Midlertidigt samvær

Midlertidigt kontaktbevarende samvær

Hvordan kontakten mellem en forælder og et barn kan sikres ved opbrud i familien

Når en familie går i opløsning er der mange følelser og tanker på spil. Det kan være svært at handle eller tænke rationelt, og det hele er et virvar af usikkerhed, følelser og paragraffer.

Den 1. oktober 2015 trådte ”Chikanepakken” i kraft. Man havde vurderet, at der var behov for yderligere bestemmelser til beskyttelse af barnets tilknytning til begge forældre ved et brud i familien, ved forhaling af en sag i Statsforvaltningen eller chikane. Chikanepakken omfatter følgende områder:

  • Midlertidigt kontaktbevarende samvær
  • Erstatningssamvær
  • Regulering af bopælsforælderens ferie
  • Mødepligt til møder i Statsforvaltningen

Jeg vil i denne artikel redegøre for muligheden for at få fastsat et midlertidigt kontaktbevarende samvær mellem den ansøgende forælder og barnet. For en yderligere uddybning af samvær, kan jeg henvise til min artikel ”Bopæl og samvær – Hvem har bopæl, og hvem har samvær”, som giver en forståelse af begreberne ”bopæl” og ”samvær”. 

Formålet med at fastsætte midlertidigt kontaktbevarende samvær er at sikre barnet fortsat har kontakt til begge forældre i forbindelse med, at en forælder har anmodet Statsforvaltningen om fastsættelse af samvær. Det er således Statsforvaltningen, man skal anmode om fastsættelse af et midlertidigt kontaktbevarende samvær. Ved et midlertidigt kontaktbevarende samvær sikrer man, at der ikke sker et brud i kontakten mellem den ansøgende forælder og barnet, mens sagen bliver behandlet i Statsforvaltningen, hvilket ellers kunne få store konsekvenser for tilknytningen fremadrettet.

Standardiseret minimumssamvær

Såfremt Statsforvaltningen træffer afgørelse om, at der skal fastsættes et midlertidigt kontaktbevarende samvær, fastsættes dette ud fra et standardiseret minimumssamvær ud fra barnets alder:

  • Barnet er ikke fyldt 1 år: Der er samvær 1-2 timer hver uge lørdag eller søndag samt 1-2 timer en hverdag hver uge efter Statsforvaltningens nærmere bestemmelse.
  • Barnet er 1-3 år: Der er samvær hver anden lørdag eller søndag kl. 10-17 samt en hverdag i den modsatte uge kl. 16-18.
  • Barnet er 4-6 år: Der er samvær hver anden uge fra lørdag kl. 10 til søndag kl. 17.
  • Barnet er fyldt 7 år: Der er samvær hver anden uge fra fredag kl. 17 til søndag kl. 17.

En afgørelse om midlertidigt kontaktbevarende samvær skal træffes inden 3 uger. I forbindelse med en endelig afgørelse om fastsættelse af det fremadrettede samvær, vil Statsforvaltningen ikke være bundet af ovenstående minimumssamvær – heller ikke i forbindelse med en midlertidig afgørelse om samvær. Det midlertidige kontaktbevarende samvær gælder, indtil Statsforvaltningen har truffet afgørelse om samværet fremadrettet, eller indtil forældrene selv har indgået aftale om samvær.

Som det fremgår af ovenstående er formålet med et standardiseret minimumssamvær at sikre kontakten eller en hurtig genoprettelse af kontakten mellem barnet og en forælder, hvilket også betyder, at et midlertidigt kontaktbevarende samvær kun i særlige tilfælde kan fraviges (dette i tilfælde af at man har vurderet, at det ikke vil være til barnets bedste). Såfremt man får afslag på midlertidigt kontaktbevarende samvær, og man ikke er enig i denne afgørelse, er der mulighed for at påklage afgørelsen til Ankestyrelsen.

Kontakt 

Spørgsmål og henvendelser vedrørende Børn & samvær og Skilsmisse kan rettes til din lokale Ret&Råd advokat

Læs også brochurerne Samvær & forældremyndighed og Separation og skilsmisse