Konventionalbod – krav på betaling uden dokumenteret økonomisk tab

En bestemmelse om konventionalbod i kontrakter kan forpligte dig til at betale penge til din kontraktpart - selv i de tilfælde hvor din kontraktpart ikke kan bevise et egentligt økonomisk tab.

I dansk ret gælder det som hovedregel, at der udelukkende kan kræves erstatning, hvis der dokumenteres et egentligt økonomisk tab.
I mange situationer er det dog vanskeligt at føre tilstrækkeligt bevis for omfanget af tabet eller for om der overhovedet er lidt et tab. I disse situationer kan det være en hensigtsmæssig løsning at indføre bestemmelse om konventionalbod i kontraktgrundlaget.

Konventionalboden sikrer betaling af et på forhånd fastsat beløb, hvis kontraktens vilkår misligholdes. Dette kan virke motiverende for korrekt opfyldelse af kontrakten.

Konventionalbod er særligt anvendt i ansættelseskontrakter og entreprisekontrakter, men ses også til tider anvendt i almindelige købskontrakter mellem erhvervsdrivende.

En virksomhed kan have interesse i at begrænse arbejdstagernes muligheder for at søge beskæftigelse i andre virksomheder inden for den pågældende branche. Virksomheden kan med rette frygte, at forretningshemmeligheder afsløres til andre virksomheder i branchen, hvilket med høj sandsynlighed medfører økonomisk tab for den virksomhed som oprindeligt ansatte arbejdstageren.

Det er dog særdeles svært at opgøre omfanget af tabet, da mange forskellige forhold kan være medvirkende til, at en virksomhed oplever dalende omsætning. Netop i denne situation - hvor tabet vanskeligt lader sig opgøre - har konventionalboden sit særlige anvendelsesområde.

Store økonomiske konsekvenser

Konventionalboder kan have vidtgående økonomiske konsekvenser for den berørte. Aftaleloven begrænser de mest bebyrdende aftaler om konventionalbod. Konventionalbodens størrelse kan nedsættes, hvis den er urimelig i forhold til sagens konkrete omstændigheder.

En landsretsdom fra 2011 illustrerer ovenstående. I sagen havde en transportør indgået kontrakt med en transportvirksomhed om forskellige fragtmæssige arbejdsopgaver. Kontrakten indeholdt en konkurrenceklausul, hvorefter transportøren forpligtede sig til ikke at tage ansættelse eller samarbejde med konkurrerende virksomheder. Konventionalbodens størrelse lød på betaling af 100.000 kr.

I 2008 afbrød transportøren samarbejdet med transportvirksomheden. Herefter tog transportøren et job som vikar for en vognmand, hvor han forestod kørsler for en virksomhed, der var en af transportvirksomhedens faste kunder. Hermed havde han overtrådt konkurrenceklausulens forbud mod ansættelse og samarbejde med konkurrerende virksomheder, og transportvirksomheden krævede derfor betaling af konventionalboden på 100.000 kr.

Landsrettens afgørelse

Landsretten fandt, at transportøren var forpligtet til at betale konventionalboden, men valgte at nedsætte den til 25.000 kr., da bodens størrelse på 100.000 kr. blev anset for urimelig i henhold til aftaleloven.

Oftest oplever vi, at konventionalboder i kontrakter ikke tildeles den fornødne opmærksomhed. Man skal dog huske på, at en konventionalbod er et aftalevilkår, som modparten kan gøre gældende.

Modparten er kun forhindret i at kræve betaling i overensstemmelse med den aftalte konventionalbod, hvis bodens størrelse eller vilkårene for konventionalboden er urimelige efter aftaleloven.

Ønsker du rådgivning om, hvorvidt en konventionalbod er urimelig, eller har andre spørgsmål til emnet, er du meget velkommen til at kontakte din lokale Ret&Råd-advokat.