Lad ikke advokaten bruge dig som kassekredit

Når en person afgår ved døden lukkes afdødes bankkonti. Frem til boet udleveres kan der derfor ikke ske råden i boet af nogen art, herunder betaling af bedemand. Boet udleveres typisk i løbet af ca. 2 uger efter, anmodning er fremsendt/indleveret til skifteretten.

I forbindelse med boets udlevering indrykkes proklama i Statstidende med en frist på 8 uger for kreditorer til at anmelde deres krav.

Udgangspunktet er, at der ikke i den mellemliggende periode foretages egentlige handlinger i boet, da det er afgørende for navnlig arvingerne i et privat skiftet bo, at de kan trække sig ud af boet uden gældsansvar, hvis boet skulle vise sig insolvent på grund af anmeldte krav.

Begravelsesudgifter stilles foran andre krav

I relation til rimelige begravelsesomkostninger er det imidlertid ikke nødvendigt at afvente proklamafristens udløb.

Det fremgår således af dødsboskiftelovens § 71, at i dødsboer, der behandles efter reglerne om insolvente boer, betales forud for anden gæld rimelige begravelsesudgifter. Begravelsesudgifterne stilles således foran andre krav, hvorfor betalingen ikke behøver at afvente senere anmeldte krav.

Rimelige begravelsesudgifter omfatter i henhold til praksis, udgifter til bedemand, ligklæder, kiste/urne, rustvogn, annoncering af dødsfaldet, takkekort, pyntning af kiste og kirke, bespisning, anlæg af gravsted, vedligeholdelse af gravsted.

Bedemanden bør således KUN afvente betaling i de tilfælde, hvor der ikke er likvide midler i boet. I disse tilfælde bør advokaten orientere bedemanden herom hurtigst muligt.

Afslutningsvist henledes opmærksomheden på, at der i den nye dødsboskiftelov, der træder i kraft 1. juli 2011, sker en ændring, hvis der i boet findes fast ejendom, der skal sælges på tvangsauktion. Ændringen har ikke betydning i de tilfælde, hvor der er likvide midler i boet ved dødsfaldet, her kan der straks ske betaling af rimelige begravelsesomkostninger.

I 2. pkt. i dødsboskiftelovens § 71, bliver der tilføjet følgende: "omkostningsbeløb, der indgår i boet i forbindelse med en tvangsauktion over fast ejendom, anvendes dog forlods til betaling af bobestyrerens arbejde med tvangsauktionen".

Denne ændring har den konsekvens, at det omkostningsbeløb, der indgår i boet i forbindelse med tvangsauktion ikke længere anvendes forlods til betaling af rimelige begravelsesomkostninger, men i stedet skal anvendes til betaling af bobestyrers arbejde i forbindelse med tvangsauktionen.

Ændringen har altså kun betydning for de tilfælde, hvor der ikke er likvide midler i boet og hvor bedemanden efter de nugældende regler ville have opnået dækning via det rekvirentsalær, der indgår i boet i forbindelse med tvangsauktion.