Lovforslag til nye regler om ægtefællers formueordning

Der er netop offentliggjort en betænkning (ændring af lov om ægtefællers økonomiske forhold ) med forslag til nye regler om ægtefællers økonomi. Bliver loven vedtaget vil den have stor betydning for, hvordan man som ægtefæller skal indrette sin økonomi. Læs her hvad forslaget går ud på.

Ifølge de nuværende regler, får man automatisk fælleseje, når man indgår ægteskab med mindre, der er aftalt særeje.

Forslaget til de nye regler lægger op til at ændre dette, så udgangspunktet i stedet bliver, at man ved ægteskabet har 1/8 fælleseje og 7/8 særeje, og at særejet aftrappes årligt med 1/8 over de kommende 7 år. Først efter 7 års ægteskab vil man have rent fælleseje.

Det er allerede efter de nuværende regler muligt, at aftale et såkaldt aftrapningssæreje, om end det stort set ikke bliver brugt i praksis. En af ulemperne ved et sådant aftrapningssæreje er, at det kan give grobund for at spekulere i en separations eller skilsmissedato.

Et delt udvalg

Et mindretal i udvalget har foreslået en ordning, hvorefter alt hvad man ejer ved ægteskabets indgåelse, samt alt hvad man modtager ved arv eller gave, bliver særeje. Mens alt hvad man i øvrigt erhverver under ægteskabet, bliver fælleseje. En sådan ordning ligner den tyske formueordning om værditilvækst.

hvornår reglerne i givet fald vil træde i kraft, må tiden vise.

Et andet mindretal har foreslået, at man fastholder udgangspunktet om fælleseje, men med en bestemmelse om skønsmæssig skævdeling. Således at vil en deling være urimelig, kan det bestemmes, at en ægtefælle helt eller delvist kan beholde værdien af egen formue.

Reglerne om rimelighed kender vi blandt andet også fra reglerne om deling af pension ved separation og skilsmisse. Her er udgangspunktet, at hver ægtefælle udtager egne rimelige pensioner. Det bemærkes i øvrigt, at der ikke ved forslaget om ændring af lov om ægtefællers økonomiske forhold er langt op til en ændring af pensionsreglerne.

Hvilken af ovenstående former, man efter politisk drøftelse ender ud med i den endelige lovændring, og hvornår reglerne i givet fald vil træde i kraft, må tiden vise.

Har du spørgsmål til ovenstående eller betænkningen i øvrigt, er du velkommen til at kontakte advokat Anne Kjærhus Mortensen på email am@ret-raad.dk