønmodtageren en advarsel.

Dog fremgår det oftere af ansættelseskontrakter i dag, hvordan lønmodtageren skal agere på de sociale medier i forhold til arbejdspladsen, hvorfor man i flere sager er kommet frem til, at en forudgående advarsel ikke var påkrævet.

Domstolene er tidligere kommet frem til, at en bortvisning af en medarbejder var berettiget, i en situation, hvor en medarbejder havde kaldt chefen en idiot på Facebook.

Bedømmelsen af opslagets grovhed vurderes som udgangspunkt ud fra  indholdet af ytringen/opslaget. Grovheden vurderes blandt andet også ud fra om opslaget er internt, sker i et lukket forum eller sker over for parter med en kommerciel kontakt til virksomheden.

Det vil altså være sådan at grovheden af opslaget også vurderes ud fra, hvorvidt arbejdsgiverens/virksomhedens omdømme har lidt skade.

Domstolene er tidligere kommet frem til, at en bortvisning af en medarbejder var berettiget, i en situation, hvor en medarbejder havde kaldt chefen en idiot på Facebook.

I den pågældende sag var der dog tale om en åben facebook-profil, hvorfor det ikke kan afvises, at en bortvisning ville være uberettiget, hvis man alene havde ytret dette i et privat/lukket forum, hvor ingen af modtagerne har en kommerciel tilknytning til virksomheden.

Såfremt opslagets karakter har en vis grovhed, risikere man altså at blive bortvist.

Hvad nu hvis jeg allerede er opsagt?

Mange medarbejdere der bliver opsagt, mister med det samme deres loyalitetsfølelse over for virksomheden.

Derfor er langt flere også fristet til at ytre deres mening om chefen eller virksomheden i opsigelsesperioden.

Man skal dog være opmærksom på, at lønmodtagerens loyalitetsforpligtelse forsat består.

Såfremt opslagets karakter har en vis grovhed, risikere man altså at blive bortvist.

Ved bortvisning har man ikke en opsigelsesperiode, hvorfor man fra bortvisningstidspunktet ikke længere har krav på løn.

Efter ansættelsesforholdet er ophørt, risikerer man ikke længere at blive opsagt eller bortvist, men i visse situationer vil man kunne blive erstatningsansvarlig over for virksomheden efter dansk rets almindelige regler herom, hvis  man ved offentlig kritik har skadet en virksomhed i et omfang, hvor det er muligt for virksomheden at dokumentere et tab som følge heraf.

Men hvad nu hvis chefen rent faktisk er en idiot?

… Tja, så er det bedst kun at ytre sig herom privat og begynde at lede efter et nyt arbejde.